Learning Centre

Assessment of customer profitability in a multinational paper company

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Paavonen, Kari
dc.contributor.author Kujamäki, Ilkka
dc.date.accessioned 2020-12-05T10:51:43Z
dc.date.available 2020-12-05T10:51:43Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94843
dc.description.abstract Asiakaslähtöisessä yrityksessä asiakaskannattavuuden mittaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Yksi suurimmista haasteista kannattavuuden ja asiakkuuksien arvon mittaamisessa on sopivan tiedon saatavuus. Saatavuuden lisäksi ongelmana on ulkopuolisten tekijöiden vääristävä vaikutus: historiallisista kustannuksista ja tuotoista laskettu asiakaskannattavuus kuvaa kannattavuutta ainoastaan vallinneessa ympäristössä. Tämä on erityisen ongelmallista tilanteissa, joissa kannattavuus riippuu suuresta määrästä muuttujia, kuten globaalissa paperiteollisuudessa. Diplomityössä esitetään perusta asiakaskannattavuuden mittaamiseen käyttäen olemassa olevaa kustannuslaskenta- ja käyttötietoa. Lähestymistapa pyrkii eristämään ulkopuolisten muuttujien vaikutuksen asiakaskohtaisesta kannattavuudesta määrittelemällä kirjallisuuden avulla joukon ominaisuuksia, jotka kannattavuusmittarin tulee toteuttaa. Mallissa asiakaskustannukset lasketaan kirjanpitotiedoista funktiolla, joka muuttaa kirjanpitokustannukset yritystason kustannuksiksi. Esitettyjen ominaisuuksien ja laskentatavan pohjalta esitetään monikriteerinen malli asiakkuuksien arvioimiseksi. Kokonaisvaltaisen näkökulman saavuttamiseksi asiakassuhteet ymmärretään tässä työssä investointeina. Tällöin kannattavuutta voidaan mitata vertaamalla asiakkaaseen kohdistettuja investointeja siitä saavutettuihin hyötyihin. Tätä kannattavuutta nimitetään tässä yhteydessä asiakastehokkuudeksi, joka lasketaan data envelopment -menetelmän (DEA) avulla. Monikriteerinen lähestymistapa mahdollistaa irrelevanttien muuttujien vaikutuksen poissulkemisen ja toisaalta ongelman käsittelyn laajemmasta perspektiivistä lisämuuttujien avulla. DEA-menetelmän avulla on mahdollista erottaa yrityksen päätöksistä ja asiakkaan ominaisuuksista johtuva tehottomuus toisistaan. Kriteeripainolla voidaan huomioida yrityksen strategian ja markkinatilanteen vaikutus siihen, millaiset asiakkaat nähdään arvokkaimpina. Tämän lisäksi asiakkaiden erilaiset ominaisuudet huomioidaan laskemalla kriteeripainot asiakkaille siten, että jokaisen asiakkaan tehokkuus maksimoidaan suhteessa muihin asiakkaisiin. Liikkeenjohdon näkökulmasta tämä mahdollistaa tehottomuuden syiden tunnistamisen ja korjaamisen. Esitettyä asiakastehokkuusmallia testattiin todellisella datalla. Saadut tulokset tukevat mallin toimivuutta. Ennen käytännön toteutusta tarvitaan kuitenkin pitkittäistutkimusta asiakastehokkuuden ja toteutuneen kannattavuuden korrelaation varmistamiseksi. fi
dc.format.extent 106
dc.language.iso en en
dc.title Assessment of customer profitability in a multinational paper company en
dc.title Asiakaskannattavuuden arviointi monikansallisessa paperiteollisuusyhtiössä fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto fi
dc.subject.keyword customer profitability en
dc.subject.keyword asiakaskannattavuus fi
dc.subject.keyword paper industry en
dc.subject.keyword paperiteollisuus fi
dc.subject.keyword data envelopment analysis en
dc.subject.keyword data envelopment -menetelmä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120553677
dc.programme.major Sovellettu matematiikka fi
dc.programme.mcode Mat-2 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Salo, Ahti
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_42391
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 34695
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics