Päätiehen kohdistuvan maatalousliikenteen analysointi tilusjärjestelytuotannossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Kiinteistötekniikka
Mcode
M3007
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
56+20
Series
Abstract
Maatalouden rakennemuutos on viime vuosina ollut Suomessa hyvin voimakasta. Pienet maatilat lopettavat viljelyn keskittyessä yhä suuremmille tiloille. Laajenevat maatilat hankkivat ja vuokraa-vat peltoa yhä kauempaa talouskeskuksistaan. Tämä lisää ristikkäin kulkemista sekä maatalouslii-kenteen määrää päätieverkolla. Maatalousliikenteen määrän kasvaessa riskit onnettomuuksille kasvavat, kun hitaita maatalousajoneuvoja joudutaan ohittamaan. Myös liikenteen sujuvuus huo-nontuu ja liikennevirtojen nopeudet laskevat etenkin viljelytyökausina keväisin ja syksyisin. Maanmittauslaitos tekee tilusjärjestelyjä, joilla parannetaan kiinteistörakennetta ja vähentämään maatiloille huonosta tilusrakenteesta aiheutuvia haittoja. Tilusjärjestelyissä vaikutetaan peltoloh-kojen kokoon, etäisyyteen ja muihin ominaisuuksiin. Perinteiset alueelliset tilusjärjestelyt eivät kuitenkaan pysty täysimääräisesti ratkaisemaan pitkistä etäisyyksistä johtuvia ongelmia. Tämän takia Maanmittauslaitoksessa on tarve kehittää pitkiin talouskeskusetäisyyksiin tehokkaasti vai-kuttavia tilusjärjestelyvälineitä. Diplomityössä kehitettiin menetelmä, jolla voidaan analysoida maatalousliikenteen häiritsevyyttä päätiellä. Menetelmässä huomioidaan sekä maatalousliikenteen että muun liikenteen määrä. Me-netelmän avulla on mahdollista vertailla eri tieosia ja niillä esiintyvää maatalousliikennettä. Diplomityössä toteutettiin menetelmän lisäksi myös ohje analyysien tekemisestä Maanmittauslai-toksen JAKOkii-tietojärjestelmällä. Työssä selvitettiin JAKOkii-tietojärjestelmän ominaisuuksia maatalousliikenteen analysointiin liittyen.

Structural changes in Finnish agriculture have been very intense during last years. The amount of small-sized farms is decreasing significantly. Bigger farms obtain more land. Because there is a lack of land farms have to obtain it the further and further. This trend increases the amount of agricultural traffic on main highways. The increased agricultural traffic on highways causes risks for accidents because agricultural traffic is significantly slower than other traffic flow on highways. This causes unsafe overtakings. It has also been noticed that the speed of traffic flow decreases when the amount of agricultural traffic is high, especially during Spring and Autumn times. National Land Survey of Finland executes land consolidation projects that aim to a better parcel structure. In these projects it is more effective to increase the area of parcels but the distances to the parcels are more challenging to decrease. That is why National Land Survey has a need to de-velop a way how to execute a land consolidation project that aims especially in decreasing the par-cel distances and agricultural traffic. A method for analyzing the agricultural traffic on highways was developed in this study. The method can be used in the database of National Land Survey. With the developed method it is pos-sible to analyze and compare the influence of agricultural traffic between different places and highways. The method takes into account the amount of agricultural traffic, the amount of other traffic and several other factors. In this study also instructions how to execute analysis in National Land Survey database were de-veloped. Study also investigated existing tools how to analyze agricultural traffic.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Potka, Timo
Keywords
tilusjärjestely, ristikkäin kulku, maatalousliikenne, RIKU, reallotment, agricultural traffic, land consolidation
Other note
Citation