Tuloksellisuusarviointi ja henkilöstöjohtaminen muutosmekanismeina julkisessa tieto-organisaatiossa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorPakarinen, Terttu
dc.contributor.departmentDepartment of Industrial Engineering and Managementen
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.contributor.labLaboratory of Work Psychology and Leadershipen
dc.contributor.labTyöpsykologian ja johtamisen laboratoriofi
dc.contributor.supervisorVartiainen, Matti
dc.date.accessioned2012-02-24T08:39:33Z
dc.date.available2012-02-24T08:39:33Z
dc.date.issued2007-10-12
dc.description.abstractThe impetus for the research was provided by the development of information society and productivity requirements in the public sector. The aim of the research was to determine the mechanisms through which performance information can make a change in a complex organisational system. The intervention used was the implementation of a balanced scorecard in vocational education. First the effects of the intervention were examined: What is required from the implementation process to make performance evaluation work in practice (social routine) as an information system of strategic human resources management? Hence, the concept of performance evaluation was broadened to include the performance information, management and feedback systems. Secondly, the effects of the action were studied: What in a public organisation's human resource management (context) triggers the mechanisms that enhance the agency which affects the development of a competent organisation (strategic competence)? Studies on human resources management have so far foregrounded its connection with performance, not learning. The methodology of the research was based on critical realism, with an intensive case study at its core. Data were collected in four stages through individual and group interviews and questionnaires from senior management, personnel, policy makers, developers and customers. Contextualisation was achieved through an extensive study where data were collected using questionnaires with wider sampling from municipalities and joint authorities. The adoption of management systems was explained by socio-cognitive processes within the organisation. Action and interaction at the boundaries were crucial for the development of strategic competence. The change could be explained by social identity and social learning theories. In order to enhance strategic competence and information flow it is necessary to develop knowledge-intensive human resources management. In this case, boundary-crossing roles were crucial. In the senior line management, the processes of strategic human resources management were emphasised. Alongside strategic partnership, the task of knowledge facilitator emerged as a new role for human resources managers. The role of middle management was the most important role for the change in practice. Identity work was emphasised in change management. From the steering system, the change requires development of relational governance. In future, research of the relationship between human resources management and performance must be guided into organisational citizenship behaviour (OCB) related to motivation, psychological contract related to commitment and action and interaction taking place on the boundaries.en
dc.description.abstractTutkimuksen taustalla olivat tietoyhteiskunnan kehitys ja julkisen sektorin tuottavuusvaatimukset. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisilla mekanismeilla tuloksellisuusinformaatio saa aikaan koko monimutkaisen organisaatiosysteemin muutoksen. Interventiona oli tasapainotetun mittariston käyttöönotto ammatillisessa koulutuksessa. Ensiksi selvitettiin intervention vaikutuksia: Millaisella käyttöönottotavalla tuloksellisuusarviointi saadaan toimimaan käytännössä (sosiaalinen rutiini) strategisen henkilöstöjohtamisen informaatiojärjestelmänä? Tuloksellisuusarvioinnin käsite laajennettiin siis kattamaan suoritusinformaatio-, johtamis- ja palautejärjestelmät. Toiseksi tutkittiin toiminnan vaikutuksia: Mikä julkisen organisaation henkilösjohtamisessa saa ne mekanismit toimimaan, joiden esiintyessä toimijuus edistää organisaation osaamista (strateginen kompetenssi)? Henkilöstöjohtamisen tutkimuksissa on painottunut sen yhteys tuloksellisuuteen, mutta ei oppimiseen. Tutkimuksen metodologia perustui kriittiseen realismiin, jossa keskiössä on yksi intensiivinen tapaustutkimus. Aineistoa kerättiin neljässä vaiheessa yksilö-, ja ryhmähaastatteluin sekä kyselyin johtajilta, henkilöstöltä, poliittisilta päätöksentekijöiltä, kehittäjiltä ja asiakkailta. Kontekstualisointi tapahtui ekstensiivisen tutkimuksen avulla, jossa selvitettiin kyselyillä ilmiön laajuutta kunnissa ja kuntayhtymissä. Johtamisjärjestelmien toimivuutta käytännössä selittivät sosiokognitiiviset prosessit organisaatiossa. Strategisen kompetenssin kehittymisen ratkaisi toiminta ja vuorovaikutus rajapinnoilla. Muutosta voitiin selittää sosiaalisen identiteetin ja sosiaalisen oppimisen teorioilla. Strategisen kompetenssin ja tiedon virran edistäminen edellytti tietoon ja oppimiseen painottuvan henkilöstöjohtamisen kehittämistä. Tällöin keskeisessä asemassa ovat eri rajapinnoilla toimivat henkilöt. Ylimmän linjajohdon tehtävissä painottuvat strategisen henkilöstöjohtamisen prosessit. Henkilöstöjohdon uudeksi rooliksi syntyi tiedon punojan tehtävä strategisen kumppanuuden rinnalle. Keskijohdon rajanylitysrooli on tärkein toiminnan muutoksen kannalta. Muutoksen johtamisessa korostuu identiteettityö. Ohjausjärjestelmältä muutos edellyttää hallinnan kehittämistä relationaalisen hallinnan suuntaan. Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden välistä tutkimusta pitää jatkossa suunnata motivaatioon yhteydessä olevaan tavoitteet ylittävään käyttäytymiseen (OCB), sitoutumiseen yhteydessä olevaan psykologiseen sopimukseen ja rajoilla tapahtuvaan toimintaan ja vuorovaikutukseen.fi
dc.description.versionrevieweden
dc.format.extent280
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978-952-213-251-2
dc.identifier.issn1237-8569
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2925
dc.identifier.urnurn:nbn:fi:tkk-010532
dc.language.isofien
dc.publisherHelsinki University of Technologyen
dc.publisherTeknillinen korkeakoulufi
dc.relation.ispartofseriesActa / Suomen kuntaliittoen
dc.relation.ispartofseriesActa / Suomen kuntaliittofi
dc.relation.ispartofseries195en
dc.subject.keywordperformance evaluationen
dc.subject.keywordorganisational learningen
dc.subject.keywordstrategic human resource managementen
dc.subject.keywordsocial identityen
dc.subject.keywordstrategic competenceen
dc.subject.keywordboundariesen
dc.subject.keywordcritical realismen
dc.subject.keywordtuloksellisuusarviointifi
dc.subject.keywordstrateginen henkilöstöjohtaminenfi
dc.subject.keywordorganisatorinen oppiminenfi
dc.subject.keywordsosiaalinen identiteettifi
dc.subject.keywordrajapintafi
dc.subject.keywordkriittinen realismifi
dc.subject.otherEconomicsen
dc.subject.otherPsychologyen
dc.titleTuloksellisuusarviointi ja henkilöstöjohtaminen muutosmekanismeina julkisessa tieto-organisaatiossafi
dc.titlePerformance Evaluation and Human Resource Management as Change Mechanisms in a Public Knowledge Organizationen
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
local.aalto.acrisexportstatuschecked 2022-08-03_0824
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_68209
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789522132512.pdf
Size:
1011.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format