Learning Centre

Hybridimediasovellusten käyttöön vaikuttavat tekijät

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kallioja, Mika; DI
dc.contributor.author Louho, Riku
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:17:19Z
dc.date.available 2011-12-08T09:17:19Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/947
dc.description.abstract Diplomityön tarkoituksena oli selvittää hybridimediasovellusten käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Työssä keskityttiin erityisesti kamerapuhelinten koodinlukusovelluksiin. Työn teoriaosuudessa tutustuttiin hybridimediaan sekä kirjoittamishetkellä käytössä oleviin hybridimediasovelluksiin ja mobiilipalveluihin. Lisäksi kirjallisuuden avulla perehdyttiin mobiilipalveluiden käyttöön vaikuttaviin tekijöihin sekä teknologian hyväksyntämalleihin. Kokeellisen osuuden teoreettisen viitekehyksen valinnassa otettiin huomioon kamerapuhelinten koodinlukusovellusten hybridimedia- sekä mobiilipalveluluonne. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin yhdistettyä teknologian hyväksynnän ja käytön mallia (UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Tutkimuksen kokeellinen osuus suoritettiin käyttäjäkyselyn avulla. Tutkimustulosten perusteella havaittiin, että useat eri tekijät vaikuttavat koodinlukusovellusten hyväksyntään. Käyttäjien asenteet teknologiaa kohtaan osoittautuivat voimakkaimmaksi käyttöaikomukseen vaikuttavaksi tekijäksi. Muita vaikuttavia tekijöitä olivat suorituskykyodotukset, kuormitusodotukset, helpottavat olosuhteet, käyttäjän omatoimisuus sekä pelot teknologiaa kohtaan. Tuloksista voitiin päätellä, että koodinlukusovelluksista on tehtävä mahdollisimman hyödyllisiä ja helppokäyttöisiä. Lisäksi kuluttajien asenteet koodinlukusovelluksia kohtaan on saatava positiivisiksi, jotta koodinlukusovelluksilla olisi hyvät edellytykset laajaan käyttöön. Aikaisemmissa mobiilipalveluiden hyväksyntää käsittelevissä tutkimuksissa on havaittu asenteiden voimakas vaikutus mobiilipalveluiden hyväksyntään. Myös suorituskykyodotusten ja kuormitusodotusten vaikutus on havaittu aikaisemmissa tutkimuksissa. fi
dc.description.abstract The aim of the thesis was to study factors affecting the use of hybrid media applications. The main focus was on code reading applications for camera phones. The theory part discusses hybrid media applications and mobile services as well as hybrid media as a business. In addition, based on literature, factors affecting to the use of mobile services and technology acceptance models were discussed. The hybrid and mobile nature of code reading applications were taken into account when selecting the appropriate theoretical framework for the study. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) was selected as the theoretical framework for studying the acceptance of code reading applications. Empirical data for the study was collected with a questionnaire from past and current users of code reading applications. Research results imply that many different factors affect the acceptance of code reading applications. Users' attitudes toward technology were noted as the most significant factor. Other factors were performance expectations, effort expectations, facilitating conditions, user activity and fears toward technology. The conclusion could be made that code reading applications should be as useful and as easy to use as possible. In addition, positive user attitudes towards code reading applications are an important prerequisite for general acceptance and common use of these applications. It has been noticed in prior mobile service acceptance studies that attitude toward technology has significant affect to use intention of mobile services. The affects of performance expectations and effort expectations have also been found in prior studies. en
dc.format.extent 81, [12]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Publication en
dc.title Hybridimediasovellusten käyttöön vaikuttavat tekijät fi
dc.title Factors Affecting to the Usage of Hybrid Media Applications en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Department of Electrical and Communications Engineering en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword hybrid media en
dc.subject.keyword code reading technologies en
dc.subject.keyword printed codes en
dc.subject.keyword camera phones en
dc.subject.keyword mobile services en
dc.subject.keyword technology acceptance models en
dc.subject.keyword hybridimedia fi
dc.subject.keyword koodinlukuteknologiat fi
dc.subject.keyword painetut koodit fi
dc.subject.keyword kamerapuhelimet fi
dc.subject.keyword mobiilipalvelut fi
dc.subject.keyword teknologian hyväksyntämallit fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-007481
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Media Technology en
dc.programme.major Viestintätekniikka fi
dc.programme.mcode AS-75
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Oittinen, Pirkko; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.contributor.lab Media Technology Laboratory en
dc.contributor.lab Viestintätekniikan laboratorio fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_40006
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 32774
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics