Project Portfolio Management - Managerial Problems and Solutions for Business Development Portfolios

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2002
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
89+4
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee projektiportfolionhallinnan ongelmia ja ratkaisuja liiketoiminnan kehittämisprojekteissa. Projektiportfolionhallinta käsitetään diplomityössä laajasti: siihen kuuluvat portfolion projektien arviointi, priorisointi ja valinta sekä kaikki kyseisten tehtävien menestykselliseen toteutukseen vaikuttavat osa-alueet. Liiketoiminnan kehittämisprojektit ovat organisaation sisäisiä, liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseen tähtääviä projekteja. Diplomityön tavoitteena on ensinnäkin selvittää portfolionhallinnan ongelma- ja ratkaisualueita. Toisena tavoitteena on selvittää havaittujen ongelmien syy-seuraus -suhteita. Lopuksi tavoitteena on ehdottaa uutta sisältöä portfolionhallinnan ongelmiin ja ratkaisuihin. Tutkimus toteutettiin osana TAI Tutkimuslai-toksen projektiportfolionhallinnan tutkimus- ja kehitysprojekteja. Empiirinen aineisto koottiin kyseisen tutkimusprojektin materiaalista. Kirjallisuustutkimus suoritettiin tutustumalla laajasti portfolionhallinnan kirjallisuuteen. Diplomityön tutkimusmenetelmä on seuraavanlainen: Ensin tunnistettiin esikyselyn avulla yksittäisen projektin ja portfolionhallinnan ongelmia case-portfolioissa. Esikyselyiden analyysin tuloksena oli alusta-vat ongelma-alueet sekä niiden tärkeysjärjestys. Tämän jälkeen organisaatiokohtaisessa päivän pituisessa workshopissa etsittiin syitä sekä syiden syitä alustaville ongelma-alueille. Workshopin tuloksia analysoitiin kahdella tavalla. Ensinnäkin tunnistettiin varsinaiset ongelma-alueet sekä tärkeimmät näiden alueiden ongelmat. Toiseksi kehitettiin yksi tai useampi ratkaisu jokaiselle workshopissa esiintyneelle ongelmalle ja jaettiin edellä mainitut ratkaisut ratkaisualueisiin. Edellä mainittuja kahdelle case-portfoliolle kehitettyjä tuloksia verrattiin kirjallisuusanalyysiin. Vertailun ja lisäanalyysin perusteella päädyttiin kolmeen tutkimustulokseen. Tutkimuksen ensimmäisenä tuloksena on portfolionhallinnan ongelma- ja ratkaisualueet. Ongelma-alueita ovat: 1) puutteellinen projektitason toiminta, 2) puutteelliset resurssit, kompetenssit ja menetelmät, 3) sitoutumisen puute, epäselvät roolit ja vastuut, 4) puutteellinen portfoliotason toiminta 5) puutteellinen tiedonhallinta ja 6) puutteellinen projek-tiorganisaation johtaminen. Ratkaisualueita ovat: 1) portfoliotason toiminta 2) projektitason toiminta 3) projektiorganisaation johtaminen 4) tiedonhallinta 5) resurssit ja kompetenssit. Kyseisiä alueita ei ole aikaisemmin tunnistettu kirjallisuudessa, joten kyseessä on merkittävä tulos. Lisäksi tässä tuloksessa laajen-netaan sitä toimintaympäristöä, joka vaikuttaa portfolionhallinnan tavoitteiden saavuttamiseen. Tutkimuksen toisena tuloksena on kartta portfolionhallinnan ongelmien linkittyneisyydestä. Myöskään tätä tulosta ei ole aikaisemmin esitetty kirjallisuudessa. Syy-seuraus -kartan avulla voidaan helpottaa yrityksen toimintaympäristön analysointia ja portfolionhallinnan ongelmien ratkaisua, kun ongelmien syy-seuraus -suhteet ovat tiedossa. Tutkimuksen kolmas tulos tuo ehdotuksia uusiksi portfolionhallinnan ongelma- ja ratkaisusisällöiksi. Ongelmien osalta uutta sisältöä saatiin, kun verrattiin kirjallisuudessa ja empiirisessä aineistossa esiintyviä ongelmia toisiinsa. Tulokset osoittavat, että nykyinen ongelmia käsittelevä kirjallisuus on puutteellista. Ratkaisujen osalta uusi sisältö määriteltiin vertaamalla empiirisen aineiston ongelmia kirjallisuudessa esitettyihin ratkaisuihin. Tutkimuksessa kehitetyt ratkaisut niihin tase-portfolioissa esiintyneisiin ongelmiin, joihin ei löydetty ratkaisua nykyisestä kirjallisuudesta, ovat uutta sisältöä. Uusi sisältö keskittyi lähinnä tietovirtojen hallintaan, portfoliotason ja muiden organisaatiotahojen rooli- ja vastuukysymyksiin sekä projektintyön liiketoiminnallisen arvon tunnistamiseen.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Artto, Karlos
Keywords
project management, projektinhallinta, project portfolio, projektisalkku, project portfolio management, projektiportfolio, projectoriented business, projektisalkunhallinta, programme management, projektiportfolionhallinta, business development project, projektiliiketoiminta, liiketoiminnan kehitysprojekti
Other note
Citation