Matkaviestimillä vastaanotettavat joukkoviestintäpalvelut Suomessa: teknistaloudellinen analyysi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Smura, Timo; DI
dc.contributor.author Autio, Tuukka
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:22:05Z
dc.date.available 2011-12-08T09:22:05Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/967
dc.description.abstract Kaupallinen DVB-H-tekniikkaan perustuva, matkaviestimillä vastaanotettaville digitaalisille joukkoviestintäpalveluille (DVB-H-mobiilitelevisio) tarkoitettu verkkotoimilupa myönnettiin Digita Oy:lle Suomessa maaliskuussa 2006. Vuotta myöhemmin verkko on toiminnassa, mutta Suomessa ei toimi palveluoperaattoreita eikä yleisölle ole myynnissä DVB-H-vastaanottimia. Yksi mahdollinen syy nykytilanteeseen on parhaisiin liiketoimintamalleihin liittyvä epävarmuus matkaviestinoperaattoreiden ja TV-yhtiöiden kannalta. Tämä DVB-H-liiketoiminnan tulevaisuutta koskeva epävarmuus synnytti motivaation ja kiinnostuksen tämän tutkimuksen tekemiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa DVB-H-mobiilitelevision todennäköiset liiketoimintamallit ja järjestää ne taloudellisen suorituskyvyn mukaan. Valitsimme tutkimusmenetelmäksi teknis-taloudellisen analyysin, ja rakensimme DVB-H-mobiilitelevision liiketoimintaekosysteemistä kvantitatiivisen mallin, joka mahdollistaa potentiaalisten kassavirtojen arvioinnin eri parametrein. Keräsimme lähtötiedot mallia varten kirjallisuuskatsauksella sekä haastattelemalla kattavan määrän alan johtavia asiantuntijoita. Teknis-taloudellisen analyysin tulokset tukevat haastateltujen asiantuntijoiden vallitsevia odotuksia: DVB-H-palvelut eivät todennäköisesti tule olemaan suuri tulonlähde tai seuraava 'tappajasovellus' matkaviestinoperaattoreille tai TV-yhtiöille Suomessa. Tulosten mukaan matkaviestinoperaattorin kannalta riskittömin liiketoimintamalli olisi yhteistoiminta TV-yhtiöiden kanssa palvelujen tuomiseksi markkinoille. Tässä mallissa TV-yhtiöt hankkisivat lähetyskapasiteetin ja ohjelmistosisällön, ja matkaviestinoperaattori hoitaisi palvelujen myynnin ja markkinoinnin kuluttajille. Kuitenkin suurin potentiaali arvon luomiselle sekä matkaviestinoperaattorin että TV-yhtiön kannalta näyttäisi olevan toistensa roolin omaksumisessa (matkaviestinoperaattorista tulisi DVB-H-TV-yhtiö, tai TV-yhtiö myisi DVB-H-palveluja suoraan kuluttajille ohittaen matkaviestinoperaattorit). Näihin malleihin kuitenkin liittyy myös huomattavasti korkeammat riskit. Yhteenvetona tulokset näyttävät intressiristiriidan näiden kahden avainosapuolen välillä liittyen kustannusten ja mahdollisten tuottojen jakamiseen. Matkaviestinoperaattorit, TV-yhtiöt ja muut DVB-H-mobiilitelevisiosta kiinnostuneet osapuolet voivat käyttää tämän tutkimuksen tuloksia vertailukohtana omille tutkimuksilleen. Mikä tärkeämpää, tulokset voivat mahdollistaa uusia keskusteluja osapuolten välillä. Lisäksi tämä diplomityö pohjustaa jatkotutkimuksia DVB-H-tekniikan kaupallistamisen liiketoimintamalleihin. fi
dc.description.abstract A commercial DVB-H mobile TV spectrum licence was awarded to Digita Oy in Finland in March 2006. One year later, the network infrastructure is operational but there are no service operators or DVB-H enabled handsets available to the public. One possible reason for the current situation is the uncertainty concerning best business models for both mobile operators and broadcasters. This uncertainty surrounding the future of the DVB-H business sparked the motivation and interest for conducting this study. The purpose of this study is to identify plausible DVB-H mobile TV business models, and to evaluate and rank such models according to their economic performance prospects. We chose techno-economic analysis as the research method, and constructed a quantitative model of the DVB-H mobile TV business ecosystem, enabling the evaluation of potential cash flows with different parameters. We collected data for the modelling through conducting a literature review as well as a comprehensive set of interviews with leading industry experts. The results of the techno-economic analysis support the dominant expectations of the interviewed experts. DVB-H mobile TV services are not likely to become a major source of revenues, let alone the next 'killer application', for mobile operators or broadcasters in Finland. This study indicates that the least risky and easiest-to-implement business model for a mobile operator appears to be co-operating with broadcasters to bring the new services to market. According to the proposed business model, broadcasters would take care of attaining the required DVB-H network capacity as well as provide the programming, whilst mobile operators would take care of the sales and marketing of the new services to consumers. Yet the foremost value creation potential for mobile operators and broadcasters appears to be in also performing the other party's role (a mobile operator becoming a DVB-H broadcaster, or a broadcaster selling DVB-H services directly to consumers, bypassing mobile operators). These models are, however, also associated with considerably higher risks. To conclude, the results of this study indicate a conflict of interests between the two key parties regarding the sharing of costs and potential revenues. Mobile operators, broadcasters, and other parties interested in DVB-H mobile TV business, can use the results of this study for reference and comparison with their own calculations. More importantly, the results can provide avenues for new discussions between the parties. In addition, this study paves ground for further research on potential business models concerning the commercialisation of the DVB-H mobile TV service technology. en
dc.format.extent 117
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.subject.other Economics en
dc.title Matkaviestimillä vastaanotettavat joukkoviestintäpalvelut Suomessa: teknistaloudellinen analyysi fi
dc.title Broadcast mobile television service in Finland : a techno-economic analysis en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword DVB-H en
dc.subject.keyword mobile television en
dc.subject.keyword techno-economic analysis en
dc.subject.keyword business model en
dc.subject.keyword DVB-H fi
dc.subject.keyword mobiilitelevisio fi
dc.subject.keyword teknis-taloudellinen analyysi fi
dc.subject.keyword liiketoimintamalli fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007742
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking Technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämmäinen, Heikki; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Laboratory of Networking Technology en
dc.contributor.lab Tietoverkkotekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account