Tieliikenteen ruuhkahuippuihin vaikuttaminen Jyväskylässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
109 s. + liitt. 2
Series
Abstract
The traffic demand and peak hours were researched in the Jyväskylä city region as part of a study of transportation system planning. The traffic survey showed the existence of typical rush hour traffic peaks. The factors affecting the traffic demand and how to influence it were studied as well as how to minimize the peaks of traffic demand. Also the experiences and assessments of congestion were studied in general. With the four-phase model it is possible to find methods to affect land use, the needs of traffic and choosing of transport modes. The usage of the entire capacity of road and street networks and reinforcing that are goals to be achieved before new investments in the infrastructure. By co-operation of the land use and transportation planning it is possible to affect the traffic demand and choosing of transport mode. With a well-operating public transport system as well as safe and short cycling and walking routes, more sustainable modes of transport can be encouraged. Car pooling and sharing are methods for decreasing the amount of cars in urban traffic. Methods of traffic management, such as good information, influencing attitudes, offering car parking and the pricing of transportation can have remarkable possibilities to affect the timing and mode of travel. Also e-working can smoothly diminish the amount of traffic volume. The study shows that especially the scheduling of work and schools to start at various different times in the morning can minimize traffic peaks in medium sized cities like Jyväskylä. Cycling and walking can be motivated by health reasons and proper maintenance of the road and street infrastructure. By affecting the choice of transport modes and wiser timing of travelling times it is possible to make more efficient use of the whole capacity of existing infrastructure and networks.

Diplomityössä tutkittiin tieliikenteen kysyntä- ja ruuhkahuippuja Jyväskylän seudulla osana liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyviä selvityksiä. Kaupunkiseudun liikennetutkimuksessa oli selvitetty kaupunkiseudun liikkumistottumuksia, Kirjallisuustutkimuksen avulla selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat liikenteen kysyntään ja kuinka näihin tekijöihin vaikuttamalla olisi mahdollista tasoittaa kysyntähuippuja seudun tieliikenteessä. Työssä on kuvattu yleisellä tasolla myös tieliikenteen ruuhkautumisen kokemista ja vaikutuksia. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa sovellettavan neliporrasperiaatteen avulla on tavoitteena löytää keinoja, joilla voidaan vaikuttaa maankäyttöön ja liikkumistarpeeseen sekä kulkumuodon valintaan. Nykyistä liikenneverkkoa hyödyntävien keinojen ja verkon käytön tehostamista tukevien toimenpiteiden löytäminen on tavoitteena ennen laajempiin investointihankkeisiin ryhtymistä. Maankäytön ja liikenneverkkojen yhteisellä suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa liikkumistarpeisiin ja kulkumuodon valinnan mahdollisuuksiin. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytyksiä, sujuvuutta ja turvallisuutta parantavilla toimenpiteillä voidaan ohjata kulkutapoja kestävien liikkumismuotojen suuntaan. Autojen yhteiskäytöllä ja kimppakyydeillä on mahdollista vähentää liikenteessä olevien autojen määrää. Liikenteen ja liikkumisen hallintaan liittyvillä keinoilla, kuten tiedottamisella, asennevaikuttamisella, pysäköintipaikkojen tarjonnalla sekä liikenteen ja liikkumisen hinnoittelulla on merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa liikkumistapojen ja -ajankohtien valintaan. Jonkin verran vaikutusta liikennemääriin voi olla myös etätyöllä ja erilaisilla muilla etätoiminnoilla. Erityisesti työmatkojen ajankohdan valinnalla sekä työ- ja kouluaikojen alkamisen muutoksilla voidaan merkittävästi vaikuttaa liikenteen ruuhkahuippuihin Jyväskylän kaltaisilla, suomalaisittain keskisuurilla kaupunkiseuduilla. Työ- ja koulumatkojen tekemiseen pyörällä tai jalan voidaan motivoida terveydellisillä perusteilla ja huolehtimalla väylien hyvästä kunnossapidosta. Kulkutavan valintaan ja liikkumisen ajankohtiin vaikuttavilla keinoilla voidaan myös Jyväskylän seudulla tasoittaa liikenteen ruuhkahuippuja käyttämällä hyväksi koko olemassa olevan liikenneverkon kapasiteetti tehokkaasti ja täten lykätä välityskyvyn lisäämistä edellyttäviä väylähankkeita kauemmas tulevaisuuteen.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Kosonen, Seppo
Keywords
traffic, tieliikenne, demand, liikenteen kysyntä, congestion, ruuhka
Other note
Citation