Learning Centre

Rakennusalalla syntyvän hukan ennustusmenetelmät budjetoinnissa - Case YIT

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Chakhovich, Terhi
dc.contributor.author Vallikari, Oliver
dc.date.accessioned 2020-12-20T17:01:26Z
dc.date.available 2020-12-20T17:01:26Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/97453
dc.description.abstract Rakennusalaa luonnehditaan yleisesti riskiseksi ja tehottomaksi alaksi, jossa kuitenkin näitä ongelmia pyritään parantamaan integroimalla uusia toimintatapoja kuten lean-ajattelutapaa. Tehottomuuden myötä rakennusala on myös hyvin altis hukan syntymiselle. Aiempaa tutki- musta hukan budjetoinnista ei ole erityisen paljoa tehty, jonka takia tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin rakennusalan asiantuntijoilta. Tutkielmassa käsitellään rakennusalalla synty- vää hukkaa ennustusmenetelmiä budjetoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on sel- vittää, minkälaisia menetelmiä käyttäen hukkaa budjetoidaan. Tutkimuksessa keskitytään pääosin materiaalihukkaan ja sen budjetointiin. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, jossa kohdeyrityksenä toimi raken- nusalan yritys YIT. Pääasiallisena aineistona hyödynnettiin kohdeyrityksen asiantuntijoiden kanssa käytyjä haastatteluja. Haastatteluja oli yhteensä kolme ja ne olivat muodoltaan puo- listrukturoituja. Haastateltavat olivat asiantuntijoita, joiden työtehtäviin kuuluu hukan hallinta ja budjetointi. Tutkimuksen tulokset osoittivat kohdeyrityksessä syntyvän monen tyyppistä hukkaa, mutta merkittävin, jota budjetoidaan, on materiaalihukka. Materiaalihukan budjetointiin käytettiin va- kiokertoimia, joita kokemusperäisesti muokataan sopivammaksi kohdeyritykselle. Tulokset osoittivat myös, että keskimäärin materiaalihukka oli noin 5 % projektien kokonaiskustannuk- sista, mutta vaihteli eri materiaalien kesken. fi
dc.format.extent 25+1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Rakennusalalla syntyvän hukan ennustusmenetelmät budjetoinnissa - Case YIT fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword hukka fi
dc.subject.keyword budjetointi fi
dc.subject.keyword ennustaminen fi
dc.subject.keyword rakennusala fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020122056280
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Laskentatoimi en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics