Learning Centre

Sähkönjakelun kunnossapidon tekniset etäratkaisut poikkeusoloissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehmusto, Markku
dc.contributor.author Flyktman, Markus
dc.date.accessioned 2020-12-20T18:15:02Z
dc.date.available 2020-12-20T18:15:02Z
dc.date.issued 2020-12-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/97607
dc.description.abstract Vuoden 2020 alussa levinnyt koronaviruspandemia aiheutti uudenlaisia uhkia modernin yhteiskunnan toiminnalle. Pandemian leviämisen ehkäisemiseksi eri puolilla maailmaa otettiin käyttöön liikkumisrajoituksia, jotka vaikeuttivat ihmisten ja tavaroiden liikkumista. Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia miten pandemian kaltainen poikkeustilanne vaikuttaa sähkönjakeluun Suomessa. Työssä tutkittiin pandemian aiheuttamia riskejä sekä sähkön toimitusvarmuudelle, että yhteiskunnan kriittisten sähkönkäyttäjien sähkönsaannille. Tutkimus toteutettiin selvittämällä kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen avulla koronaviruspandemian aiheuttamia ongelmia, niihin varautumista ja tilanteeseen kehitettyjä ratkaisuja sähkönjakeluyhtiöissä ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeillä sektoreilla. Tutkimuksen pohjalta luotiin toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla sähkönjakelualan yritykset ja kriittiset sähkönkäyttäjät voivat turvata oman toimintansa jatkuvuuden pandemiatilanteessa. Työ tehtiin varmennetun sähkön kunnossapito ja konsultointiyritykselle Medifast-Tekniikka Oy:lle sen ja Business Finlandin rahoittamassa kehityshankkeessa. Luotettavan sähkönjakelun turvaamisen kannalta suurimmiksi riskeiksi pandemian kaltaisessa poikkeustilanteessa tunnistettiin käytettävissä olevien työvoimaresurssien saatavuus sekä mahdolliset ongelmat kriittisten komponenttien saatavuudessa. Suomessa etenkin sähköverkossa käytettävien automaatiokomponenttien todettiin olevan riippuvaisia globaaleista toimitusketjuista. Tilanteen pitkittyessä riskejä voivat aiheuttaa lisäksi muun muassa kunnossapidon lykkäämisestä aiheutuvat ongelmat. Haastattelututkimuksen perusteella koronaviruspandemia ei aiheuttanut välitöntä uhkaa sähkön toimitusvarmuudelle, mutta työssä tunnistetut riskit nähtiin vakavina, ja niihin varautumista pidettiin tärkeänä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Työssä selvisi, että pandemian aiheuttamiin haasteisiin voidaan reagoida tehokkaasti ottamalla käyttöön erilaisia teknisiä etäratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää työvoiman liikkuvuuden tarvetta kunnossapitotöissä, tai jopa karsia joitakin kohteissa tehtäviä töitä. fi
dc.description.abstract In early 2020 the modern society faced a new kind of threat as the coronavirus pandemic spread throughout the world. To prevent the pandemic from spreading, movement restrictions were introduced in many countries, complicating the mobility of people and goods. The aim of this master's thesis was to study how a pandemic event affects the reliability of electricity distribution in Finland. The risks caused by a pandemic event were studied from the point of view of electricity distribution companies and critical infrastructure. The study consisted of a literature review and an interview study, that aimed to recognize the main challenges posed by the coronavirus pandemic, and the preparedness and response of critical actors. Based on the study, a set of proposals were created for electricity distribution companies and critical infrastructure to ensure their operations in the event of a pandemic. The thesis was written for Medifast-Tekniikka Oy, a consulting company specializing in the maintenance of electricity networks, in a project financed partly by Business Finland. The major challenges caused by a pandemic are potential workforce disruptions and the availability of critical network components. In particular, the automation components used in Finnish electricity networks were identified to depend on global supply chains. In case the pandemic event is prolonged, additional risks can be caused due to deferred maintenance of the network. Based on the interview study, the coronavirus pandemic did not cause an immediate threat for the reliability of the electricity distribution system, but the identified risks were seen as severe, and appropriate preparedness actions considered essential for the continuity of operations. The study shows that an efficient response to the challenges caused by a pandemic event is possible through the use of remote technical solutions that reduce the need for labor mobility in maintenance work, or even cut back on some work at sites. en
dc.format.extent 76
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sähkönjakelun kunnossapidon tekniset etäratkaisut poikkeusoloissa fi
dc.title Remote solutions for electricity distribution maintenance in a state of emergency en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword pandemia fi
dc.subject.keyword sähköverkko fi
dc.subject.keyword varautuminen fi
dc.subject.keyword kunnossapito fi
dc.subject.keyword varavoima fi
dc.subject.keyword etäohjaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122056434
dc.programme.major Energy Systems and Markets fi
dc.programme.mcode ELEC3048 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme Master's Programme in Advanced Energy Solutions fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse