Learning Centre

Communication practices in project management - the relation of media to message

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Salo, Eeva
dc.date.accessioned 2020-12-04T18:57:28Z
dc.date.available 2020-12-04T18:57:28Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92132
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena oli selvittää, minkälaista projektinhallintaan liittyvä viestintä on teollisuuden suurissa projekteissa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, minkälaisia projektien hallinnan viestintään liittyvät genret eli viestintävälineen ja viestin yhdistelmät ovat ja minkälaisia ongelmia ja kehitystarpeita viestintämuotoihin liittyy. Työ on osa hankesuunnitelmaa, jossa tarkastellaan, miten projektien tietomäärää voidaan hyödyntää tehokkaammin ja tuloksellisemmin käyttäen uusia tietoteknisiä ratkaisuja ja viestintävälineitä sekä millä teknologioilla ratkaisut voidaan saavuttaa. Työn kokeellisessa osassa tutustuttiin haastattelujen avulla projektinhallintaan liittyvään viestintään neljässä esimerkkiyrityksessä. Täydentävää tietoa projektinhallinnan viestinnästä sekä viestintävälineiden käytöstä ja viestinnän genreistä saatiin kyselylomakkeen ja puhelinhaastattelujen avulla. Haastatteluihin osallistui yhteensä kuusi henkilöä neljästä yrityksestä ja kyselyyn sekä puhelinhaastatteluihin yhteensä 15 henkilöä kolmesta yrityksestä. Tulosten mukaan viestintään liittyviä ongelmia ovat muun muassa tietotulva, tiedonkulun ongelmat, riittämätön tiedotus, viestinnän tärkeyden tunnistamisen puute, puutteelliset kommunikointi- ja viestintävälineiden käyttötaidot sekä sähköisten välineiden liiallinen käyttö. Myös yksittäisiin viestintävälineisiin liittyviä ongelmia mainittiin. Tärkeinä kehityskohteina pidettiin esimerkiksi olemassa olevien välineiden, kuten dokumentinhallintajärjestelmien, jatkuvaa kehittämistä, metatiedon käyttöä, dokumenttien automaattisen käsittelyn lisäämistä sekä työntekijöiden koulutusta. Uusien viestintävälineiden tarpeellisuudesta esitettiin eroavia mielipiteitä: toisaalta niiden käyttöönottoa toivottiin ja toisaalta sanottiin, että nykyiset viestintävälineet riittävät. Viestinnän kannalta tärkeinä asioina nähtiin riittävä kasvokkain kommunikointi sekä muun muassa selkeät ohjeistukset, viestinnän vastuuhenkilöiden määrittely, viestinnän jäljitettävyys ja oikeiden viestintävälineiden käyttö. Projektinhallinnan viestintään vaikuttavien tekijöiden lisäksi tulosten yhteydessä käsitellään muun muassa viestintävälineiden käyttöä ja välineisiin liittyviä mielipiteitä sekä projektinhallinnan viestintään liittyviä genrejä. Tulosten ja kirjallisuuden perusteella voidaan sanoa, että genret ovat hyödyllisiä tunnistettaessa erilaisia viestinnän tyyppejä ja niitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämisessä ja metatiedon luomisessa. fi
dc.format.extent vii + 114 s. + liitt. 29
dc.language.iso fi en
dc.title Communication practices in project management - the relation of media to message en
dc.title Projektinhallinnan viestintäkäytännöt - viestintävälineen ja viestin suhde fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Automaatio- ja systeemitekniikan osasto fi
dc.subject.keyword project management en
dc.subject.keyword projektinhallinta fi
dc.subject.keyword communication in project management en
dc.subject.keyword projektinhallintaan liittyvä viestintä fi
dc.subject.keyword genres of organizational communication en
dc.subject.keyword yritysviestinnän genret fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120450967
dc.programme.major Viestintätekniikka fi
dc.programme.mcode AS-75 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Oittinen, Pirkko
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_17520
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 26549
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics