Learning Centre

Minimization of exergy losses in combustion processes by decreasing the entropy generation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saari, Kari
dc.contributor.advisor Wikstén, Ralf
dc.contributor.author Penttinen, Marjut
dc.date.accessioned 2020-12-05T15:01:37Z
dc.date.available 2020-12-05T15:01:37Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/97088
dc.description.abstract The aim of this research is to find new combustion methods to improve the efficiency of the combustion processes in electricity production. In the previous study the entropy generation was discovered to be very high during conventional isobaric combustion of carbon. This means high exergy losses, i.e., a lot of energy from fuel, which can be converted to work, is lost. In this research the current situation is determined first by calculating the adiabatic combustion temperature and entropy generation for different air factors in conventional isobaric combustion for fuels like carbon, methane, petrol, diesel and ethanol. A correlation between entropy generation and pressure is defined, when the combustion is not isobaric. In order to decrease entropy generation the combustion must be led to its state of equilibrium. That means pressure increase during combustion. The state of equilibrium is approached by two different methods. First method is a circulating system for flue gas. In this system the temperature and pressure of flue gases is transferred stepwise to new combustion air by moving containers. Thus a compressor is not needed. An isobaric circulating system is calculated at first to examine the possible decrease of entropy generation by circulation. The pressure increase caused by decrease of entropy generation can then be defined. The isobaric circulation is not possible though, because the motion of gases requires a driving force like pressure difference. Thereby the next step is to test an isochoric circulating system, where the combustion is performed at constant volume. The isochoric system is not able to work due to occurred mass unbalance. In addition, the pressure increase is insufficient. Another method to decrease entropy generation during combustion is to use a ceramic membrane as walls of a combustion chamber. The membrane is permeable to O<sub>2</sub>-molecules from ambient air, but not to CO2- and H<sub>2</sub>O -molecules produced in combustion. These combustion products cause pressure increase in the chamber. As a suitable level of pressure is achieved, the flue gases are led to a gas turbine. Due to pressure increase the entropy generation is low. This type of combustion with pure oxygen produces high adiabatic combustion temperature. Thus cooling or instant expansion work from system to its surroundings is needed due to the resistance of materials. At high pressures the theoretical efficiency of the process without cooling is better than in conventional combustion processes, but it could be still improved, if the flue gases were able to cool to lower temperature in expansion. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää uusia polttotekniikoita sähköntuotannon hyötysuhteen parantamiseksi. Aiemmassa tutkimuksessa havaittiin, että hiilen tavanomaisella vakiopaineisella poltolla entropian generointi on suuri. Tämä tarkoittaa polttoprosesseissa suurta exergiahäviötä, eli polttoaineen työksi muunnettavissa olevaa energiaa kuluu paljon hukkaan. Tässä tutkimuksessa määritetään aluksi lähtötilanne nykytekniikan mukaiselle polttotavalle. Siten polttoaineille hiili, metaani, bensiini, diesel ja etanoli lasketaan tavanomaisen vakiopaineisen polton adiabaattiset palamislämpötilat sekä entropian generointimäärät eri ilmakertoimilla. Lisäksi määritetään korrelaatio entropian generoinnin ja paineen välille eri polttoaineille, kun palaminen ei tapahdu vakiopaineessa. Entropian generoinnin vähentämiseksi palaminen on ohjattava lähemmäksi tasapainotilaansa. Kun näin tapahtuu, paine nousee palamisen aikana. Paineen nostamista autetaan kahdella eri tavalla. Ensimmäinen keino on pakokaasujen säiliötyyppinen kierrätysjärjestelmä, jossa pakokaasujen paine ja lämpötila pyritään siirtämään talteen uuteen palamisilmaan. Kompressoria ei tällöin tarvita. Järjestelmälle lasketaan aluksi isobaarinen eli vakiopaineinen kierrätys, jotta nähdään alkutilanne sille, miten paljon entropian generointia on kierrätyksellä mahdollista vähentää. Entropian generoinnin vähentämisestä johtuva paineennousu voidaan silloin laskea. Isobaarinen kierrätys ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä kaasut eivät luku säiliöstä toiseen ilman ajavaa voimaa, kuten paine-eroa. Seuraavaksi testataan kierrätysjärjestelmää, jossa palaminen tapahtuu isokoorisesti eli vakiotilavuudessa. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan toimi mm. ainetaseiden vuoksi. Lisäksi isokoorinen poltto ei nosta painetta tarpeeksi. Toinen keino vähentää entropian generointia palamisen aikana on käyttää keraamista kalvoa polttokammion seinäminä. Kalvo päästää läpi ympäröivästä ilmasta polttoon tarvittavan hapen. Sen sijaan palamistuotteet hiilidioksidi ja vesihöyry eivät läpäise kalvoa, joten ne kasvattavat polttokammion painetta. Sopivan painetason saavutettua kaasut johdetaan esimerkiksi turbiinille. Polttokammion paineennousun ansiosta prosessin entropian generointi on pientä. Tällainen happipoltto aiheuttaa erittäin korkean adiabaattisen palamislämpötilan, joten materiaalien kestävyyden takia prosessin täytyisi tehdä työtä tai siihen tulisi lisätä jäähdytys. Teoreettinen hyötysuhde on suurilla paineilla korkeampi kuin tavanomaisessa poltossa, mutta sitä voitaisiin vielä nostaa, jos pakokaasut saataisiin paisuessaan jäähtymään alempaan lämpötilaan. fi
dc.format.extent 87 (+1)
dc.language.iso fi en
dc.title Minimization of exergy losses in combustion processes by decreasing the entropy generation en
dc.title Exergiahäviöiden minimointi polttoprosesseissa entropian generointia vähentämällä fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Energiatekniikan laitos fi
dc.subject.keyword entropy generation en
dc.subject.keyword entropian generointi fi
dc.subject.keyword irreversible thermodynamics en
dc.subject.keyword irreversiibeli termodynamiikka fi
dc.subject.keyword energy loss en
dc.subject.keyword energiahäviöt fi
dc.subject.keyword combustion process en
dc.subject.keyword polttoprosessi fi
dc.subject.keyword membrane en
dc.subject.keyword kalvo fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120555922
dc.programme.major Lämpötekniikka ja koneoppi fi
dc.programme.mcode Ene-39 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Lampinen, Markku
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_93174
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 38838
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics