Aaltodoc

Aaltodoc is the institutional repository of Aalto University.

Aaltodoc has a new updated appearance. Instructions for searching and more information is available here.

Otakaari 1 grandhall. Photo: Esa Kapila
 

Recent Submissions

Item
Osakeindeksien ja riskittömän korkotason yhteydestä Suomessa
(2024-04-09) Asikainen, Eeli; Ilmonen, Pauliina; Perustieteiden korkeakoulu; Ilmonen, Pauliina
Suomen rahoitusympäristö on viime vuosina oleellisesti muuttunut: COVID-19-pandemian ja Ukrainan sodan kaltaiset globaalit kriisit ovat lisänneet sijoittajien epävarmuutta, mikä on puolestaan vilkastuttanut keskustelua rahoitusmarkkinoiden lainalaisuuksista. Etenkin osakkeiden ja korkojen väliset muutokset ovat saaneet poikkeuksellista mediahuomiota keskuspankkien aloittaman historiallisen nopean koronnostosyklin myötä. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan tilastollisin menetelmin OMXHPI-indeksin ja riskitöntä korkotasoa mallintavan Suomen 10-vuotisen valtionlainan koron välistä yhteyttä. Työ toteutetaan laskemalla Pearsonin ja Spearmanin korrelaatiokertoimet sekä niiden takaisinotantaluottamusvälit aikavälille 2012–2023 rajatuille aikasarjoille. Lisäksi aineistoa käsitellään viiveoperaattorilla, minkä tuottamilla tuloksilla pyritään kartoittamaan osakkeiden ja riskittömän korkotason kehityksen välisiä kausaalisuhteita. Työn tulosten perusteella osakeindeksin ja valtionlainan koron välinen negatiivinen korrelaatio on vahvimmillaan suhteellisen vakaassa rahoitusympäristössä. Muuttujien tunnistetaan kuitenkin reagoivan vahvasti muihin makrotaloudellisiin tekijöihin, kuten talouskasvuun ja inflaatioon, minkä myötä niiden välinen korrelaatio vaihtelee runsaasti tarkasteltavan ajanjakson mukaan. Myös eri viiveillä saadut tulokset viittaavat osakkeiden ja korkotason välisten suorien syy-seuraussuhteiden puuttuvan, eikä kummankaan muuttujan historiallisella kehityksellä voi luotettavasti ennustaa toisen tulevaa käyttäytymistä. Toisaalta aineiston ja muuttujien rajauksilla arvioidaan olevan huomattavia vaikutuksia tulosten tulkittavuuteen ja yleistettävyyteen: esimerkiksi osakeindeksin epätasainen toimialajakauma voi jossain määrin vääristää osakkeiden ja korkotason välisestä yhteydestä tehtäviä havaintoja, kun taas tarkastelun verrattain lyhyt ajanjakso heikentää päätelmien yleistettävyyttä. Tutkimusta voisikin laajentaa tarkastelemalla pörssin kutakin toimialasektoria erikseen sekä tasoittamalla yhtiöiden välisiä painoeroja osakeindeksissä. Lisäksi aikaväliä pidentämällä tai aineiston maantieteellistä rajausta kasvattamalla voitaisiin kartoittaa tämän työn tulosten pohjalta tehtyjen päätelmien sovellettavuutta monimuotoisemmissa konteksteissa.
Item
Representation learning methods for robotic perception and learning — at the intersection of computational neuroscience and machine learning
(Aalto University, 2024) Struckmeier, Oliver; Sähkötekniikan ja automaation laitos; Department of Electrical Engineering and Automation; Intelligent Robotics; Sähkötekniikan korkeakoulu; School of Electrical Engineering; Kyrki, Ville, Prof., Aalto University, Department of Electrical Engineering and Automation, Finland
Despite the progress made in artificial intelligence and robotics, researchers have yet to fully decode or replicate the mechanisms behind the remarkable ability of the human brain to extract effective and flexible representations from sensor stimuli. Although numerous established machine-learning methods claim inspiration from the brain, uncovering novel concepts from neuroscience can enable further progress in robotics and machine learning. Therefore, this thesis presents research at the intersection of machine learning, robotics, and neuroscience, with an emphasis on representation learning, and perception. First, the thesis introduces work on learning linearly alignable representations using a coupled autoencoder setup. Learning such representations simplifies the computationally demanding task of comparing and aligning probability distributions, a core component of many machine learning methods. Empirical evaluation of the proposed approach demonstrates that it can significantly simplify the solution to the mathematical optimization problem underlying domain adaptation. The core of the thesis focuses on applying principles from neuroscience to improve state-of-the-art representation learning methods. Hand-crafted features and representations learned using multi-modal variational autoencoders and predictive coding are empirically compared in terms of their robustness and data efficiency in navigation and place-recognition tasks in various experiments. Following the superior performance of predictive coding in the performed experiments, this thesis presents a brain-inspired extension to the variational autoencoder framework. Enforcing a slowness prior on latent dynamics in the variational autoencoder facilitates data-efficiency in downstream tasks. Finally, we extend our findings from the domain of representation learning and perception to imitation learning. In the constraint setting of learning from observations only, existing methods are brittle and fail to recover the causal effects of expert actions when access to the target environment is limited. Applying the previously discussed brain-inspired principles to learn representations in state-action spaces solves this problem. The results of the research presented in this thesis indicate that augmenting representation learning methods with principles from neuroscience can help build more data-efficient, robust, and flexible intelligent systems.
Item
Real-Time Navigation for Swarms of Synthetic Aperture Radar (SAR) Satellites
(2024) Eritja Olivella, Antoni; Toliou, Athanasia; Rodrigues Silva Filho, Eduardo; Sähkötekniikan korkeakoulu; Praks, Jaan
The pursuit of precision and flexibility in satellite missions has led to an increased number of formation flying missions being developed. These systems consist of multiple satellites flying at close distances (from a few kilometres to a few meters) to achieve common objectives. This master thesis delves into the domain of the Guidance, Navigation and Control (GNC) for formation flying satellite systems, aiming to propose a novel architecture of different sets of sensors capable of determining absolute and relative positioning of the formation, ensuring mission success. This research begins by providing an overall status of existing and tested in-space systems. It will be complemented with novel and other systems already tested and promising new technologies in development. The thesis then delves into the design of an absolute and a relative Extended Kalman Filter (EKF) for distributed Synthetic Aperture Radar (SAR) systems implemented as part of an in-house simulator. Concluding with the results when using simulated Global Navigation Satellite Systems (GNSS) data as the filter input. Finally, the thesis will be completed with a trade-off analysis of the sensor systems, which could be used in formation-flying satellite systems in the near future. The outcome of this thesis is a novel proposal of a set of sensors to be brought to space navigation, with a corresponding detailed trade-off analysis. Additionally, to validate some of the sensor systems, an EKF is proposed, implemented and tested with the results from an in-house formation flying simulator. This master thesis report is the outcome of the work done during an internship at the Microwave and Radar Institute of the Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) – German Aerospace Center – in Oberpfaffenhofen, Bavaria, Germany.
Item
Liikehuoneiston vuokrasopimus riskinhallintainstrumenttina
(2024) Wiiala, Timo; Kuoppamäki, Petri; Hietanen-Kunwald, Petra; Laskentatoimen laitos; Kauppakorkeakoulu; School of Business
Liiketilat ovat useimmille liikkeenharjoittajille fundamentaalinen välttämättömyys, ja niiden hallintaan liittyvät ehdot ovat ratkaisevia liiketoiminnan perusedellytysten toteutumiselle ja toiminnan jatkuvuudelle. Tämä tutkielma selvittää, minkälaisilla menetelmillä, hallintarakenteilla ja vuokrasopimusehdoilla kauppakeskusten liikehuoneistojen vuokrauksen osapuolten liiketoiminnan mahdollisimman korkea tuottavuus voidaan saavuttaa. Laadun ja tehokkuuden parantumisen mittana pidetään riskien ja haitallisten kustannusten minimointia. Vuokrasopimuksen osapuoli kantaa lähtökohtaisesti itse riskin siitä jos sopimus muuttuu kannattamattomaksi olosuhteiden muutosten seurauksena. Tällä on tässä tutkimuksessa erityinen huomioarvo pohdittaessa, miten muuttuvien olosuhteiden tuomaan jälkiperäiseen riskiin reagoidaan liikehuoneiston vuokrasopimussuhteessa. Tarkastelu kohdistuu sopimuksen syntyyn, rakenteeseen ja sopijapuolten välisiin sopimusehtoihin. Sopimuksen onnistumista arvioidaan toimivan yhteistyön ja riskinhallinnan näkökulmasta. Kirjoituksessa arvioidaan sopimuksen tehokkuutta kuvaavia muuttuvia ehtoja sekä sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksia erilaisin sopimusmekanismein. Tutkimuksen tarkoitus on löytää elementtejä, jotka edistävät kummankin sopijapuolen etuja. Työssä tuodaan esiin ennakoivan sopimisen ajatusmalli lisättynä tapauskohtaisesti huomioitavilla riskianalyyseillä, sopimusmuotoilulla ja laajasti pohjustetulla sopimusoikeusteoreettisella aineistolla. Huomioon on otettu sekä teoreettinen oikeusdogmaattinen että käytännöllinen liiketaloudellinen näkökulma.
Item
From words to action: Challenges and opportunities on diversity management in Finland
(2024) Halme, Johanna; Vuorenmaa, Hertta; Johtamisen laitos; Kauppakorkeakoulu; School of Business
This thesis supports prior research in revealing the prevalence of moral foundations in promoting diversity management within Finnish managerial discourses. Additionally, the findings emphasize a managerial desire to lead with a service-oriented mindset, fairness, and equality rather than prioritizing gaining financial benefits from diversity management. The findings further address the prevailing challenge of harmonizing global diversity, specifically Anglo-Saxon principles, with local cultural norms and welfare practices. The examination of three identified discourses indicates that through dialogue, both the manager and researcher take part in a performative engagement, resulting in a production of a well-refined portrayal of managerial competency in leading equality, diversity, and inclusion (EDI), while potentially concealing underlying tensions. The thesis is conducted as part of an EU-funded project, EDIFY-EDU, that aims to bridge the competency gap in managing diversity and inclusion. A multilayered theoretical framework that includes discourse analysis and different theoretical lenses is utilized to analyze the narratives of 10 Finnish managers from different organizations. Critical discourse analysis (CDA) is applied to further examine how the identified discourses support, disagree with, or add to the current understandings of diversity management and EDI in Finland. Furthermore, the findings illustrate how managers build their identities and incorporate leadership approaches, relevant concepts, and organizational culture into their unique sociocultural frameworks. Ultimately, the thesis presents the challenge of connecting diversity management theory with specific actions that fit local limitations and complex organizational power relationships. The findings show that while there is a strong moral basis for the discussion on diversity management, it is challenging to put these practices into action. As a result, engagement with EDI and diversity management can result in a superficial display that may not lead to actual transformation within the managerial realm. The findings suggest that to ensure the successful execution of diversity management initiatives, it necessitates a future-oriented effort to provide managers with the necessary abilities to move from talking about actions to actually taking them.