Increasing Emergency Department Throughput

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-22
Department
Major/Subject
Operations Management
Mcode
SCI3108
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
87
Series
Abstract
Emergency Departments (EDs) are crucial in providing life-saving treatment, yet their efficiency is often compromised by crowding, particularly affecting critical cases. The increased demand for ED services from other than urgent and severe cases contributes to ED crowding and causes frustration among ED professionals. Recognising that an exit block often hinders the departure of patients awaiting follow-up care, this study proposes a novel approach to increase ED throughput with a focus on patients who are discharged home directly from the ED. An increase in throughput was interpreted synonymous with a decrease in Emergency Department Length of Stay (EDLOS). This single-centre study employed a mixed-methods approach including quantitative analyses and semi-structured interviews. First, a statistical analysis of ED visits at a secondary hospital in 2022 was conducted. The analysis included determining the time patients with each acute diagnosis spent in the ED, which indicated a high potential for improvement among non-urgent patients with atrial fibrillation (NAF). Next, interviews with eight healthcare professionals were conducted, exploring the realities of ED processes and potential throughput-enhancing strategies. Central to the proposed solution is the application of the Theory of Constraints, leading to the development of a fast-track system tailored for selected NAF patients, incorporating Point-of-Care testing. This system is anticipated to yield a modest reduction in average EDLOS of all dischargeable patients. Importantly, the implementation of this fast-track model is expected to inspire similar initiatives, potentially broadening its impact. The study contributes to existing literature by presenting an instance of Theory of Constraints framework applied to create ED-based tools aimed at alleviating ED crowding. It highlights that while the fast-track approach may deliver immediate benefits further research is needed to fully ascertain its effectiveness and wider applicability in the emergency care setting.

Päivystykset ovat ratkaisevan tärkeitä henkeä pelastavan hoidon tarjoamisessa. Ruuhkautuminen heikentää usein niiden tehokkuutta, mikä uhkaa erityisesti kriittisimpiä potilaita. Suurin osa päivystyspalvelujen kysynnästä muodostuu tapauksista, jotka eivät ole kiireellisiä ja vakavia. Jatkohoitoa odottavien potilaiden poistuminen päivystyksestä on usein hidasta, koska osastojen kyky vastaanottaa päi-vystyksestä tulevia potilaita on puutteellinen. Tässä tutkimuksessa pyrittiin luo-maan keinoja nopeuttaa päivystyksen potilasvirtaa keskittyen potilaisiin, jotka kotiutettiin suoraan päivystyksestä. Potilasvirran nopeutumisen tulkittiin näkyvän keskimääräisen päivystyskäynnin keston lyhenemisenä. Tässä yhden päivystyspisteen tutkimuksessa käytettiin lähestymistapaa, joka sisälsi kvantitatiivisia analyyseja ja puolistrukturoituja haastatteluja. Tilastollinen analyysi keskussairaalan vuoden 2022 päivystyskäynneistä paljasti, että ei-kiireellisten eteisvärinäpotilaiden hoidossa on parantamisen varaa käynnin keston näkökulmasta. Seuraavaksi haastateltiin kahdeksaa terveydenhuollon ammattilaista, jotta saatiin lisätietoa arjessa näkyvistä päivystysprosessien pullonkauloista ja mahdollisista läpimenoa parantavista ratkaisuista. Samalla haastattelujen avulla selvitettiin ratkaisujen lääketieteellisiä rajoitteita. Kapeikkoteoriaa sovellettiin ratkaisuehdotuksen muodostamiseksi, mikä johti valikoiduille eteisvärinäpotilaille räätälöidyn pikakaistan kehittämiseen. Pikakaistan keskeiset menetelmät ovat imuohjattu rytminsiirtotoimenpide ja vieritestaus. Eteisvärinäpotilaiden pikakaistan odotetaan vähentävän maltillisesti kaikkien kotiutuvien potilaiden keskimääräistä läpimenoaikaa. Pikakaistan käyttöönoton odotetaan kuitenkin myös inspiroivan samankaltaisia aloitteita päivystyksen henkilökunnan keskuudesta. Tutkimus täydentää kirjallisuutta esittelemällä esimerkin kapeikkoteorian soveltamisesta päivystyksen käytettävissä olevien työkalujen kehittämiseen, jonka tarkoituksena on lievittää ruuhkautumista. Lisätutkimusta tarvitaan ratkaisun vaikutusten ja laajemman sovellettavuuden varmistamiseksi.
Description
Supervisor
Saarinen, Lauri
Thesis advisor
Torkki, Paulus
Palomäki, Ari
Keywords
theory of constraints, process improvement, emergency department, throughput, crowding
Other note
Citation