Measuring quality and quality assurance in the building construction

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1998
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
82 s. + liitt.
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli kirjallisuustutkimuksen avulla löytää erot rakennusalan nykyisten laadunvarmistusmenetelmien ja teollisuudessa yleisesti käytettyjen menetelmien välillä. Pääpaino on tutkimuksen nimen mukaisesti laadunmittaamisessa. Avainkysymys on: Miten lopputuotteen laatu varmistetaan laatua mittaamalla ? Teollisessa tuotannossa uusien tuotteiden suunnittelu toteutetaan useimmiten tuotekehitysprojekteina. Asiakaslähtöisyys on vahvassa asemassa, sillä asiakkaan ostopäätös ratkaisee tuotteen menestyksen. Suunnitellun tuotteen laatua testataan tekemällä tuotteesta malli, prototyyppi, jolle tehdään testejä. Tuotteen sopivuus tuotannolle testataan pilottisarjoilla. Testaus on tärkeää, jotta voidaan varmistua tuoteturvallisuudesta tai hankkia tuotesertifikaatti. Valmistuslaatu varmistetaan selvittämällä valmistusprosessiin vaikuttavat seikat, jolloin voidaan olosuhteiden ja valmistuskappaleen mittauksiin perustuen säätää prosessia haluttuun suuntaan. Valmistuslaadun varmistaminen ei perustu havainnointiin vaan useimmin numeerisesti mitattavien ominaisuuksien automaattisiin mittauksiin. Rakentamisessa suunnitellun tuotteen laadunvarmistus perustuu pitkälti tekijöiden ammattitaitoon. Suunnitelmien laadunvarmistamiseen on myös kehitetty lukuisia laadunmittaus ja tarkastusmenettelyjä. Nämä menetelmät perustuvat arviointiin, jolla pystytäänkin mittaamaan tyydyttävästi esimerkiksi rakennuksen koettavuutta ja toiminnallisuutta. Prototyyppitestauksen kaltaista testausmenettelyä ei rakenteille ja rakennustarvikkeiden ja -materiaalien yhteensopivuudelle sen sijaan ole käytössä. Suunnitteluratkaisujen tekninen toimivuus jääkin siten usein varmentamatta. Rakennustuotannon laadunvarmistamisessa on ongelmia. Laadun aikaansaamiseksi tarvittavia mittauksia ei ole laatujärjestelmissä riittävästi määritelty eikä dokumentoitu. Laadunvarmistustoimenpiteet painottuvat liian usein etsimään ja korjaamaan tehtyjä virheitä. Virheiden syyt jäävät tutkimatta ja korjaamatta. Rakentamisen laadunmittausmenetelmiä on mahdollista kehittää. Suunnitelluille rakenteille voidaan luoda testausjärjestelmiä, vaikkei laajamittaiseen prototyyppitestaukseen kokonaisuuksien osalta olekaan mahdollista päästä. Työmaalle voidaan kehittää järjestelmä, jossa oikeita asioita mittaamalla voidaan välittömästi vaikuttaa laadun syntymiseen.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Kankainen, Jouko
Keywords
building construction, rakentaminen, quality, laatu, measuring, mittaaminen, quality assurance, laadunvarmistaminen
Other note
Citation