Mobiili paikkatietoteknologia ja sen mahdollisuudet kadunpidossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Abstract
Tehokas kadunpito edellyttää kadunpitäjältä hyvää katualueen hallintaa ja yhteistyötä useiden muiden kunnan organisaatioiden ja eri sidosryhmien kanssa. Langattoman tiedonsiirron ja paikannusmenetelmien nopea kehitys luo uusia mahdollisuuksia hyödyntää mobiilien päätelaitteiden ja paikannuksen tuomia ominaisuuksia kadunpidon tehtävissä. Tämän työn tavoitteena oli selvittää mobiilia paikkatietoteknologiaa, sen liitännäisteknologioita, kuten paikannus- ja tietoliikenneteknologiaa, sekä kartoittaa näiden teknologioiden mahdollisuuksia kadunpidossa. Työssä tuotiin myös esille aiheeseen liittyviä sovelluksia ja tutkimusohjelmia niin kadunpidon kuin muidenkin alojen piiristä. Tutkimusympäristönä sovellettiin Helsingin kaupungin rakennusviraston katuosastoa, sen toimintoja ja järjestelmiä. Kadunpidon näkökulmasta soveltuvimmaksi paikannusmenetelmäksi nähtiin satelliittipaikannus. Tieliikelaitos on hyödyntänyt satelliittipaikannusta jo usean vuoden tienpitotehtävien seurannassa. Verkkopaikannus on vielä varsin epätarkka paikannusmenetelmä. Toisaalta sillä on potentiaalisesti suuret käyttäjämassat. Mobiilin paikkatietoteknologian avulla on kerättävissä merkittävästi katuun ja kadunpitoon liittyvää paikkatietoa. Se luo siten aiempaa paremmat edellytykset katualueen hallinnalle, reittioptimoinnille, navigoinnille ja resurssien ohjaukselle. Teknologian käyttöönoton nähtiin parantavan muun muassa kaupungin liikennejärjestelmän palvelutasoa, katukuvaa ja liikenneturvallisuutta sekä tuovan kustannushyötyä kadunpidon toimintojen tehostuessa. Jotta paikkatietoa saataisiin tehokkaasti kerättyä ja hyödynnettyä, on eri kadunpidon sidosryhmille luotava edellytykset tiedonkeruulle ja sähköiselle tiedonsiirrolle. Tarvitaan yhtenäinen tietomalli ja mekanismeja, joilla tieto saadaan siirrettyä digitaalisessa muodossa kokonaisten toimintaketjujen läpi. Työssä ehdotettiin kadunpidon järjestelmien ja niihin perustuvien palveluiden kokoamista yhteen erityiseen katuportaaliin, johon kadunpidon eri osapuolet voisivat erityyppisillä päätelaitteillaan liittyä. Katuportaalin käyttöliittymäksi ehdotettiin www-selainta. Katuportaalin nähtiin oleellisesti edistävän palveluiden ja tietojärjestelmien saavutettavuutta ja siten myös asiakaspalvelua ja tiedonkulkua. Mobiililla paikkatietoteknologialla helpoiten tuettavissa olevat kadunpidon toiminnot liittyvät valvontaan, seurantaan ja erilaisiin huolto- ja inventointitehtäviin.Markkinoilla ei vielä ole ylivertaista päätelaitetta, joka soveltuisi yleislaitteeksi näiden toimintojen tukemiseen. Työssä esitettiin aikataulu mobiilin paikkatietoteknologian pilotoimiseksi eri toiminnoissa Helsingin kaupungin rakennusvirastossa. Pilotoinnin tuloksena saadaan käyttökokemusta eri päätelaitetyyppien soveltuvuudesta kadunpidossa. Sopivaksi ensimmäiseksi pilot-kohteeksi nähtiin katuosaston katutarkastajien suorittama lupien valvonta.
Description
Supervisor
Pursula, Matti
Thesis advisor
Meronen, Jyrki
Keywords
Other note
Citation