Virtuaalioperaattoreiden toimintalogiikka – kuinka ymmärtää yrityksiä virtuaalioperaattorimarkkinoilla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Järn, Harry; Kauppatieteiden maisteri
dc.contributor.author Sorri, Timo
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:17:32Z
dc.date.available 2011-12-08T09:17:32Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/948
dc.description.abstract 2000-luvun alku on tuonut tullessaan monia muutoksia vielä melko kehittymättömään mobiilikommunikaatioteollisuuteen. Langattomien teknologioiden nopea kehitys yhdistettynä nopeaan muutokseen sekä kilpailu- että sääntely-ympäristössä ovat aiheuttamassa epäjatkuvuuden teollisuuden kehityksessä. Miten tämä epäjatkuvuus vaikuttaa mobiilioperaattoreiden toimintamalleihin ja ansaintalogiikkaan, on kysymys, joka liittyy läheisesti käynnissäolevaan muutokseen. Mikä on teollisuuden uusimman kehityssuunnan, virtuaalimobiilioperaattoreiden, rooli tämän kehityksen keskellä on toinen relevantti kysymys koskien teollisuuden kehitystä. Tämä tutkimus esittää keskeisiä teorioita koskien yrityksen arvonluomisen prosessia, yhteistoiminnallisia yritysverkostoja ja sitä miten yritykset ja teollisuudenalat kehittyvät. Mobiiliteollisuuden epäjatkuvuuden keskeisimmät tekijät, teknologinen ja sääntelyllinen muutos, esitellään ja niiden vaikutusta mobiilikommunikaation arvoketjuun pohditaan käyttäen hyväksi arvoketjuintegraatiota koskevaa teoriaa. Kehitysteorioista käänteentekevän innovaation teoriaa käytetään pääasiallisena teoriana selittämään virtuaalioperaattoreiden tähänastista kehitystä ja tekemään päätelmiä tulevasta. Tutkimus erittelee myös sitä, mitä tämänhetkinen mobiilikommunikaatiotutkimus on identifioinut mahdollisiksi tulevaisuuden virtuaalioperaattoreiden tulonlähteiksi. Näistä aineksista kehitetään käsitteelinen viitekehys, jonka avulla tutkitaan kahden yrityksen menestystä suomalaisella mobiilikommunikaatiomarkkinalla. Lisäksi esitellään täydentävä yrityscase brittiläiseltä markkinalta, jotta voidaan osoittaa horisontaalisen toimintamallin edut mobiilikommunikaatiomarkkinalla. Päätelmissä todetaan, että mobiilikommunikaatioteollisuus on horisontalisoitumassa EU:n alueella mistä johtuu, että mobiiliverkko-operaattorit kärsivät tällä hetkellä byrokraattisesta tehottomuudesta. Vaikka virtuaalioperaattorin liiketoimintamalli vaikuttaisi soveliaammalta tulevaisuuden mobiilikommunikaatiomarkkinoilla, ne eivät toistaiseksi ole pystyneet hyödyntämään horisontaalisen toimintamallin täyttä potentiaalia. Tämä voidaan selittää innovaatioteorialla. fi
dc.description.abstract The beginning of 21st century has brought along many changes to still quite immature industry of mobile communications. Rapid development of wireless technologies combined with rapid changes in competitive and regulatory environment are causing a disruption in the evolution of the industry. How does this disruption affect the operational model of mobile operators and earnings logic, is a question closely related to ongoing change in the industry. What is the role of one of the latest development, virtual network operators, amidst this development is another relevant question concerning the development of the industry. This study presents centric theoretical concepts related to value creation of a company, collaborative company networks and how companies and industries evolve. The main factors of disruption, technological and regulatory change, are presented and their effect on the mobile communication value chain is reflected against theories concerning value chain integration. From evolutionary theories disruptive innovation theory is used as primary framework to ponder hitherto performance of virtual network operators and to make conclusions on the future. The study also scrutinizes what has been identified as possible revenue generators of future virtual network operators in contemporary research of mobile communications. From those ingredients a conceptual framework is developed in order to study performance of two companies from Finnish mobile communication market. An additional company case from British market is presented in order to show the advantages of horizontal operating mode in mobile communication market. The thesis concludes that the industry in the EU area in general is on verge of horizontalization and mobile network operators are suffering from bureaucratic inefficiency. Although virtual network operator's business model would seem more suitable for future mobile communication markets, they have not yet tapped the full potential of horizontal operating mode. This can be explained with the theory of innovation. en
dc.format.extent 70
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Economics en
dc.title Virtuaalioperaattoreiden toimintalogiikka – kuinka ymmärtää yrityksiä virtuaalioperaattorimarkkinoilla fi
dc.title Operating logics of virtual network operators : understanding the companies entering virtual operator market en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword disruptive innovation en
dc.subject.keyword sustaining innovation en
dc.subject.keyword industry evolution en
dc.subject.keyword vertical integration en
dc.subject.keyword horizontal en
dc.subject.keyword horizontalization en
dc.subject.keyword business model en
dc.subject.keyword virtual network operator en
dc.subject.keyword MVNO en
dc.subject.keyword mobile operator en
dc.subject.keyword käänteentekevä innovaatio fi
dc.subject.keyword ylläpitävä innovaatio fi
dc.subject.keyword teollisuuden evoluutio fi
dc.subject.keyword vertikaalinen integraatio fi
dc.subject.keyword horisontaalinen fi
dc.subject.keyword horisontalisaatio fi
dc.subject.keyword liiketoimintamalli fi
dc.subject.keyword virtuaalioperaattori fi
dc.subject.keyword mobiilioperaattori fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007492
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Industrial management en
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU-22
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lillrank, Paul; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account