Valuuttakurssien ennustaminen monetarististen mallien avulla ja ennusteiden arviointikriteerien valinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Economics
Kansantaloustiede
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
TUTKIMUKSEN TAVOITE Kansainvälisen taloustieteen kirjallisuudessa pidetään hyvin tunnettuna tosiasiana sitä, että valuuttakurssien muutokset noudattavat hyvin läheisesti satunnaiskulkua, eli tämän hetkinen valuuttakurssi on tyypillisesti paras ennuste tulevalle valuuttakurssille, eikä valuuttakursseja voida tämän seurauksena ennustaa. Kansainvälisen rahoituksen kirjallisuus on vastaavasti keskittynyt tutkimaan valuuttakursseja valuuttamarkkinoiden tehokkuuden näkökulmasta. Tässä kirjallisuudenhaarassa päädytään tyypillisesti lopputulokseen, jonka mukaan valuuttatermiini ennustaa kurssimuutosten suuntaa useammin väärin kuin oikein. Termiinipreemio pitää siis sisällään informaatiota, jota voidaan käyttää hyväksi kurssimuutosten ennustamisessa. Nämä tulokset ovat osittain ristiriitaisia, mikä on seurausta ennusteiden poikkeavista arviointikriteereistä. Tutkielman tavoitteena on tutkia, muuttuvatko yleisesti tiedossa olevat tulokset valuuttakurssien ennustettavuudesta, kun ennustuskykyä mitataan eri kriteereillä. DATA JA MENETELMÄT Tutkielman empiirisessä osuudessa laaditaan ennusteita viidelle Yhdysvaltain dollaria vastaan noteeratulle valuutalle. Ennusteet on laadittu rullaavalla regressiolla malleista, jotka kuuluvat monetarististen valuuttakurssimallien ryhmään. Monetaristiset mallit painottavat rahamarkkinoiden merkitystä valuuttamarkkinoiden tasapainon määrittäjinä. Mallien keskeisiä muuttujia ovat rahan määrien lisäksi maiden väliset korko-, inflaatio- ja tuloerot. Mallien ennustekykyä arvioidaan kolmella kriteerillä: 1) ennustevirheen keskihajonnalla, 2) suunnanennustamiskyvyllä ja 3) ennusteiden taloudellisella hyödynnettävyydellä. Tutkimuksessa käytetty aikaväli kattaa valtaosan kelluvien valuuttakurssien aikakaudesta 1970-luvulta vuoteen 2010 asti. TULOKSET Tulokset ovat hyvin linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Ennustevirheen keskihajonnalla mitattuna kaikki tutkitut mallit häviävät naiiville satunnaiskulkumallille. Näyttö monetarististen mallien suunnanennustuskyvystä on ristiriitaista, mutta käänteisen termiinikurssin suunnanennustuskyvystä löydetään vahvaa näyttöä. Termiinipreemion sisältämää informaatiota olisi voitu myös käyttää hyväksi voitollisessa sijoitusstrategiassa, joka tunnetaan yleisesti korkoerokauppana (carry trading). Tutkielman keskeisin tulos on se, että ennusteiden arviointiin käytettävän kriteerin valinta todella vaikuttaa mallien ennustuskyvystä tehtäviin johtopäätöksiin. Sopivimman arviointikriteerin valintaan vaikuttaa keskeisesti laadittavien ennusteiden käyttötarkoitus.
Description
Keywords
valuuttakurssit, exchange rates, ennustaminen, forecasting, valuuttakurssimalli, exchange rate model, rullaava regressio, rolling regression, termiinipreemio-ongelma, forward premium puzzle, carry trading
Other note
Citation