Learning Centre

Supply networks and supplier relationships in purchasing supplies from local markets in disaster relief - Two case studies from the disaster relief environment

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kovács, Gyöngyi
dc.contributor.author Annala, Linda
dc.date.accessioned 2020-12-23T12:33:50Z
dc.date.available 2020-12-23T12:33:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/98267
dc.description.abstract Local sourcing in disaster relief is an interesting research topic that has so far received little attention. The amount of disasters as well as interest in green and ethical sourcing are increasing, accentuating the importance of humanitarian logistics and local sourcing in disaster relief. The objective of this study is to identify prerequisites of local sourcing in disaster relief. The topic is approached from the perspective of supply networks and supplier relationships. Thus, theories on supply networks, supplier relationships, purchasing and disaster relief are combined in order to construct a conceptual framework interlinking the different factors affecting local purchasing in disaster relief. Two research paradigms have been combined in this study: multiple qualitative case study research and constructive research. The empirical part of the study examines two cases in which purchasing from local markets in disaster relief was conducted successfully. The local sourcing operations were managed by a small, local non-governmental organization and a large, international aid agency. The conceptual framework was applied in the analysis of the empirical data and the cases were then compared to each other. The comparison of the two cases was possible due to their sufficient similarities and interesting due to their differences in supply network structures and supplier relationship types. The findings of this study show the importance of humanitarian organizations' local, permanent supply networks in successful local sourcing operations during disaster response. With regard to supplier relationships, both low-involvement and high-involvement as well as short-term and long-term relationships proved to be successful. In addition, this study discovered that both large, international aid agencies and small, local non-governmental organizations can succeed in purchasing from local markets in disaster relief. en
dc.description.abstract Paikallinen ostotoiminta katastrofiavussa on tärkeä tutkimusalue, jota ei ole juuri huomioitu. Sekä katastrofien määrä että kiinnostus ympäristöä säästävää ja eettistä ostotoimintaa kohtaan on lisääntynyt, lisäten näin humanitaarisen logistiikan sekä katastrofiavun paikallisen ostotoiminnan merkittävyyttä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää katastrofiavun paikallisen ostotoiminnan edellytykset. Aihetta lähestytään tilaus-toimitusverkostojen sekä toimittajasuhteiden näkökulmasta. Tilaus-toimittajaverkostoihin, toimittajasuhteisiin, hankintatoimeen sekä katastrofiapuun liittyviä teorioita yhdistetään tutkimuksen käsitteellisessä viitekehyksessä. Kyseinen viitekehys liittää yhteen paikalliseen ostotoimintaan katastrofiavun kontekstissa vaikuttavat tekijät. Tutkimus on konstruktiivinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty kahdesta onnistuneesta katastrofiavun paikallisen ostotoiminnan tapauksesta. Näissä kahdessa tapaustutkimuksessa paikallinen ostotoiminta suoritettiin pienen, paikallisen hallituksesta riippumattoman järjestön sekä suuren, kansainvälisen avustusjärjestön koordinoimina. Käsitteellistä viitekehystä käytettiin empiirisen aineiston analyysissä ja tämän jälkeen tapauksia verrattiin keskenään. Tutkimuksen mukaan humanitaarisen organisaation paikallinen, pysyvä tilaus-toimitusverkosto ovat tärkeä edellytys katastrofiavun paikallisen ostotoiminnan onnistumiselle. Toimittajasuhteista sekä etäiset että läheiset toimittajasuhteet ja lyhytkestoiset sekä pitkäkestoiset toimittajasuhteet osoittautuivat mahdollisiksi. Tämän lisäksi tutkimus osoitti, että sekä pienet, paikalliset järjestöt että suuret, kansainväliset avustusjärjestöt voivat onnistuneesti ostaa tarvikkeita katastrofiapuun paikallisilta markkinoilta. fi
dc.format.extent (10) + 117 s. + liitt. 6
dc.language.iso en en
dc.title Supply networks and supplier relationships in purchasing supplies from local markets in disaster relief - Two case studies from the disaster relief environment en
dc.title Katastrofiavun tilaus-toimitusverkostot ja toimittajasuhteet hankíttaessa tarvikkeita paikallisilta markkinoilta - Kaksi tapaustutkimusta katastrofiavun toimintaympäristöstä fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.subject.keyword disaster relief en
dc.subject.keyword katastrofiapu fi
dc.subject.keyword supply networks en
dc.subject.keyword tilaus-toimitusverkostot fi
dc.subject.keyword supplier relationships en
dc.subject.keyword toimittajasuhteet fi
dc.subject.keyword local sourcing en
dc.subject.keyword paikallinen ostotoiminta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122357094
dc.programme.major Telecommunications management fi
dc.programme.mcode T-124 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Smeds, Riitta
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_03161
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 40219
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics