Kaiken korjaamisen käsikirja, Informaali oppiminen Youtube-kontekstissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvautu
Language
fi
Pages
43
Series
Abstract
Tutkielma kartoittaa informaalien oppimisympäristöjen mahdollisuuksia ja ongelmakohtia. Aineistolähtöisessä tapaustutkimuksessa YouTuben tutoriaalivideot toimivat opinnäytetyön havainnointiaineistona. Tekijä rajaa tarkastelun kohteeksi neljä opetusvideota, joita hän analysoi laadukkuuden, vastavuoroisuuden ja kokonaisvaltaisuuden näkökulmista. Tutkija syventää ymmärrystään aiheesta ja ilmiön eettisistä ulottuvuuksista tutkimusmatkansa aikana. Informaalin ja formaalin oppimisen yhdeksi keskeiseksi eroksi ilmenee motivaatioiden eroavaisuudet. Formaalissa opetuksessa motivaatio on usein ulkopuolelta tulevaa, kun taas informaaleissa ympäristöissä yhteisenä tekijänä on usein oppijan sisäinen motivaatio. Tekijä analysoi videoissa tapahtuvaa opettamista oman oppimisprosessinsa kautta, havainnoiden tarkasti videoita ja omia kokemuksiaan. Oppimiskokeilujen myötä tekijän ennakko-oletukset tutoriaalien informaalista opetusmuodosta syventyvät. Tekijä havaitsee, että YouTuben oppimisympäristö on myös ulkopuolisten esimerkiksi kaupallisten tahojen kontrolloima. Tutoriaalivideot nostattavat kysymyksiä opettamisen ja taidon käsityksistä. Tutkija pohtii, vaatiiko opettaminen käsityksen kasvattamisesta vai voiko kuka vain opettaa. Tutkielmassa esitetään esimerkkejä informaalin ja formaalin oppimisen kohtaamisesta. Tekijä vertaa vallassa olevaa institutionaalista oppimisympäristöä epämuodollisempiin oppimisympäristöihin ja selvittää mahdollisuuksia näiden sovelluksista.
Description
Supervisor
Tuovinen, Taneli
Thesis advisor
Tuovinen, Taneli
Keywords
informaali oppiminen, opettaminen, YouTube, internet, tutoriaalivideot, vastavuoroisuus, kokonaisvaltaisuus, kehollisuus, itseohjautuvuus, sisäinen motivaatio, kontrolli, taito
Other note
Citation