Learning Centre

Finnish manufacturing as a part of global operations networks

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laiho, Aki
dc.contributor.author Mälkiä, Marko
dc.date.accessioned 2020-12-23T17:26:17Z
dc.date.available 2020-12-23T17:26:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99319
dc.description.abstract The role of manufacturing has turned into decline in Finland due to improved preconditions to exploit global resources. This thesis seeks to find out the current status, past developments and future outlook of the Finnish manufacturing industry. The strategic role of manufacturing in Finnish manufacturing units and the strategic role of units as part of a company's international manufacturing network are studied. The most important motivation factors to manufacture in Finland and to transfer manufacturing between Finland and other geographical areas are explored. Additionally, companies were inquired how they see the future of the Finnish manufacturing and what competitive actions would be needed. The target group for the research consisted of manufacturing companies from the five large industry classes. In total 75 companies, the aggregated revenue of which is tens of billions euro, participated in the research. A web survey was conducted to acquire a general picture and to improve the generalizability of the results. Four companies from each industry class were interviewed to understand better underlying reasons for the development of the manufacturing role. The web survey and interview questions were constructed based on the conclusions of previous manufacturing studies, the findings of which were summarized in the theory part of the study. According to the results, stock listed companies manufacturing small lot sizes or with continuous processing dominate the Finnish manufacturing in revenue wise. Legacy is the most important factor to manufacture in Finland: Knowledge has accumulated to Finnish units over time and they are mainly lead factories at the moment. Within international manufacturing networks, Finnish units have focused on development responsibilities, while domestic manufacturers perform also less value-adding tasks in Finland. Except for the process industry, mass manufacturing has been offshored. Companies' investments in Finland are development and replacement investments. Expansion investments are directed outside Finland due to improvement of customer service. The roles of factories outside Finland are continuously evolving the relative weight of Finnish units can be decreasing not only volume wise, but competence wise in the future. The flow of manufacturing transfers will continue to the BRIC countries and Eastern Europe. The relative role of cost motivation factors to transfer has decreased and factors have become more versatile. Companies estimate that the number of jobs in Finland is going to decrease in all kinds of tasks due to transfers. Manufacturing companies should invest in employees and competent development in Finland, which would be exploiting the most important reason to be located in the country. If investments in production technology are dismissed, production volumes are destined to continue decreasing even rapidly due to the loss of competitiveness. Competition takes place at three different levels: global, regional, and local. Finnish units can supply selected special products globally, compete with other European units as regional suppliers, or manufacture products for the niche market of Finland and Northern Europe, where proximity to customers brings competitive advantage. en
dc.description.abstract Valmistuksen rooli Suomessa on kääntynyt laskuun, kun edellytykset globaalien resurssien hyödyntämiselle ovat parantuneet. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää suomalaisen teollisuuden nykytilaa, historiallista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Työssä tarkastellaan valmistuksen strategista roolia Suomessa sijaitsevissa yksiköissä ja yksiköiden roolia osana yrityksien kansainvälisiä valmistusverkostoja. Tärkeimmät syyt valmistaa Suomessa ja siirtää valmistusta Suomen ja muiden maantieteellisten alueiden välillä selvitetään. Lisäksi yrityksiltä tiedusteltiin, millaisena ne näkevät suomalaisen valmistuksen tulevaisuuden ja mille kilpailukykyä parantaville toimenpiteille olisi tarvetta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat valmistavat yritykset viideltä suurelta teollisuuden toimialalta. Yhteensä 75 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on kymmeniä miljardeja euroja, osallistui tutkimukseen. Verkkokyselyn avulla muodostettiin yleiskuva ja parannettiin tulosten yleistettävyyttä. Neljä yritystä jokaiselta toimialalta haastateltiin, jotta taustalla vaikuttavat syyt valmistusroolin kehittymiselle ymmärrettäisiin paremmin. Verkkokysely ja haastattelukysymykset perustuivat aikaisempien valmistustutkimusten tuloksiin, jotka vedetään yhteen työn teoriaosuudessa. Tulosten perusteella pörssilistatut yritykset, jotka valmistavat pieniä eräkokoja tai käyttävät prosessivalmistusta, hallitseva suomalaista valmistusta liikevaihdollisesti. Historialliset tekijät on tärkein syy valmistaa Suomessa: Osaamista on kertynyt ajan myötä suomalaisiin yksiköihin, ja ne ovat pääsiallisesti johtavia tehtaita tällä hetkellä. Osana kansainvälisiä valmistusverkostoja suomalaiset yksiköt ovat keskittyneet kehittämistehtäviin, kun taas vain kotimaassa valmistavat yritykset suorittavat myös alhaisemman lisäarvon työtehtäviä. Prosessiteollisuutta lukuun ottamatta massavalmistus on siirretty Suomen ulkopuolelle. Yritysten investoinnit Suomessa ovat kehitys- ja korvausinvestointeja. Laajennusinvestoinnit ohjataan Suomen ulkopuolelle asiakaspalvelun parantamiseksi. Suomen ulkopuolella sijaitsevien tehtaiden roolit kehittyvät jatkuvasti -suomalaisten yksiköiden suhteellinen painoarvo vähentynee jatkossa sekä liikevaihdollisesti että osaamismielessä. Valmistustoimintojen siirrot jatkuvat BRIC-maihin ja Itä-Eurooppaan. Kustannustekijöiden suhteellinen rooli siirroissa on pienentynyt, ja tekijät ovat monipuolistuneet. Yritykset arvioivat, että työpaikkojen määrä Suomessa tulee pienentymään kaikenlaisissa työtehtävissä valmistussiirtojen myötä. Teollisuusyritysten tulisi investoida työntekijöihinsä ja osaamisen kehittämiseen Suomessa, sillä se olisi paras tapa hyödyntää Suomen tarjoamia edellytyksiä. Jos investoinnit tuotantoteknologiaan laiminlyödään, valmistusvolyymit on tuomittu laskemaan entistä nopeammin kilpailukyvyn huononemisen takia. Kilpailu tapahtuu kolmella eri tasolla: globaalilla, alueellisella ja paikallisella. Suomalaiset yksiköt voivat toimittaa valittuja erikoistuotteita globaalisti, kilpailla muiden eurooppalaisten yksiköiden kanssa alueellisina toimittajina tai valmistaa Suomen ja Pohjois-Euroopan niche-markkinoille tuotteita, joissa asiakkaiden läheisyys tuo kilpailuetua. fi
dc.format.extent vi + 131 + liitt.
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Finnish manufacturing as a part of global operations networks en
dc.title Suomalainen valmistus osana kansainvälisiä tuotantoverkostoja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.subject.keyword manufacturing en
dc.subject.keyword valmistus fi
dc.subject.keyword manufacturing role en
dc.subject.keyword valmistusrooli fi
dc.subject.keyword competitiveness en
dc.subject.keyword Suomi fi
dc.subject.keyword Finland en
dc.subject.keyword kilpailukyky fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122358146
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU-22 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Eloranta, Eero
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_11064
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 42587
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics