Capability Dynamics in the European Electricity Industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
104+
Series
Abstract
Staattisissa liiketoimintaympäristöissä yrityksillä ei ole tarvetta jatkuvaan kyvykkyyksien kehittämiseen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Viimeaikainen kehitys Euroopan sähkötoimialalla on muuttanut aikaisemmin hyvin staattista liiketoimintaympäristöä huomattavasti dynaamisempaan suuntaan. Uudessa, entistä kilpaillummassa, liiketoimintaympäristössä eri toimijat kehittävät jatkuvasti tarjoamaansa omien kyvykkyyksiensä pohjalta. Vastatakseen kilpailijoiden ja markkinoiden asettamaan haasteeseen Euroopan sähkötoimialan toimijoiden pitää osata kehittää tulevaisuuden kyvykkyyksiään sekä samalla pystyä hyödyntämään jo olemassa olevia kyvykkyyksiään vastatakseen asiakkaittensa nykyisiin tarpeisiin. Tämän tutkimuksen tutkimusongelma on: "Mitä kyvykkyysvaatimuksia liiketoimintaympäristön muutos vuoteen 2010 asettaa Euroopan sähkötoimialan toimijoille?" Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten Euroopan sähkötoimialan toimijat näkevät toimialan tulevaisuuden ja näiden odotusten perusteella muodostaa skenaarioita toimialan tulevaisuudesta. Eri toimijaryhmille tärkeitä kyvykkyyksiä vuonna 2010 tarkastellaan luotujen skenaarioiden avulla. Tutkimuksen teoriaosuus kokoaa yhteen aikaisempia tutkimuksia yritysten arvontuotannosta, kyvykkyyksistä, yritysverkostoista ja toimialan kehittymisestä. Teoriaosuuden pääpaino on yritysten kyvykkyyksien dynamiikan ja toimialan kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden määrittelemisessä. Empiirisessä osuudessa neljä skenaariota Euroopan sähkötoimialan tilasta vuonna 2010 luotiin 19:sta Euroopan sähkötoimialalla toimivan yrityksen johtavassa asemassa oleville henkilöille tehtyjen haastatteluiden avulla. Keskeisiä teemoja lähes kaikissa haastatteluissa olivat lisääntyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä, sekä eri toimijaryhmien lisääntyvä keskittyminen omaan ydinliiketoimintansa. Ottaen huomioon kyseisten tekijöiden tärkeyden ne valittiin neljän skenaarion perustaksi. Skenaarioiden pohjalta määriteltyjen tärkeiden kyvykkyysalueiden mukaan, vuonna 2010 sähköyhtiöiden tärkeimmiksi kyvykkyysalueiksi nousevat asiakassuhde- ja muuntautumiskyvykkyydet. Urakoitsijoiden ja tukkureiden kyvykkyyksissä sisäiset liiketoimintakyvykkyydet nousevat tärkeimmiksi, korostaen kyseisten ryhmien asemaa sähköyhtiöiden ja komponenttitoimittajien välissä. Sähkötoimialan arvontuotanto konstellaatiossa komponenttitoimittajien tärkeissä kyvykkyysalueissa korostuvat niin toimeenpano- kuin yhdistämiskyvykkyydetkin.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Wallin, Johan
Keywords
capacility mapping, kyvykkyydet, capability dynamics, toimialan evoluutio, industry evolution, sähköliiketoiminta, value constellations, electricity industry
Other note
Citation