Learning Centre

Prediction Markets as a tool for decision making in organisations

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Bouret, Christophe
dc.contributor.author Himmanen, Anna
dc.date.accessioned 2020-12-05T09:45:39Z
dc.date.available 2020-12-05T09:45:39Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93582
dc.description.abstract Muuttuva liiketoimintaympäristö on yhä vaativampi yrityksille. Pysyäkseen mukana kilpailuissa niiden on pystyttävä uusiutumaan ja vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. Koska uudistusten toteuttaminen vaatii aikaa, on niitä koskevat päätökset tehtävä vuosiakin etukäteen. Pystyäkseen tekemään muutoksia valmistelevat päätökset yritysten on kyettävä ennustamaan markkinoiden ja asiakkaiden tulevaisuuden vaatimukset. Ennakointikykyä tarvitaan paitsi toimitusten, myös sisäisen toiminnan suunnittelussa ja seuraamisessa, sillä virheet ja epätarkkuudet aiheuttavat kuluja ja tappioita joko välillisesti tai välittömästi. Pystyäkseen ennakoimaan uusia tilanteita, yrityksellä pitäisi olla hallussaan kaikki päätöksentekoon tarvittava tieto. Kaiken tiedon kartoittaminen ja kerääminen on kuitenkin ongelmallista johtuen mm. tiedon hajaantumisesta. Ennustemarkkinat ovat osakemarkkinoiden kaltaisia markkinoita, joissa pelataan eri lopputuloksilla ja sijoitetaan niihin omien näkemysten mukaan. Tämän tutkimuksen tavoite on esitellä ennustemarkkinat mahdollisena apuvälineenä ratkaisemaan ongelmia, jotka aiheutuvat tiedon hajaantumisesta ja hiljaisesta tiedosta, sekä auttamaan tulevaisuuden tilanteiden ennakoimisessa. Työssä selvitetään ennustemarkkinoiden toiminnan perusedellytykset, tilanteet ja ongelmat joihin se soveltuu, vaadittavat toiminnot menetelmän käyttöönottamiseksi sekä sen suurimmat haasteet. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä olemassa olevaa ongelmakenttää, että selvitetään ennustemarkkinoiden potentiaalia toimia tiedon keräämisen ja kollektiivisen päätöksenteon välineenä. Ennustemarkkinoita tarkastellaan ensin kirjallisuuden perusteella ja esitellään tärkeimmät huomiot aiemmista tutkimuksista. Sen jälkeen esitetään käytäntö todellisten esimerkkien avulla ja luodaan pohja käytännön kokeille. Ennustemarkkinat -menetelmää testattiin kahdessa esitutkimuksessa ja kahdessa kokeellisessa tutkimuksessa. Näiden tutkimusten avulla kuvataan prosessin kulku, sekä selvitetään mitä haasteita käytännön toteutuksella on. Tutkimus osoittaa ennustemarkkinoiden olevan lupaava menetelmä, jolla on mahdollisuus toimia nykyisiä menetelmiä paremmin. Se tuo uuden näkökulman päätöksentekoprosessiin ja on poikkeuksellinen hiljaisen tiedon keräämisessä. fi
dc.format.extent 76
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Prediction Markets as a tool for decision making in organisations en
dc.title Ennustemarkkinat päätöksenteon välineenä organisaatioissa fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword prediction market en
dc.subject.keyword ennustemarkkinat fi
dc.subject.keyword information market en
dc.subject.keyword hiljainen tieto fi
dc.subject.keyword tacit knowledge en
dc.subject.keyword tietojohtaminen fi
dc.subject.keyword knowledge managent en
dc.subject.keyword päätöksenteko fi
dc.subject.keyword decision making en
dc.subject.keyword yhdistetty tieto fi
dc.subject.keyword collective intelligence en
dc.subject.keyword osakekauppa fi
dc.subject.keyword trading en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120552417
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-53 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_33941
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 31885
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics