Learning Centre

Experiences of learning at work as a part of vocational training

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Teikari, Veikko
dc.contributor.author Lampinen, Tuomo
dc.date.accessioned 2020-12-04T19:50:22Z
dc.date.available 2020-12-04T19:50:22Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93151
dc.description.abstract A new vocational education curriculum came to effect in Finland in 2000. The new curriculum brought a new teaching method, which is called learning at work. In this the student will spend a part of his or her course time studying at a work place. At the workplace the student will do the sort of work that is typical to the workplace and aids his or her learning of relevant skills as defined by the curriculum. Typically 20 out of the 120 study weeks that make up the whole course are spent at a workplace. This twenty weeks is divided into several parts. Learning at work has been seen as necessary in the modern society, which doesn't offer opportunities to young people to get first hand experience about working life otherwise. Learning at work is a joint effort of the student, the school and the workplace. A workplace tutor, a qualified person from the workplace, will take the responsibility for the student's learning and progress. This teaching method lets the student try out the theories learnt at school in practice. Integrating the personal experience gained from the workplace situations into learning is the main teaching method of learning at work. This also leads to cultural exchanges between school and workplace. This study looks into the current state of learning at work as a part of post-secondary education. The viewpoints of this study are those of work psychology and vocational training. The method used was a questionnaire sent to technical assistant students, their teachers and workplace tutors, all of whom had participated in workplace learning. One student was chosen from each class. The questionnaire was filled by the student, the teacher and the tutor. The questions were about careers choice, personal aptitudes, social skills, levels of professional skill and ability to improve those skills. From the study can be deducted that learning at the workplace fulfills the targets set in the curriculum, which are based on the effect of work experiences to learning. Learning at workplace gives the opportunity to use those technical applications which are in use in that workplace. Learning in an existing social and physical working environment is a valuable experience. There was good progress in all aspects which this study looked at from the points of view all the participants: the student, the teacher and the tutor. The most important finding of this study was the importance of the workplace tutor's positive attitude to the student and his or her progress. This is important for the student's learning experience and for the professional development of a future worker in a way that satisfies the needs of the workplace. en
dc.description.abstract Suomessa on otettu käyttöön vuonna 2000 uusi toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma. Uusi opetusmenetelmä on työpaikalla tapahtuva opetus, jota nimitetään termillä työssäoppiminen. Tässä opetusmenettelyssä opiskelija siirtyy koulutuksensa aikana määräajaksi opiskelemaan työpaikalle. Opiskelu tapahtuu tekemällä työpaikan normaalia sellaista työtä, joka on oppimiseen sopivaa koulun opetussuunnitelman sisällön perusteella. Tavallisesti työssäoppiminen on 20 opintoviikon mittainen osa koko 120 opintoviikon opetusaikana opetussuunnitelmassa, ja se jakaantuu jaksoihin. Muutosta opetusmenetelmissä on perusteltu väestön henkilökohtaisen työelämätietouden vähentymisellä. Työssäoppimisen osapuolet ovat oppilas, työpaikka ja koulu. Työpaikoilla työpaikkaohjaajat toimivat opiskelijan ohjaajana. Tämä pedagoginen menettely tukeutuu koulussa opitun tiedon käytännön sovellusten harjoitteluun. Työstä saadun henkilökohtaisen kokemustiedon ja paikkasidonnaisen kokemuksen liittäminen oppimiseen ovat tässä menettelyssä pääasialliset opetusmenetelmät. Kokemus aiheuttaa kulttuurisia muutoksia koulun ja työyhteisön rajapinnalla. Tutkimuksen tavoite oli selvittää työssäoppimisen käytännön nykytilaa toisen asteen koulutuksen osana. Tutkimuksen näkökulmat valittiin työpsykologiasta ja ammattikasvatuksesta. Tutkimusmenetelmänä oli kyselytutkimus työssäoppimisessa mukana olleille suunnitteluassistenttiopiskelijoille sekä heidän opettajilleen ja ohjaajilleen. Jokaisesta luokasta valittiin yksi opiskelija. Arvion suorittivat opiskelija, ohjaaja ja opettaja. Kysymykset koskivat ammatinvalintaa, henkilökohtaisia työvalmiuksia, sosiaalista taitoa ja ammattitaidon eri tasoja sekä ammattitaidon kehityskykyä. Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan päätellä työssäoppimisen toteuttavan hyvin niitä opetussuunnitelman tavoitteita, jotka perustuvat työstä saatavan kokemuksen vaikutuksiin oppimisessa. Työssä käytetään niitä valittuja teknisiä sovelluksia työpaikan kontekstissa, jotka työpaikassa ovat käytössä. Oppimistapahtuma olemassa olevassa sosiaalisessa ja fyysisessä työympäristössä on kokemuksena arvokas. Kaikki tutkimuksen osa-alueiden näkökulmat yksilön, yhteisön ja ammattiaidon arvioinneissa osoittautuivat hyvin kehittyviksi. Tutkimuksen tärkein tulos on havainto työpaikkaohjaajien myönteisestä suhtautumisesta oppilaaseen ja hänen ammatilliseen kehitykseen. Tämä on tärkeää oppilaan oppimiskokemuksen vuoksi ja tulevan työntekijän työpaikkaa tyydyttävän ammatillisen kehittymisen vuoksi. fi
dc.format.extent v + 69 + liitt.
dc.language.iso fi en
dc.title Experiences of learning at work as a part of vocational training en
dc.title Kokemuksia työssäoppimisesta ammatillisessa koulutuksessa fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Tuotantotalouden osasto fi
dc.subject.keyword learning at work en
dc.subject.keyword työssäoppiminen fi
dc.subject.keyword technical assistant en
dc.subject.keyword suunnitteluassistentti fi
dc.subject.keyword learning environment en
dc.subject.keyword oppimisympäristö fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120451986
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-53 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Teikari, Veikko
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_12304
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 30438
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse