Learning Centre

Development of modular product platform concept for measuring instruments

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Joensuu, Heikki
dc.contributor.author Valo, Hannu
dc.date.accessioned 2020-12-04T15:58:23Z
dc.date.available 2020-12-04T15:58:23Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/90942
dc.description.abstract Diplomityö on tehty Vaisala Oyj:n Instruments-tulosyksikköön osana laajempaa modulaarisen suunnittelun tutkimushanketta. Työn tarkoitus on toimia teoreettisena tarkasteluna modulaariseen tuotearkkitehtuuriin liittyvistä ominaisuuksista ja ilmiöistä pääasiassa tuotekehitysosaston teknisestä näkökulmasta. Työssä on perehdytty kirjallisuudessa esitettyihin modulaarisen tuotearkkitehtuurin piirteisiin, modulaarisen tuotealustan luomiseen ja siinä käytettäviin systemaattisiin menetelmiin. Tuotearkkitehtuuriin ja -portfolioon liittyvä terminologia on pyritty määrittelemään suomeksi, sillä toistaiseksi valtaosa termeistä esiintyy puhekielessä englanninkielisinä lainasanoina. Termit on pyritty havainnollistamaan kuvin. Diplomityössä tehdyssä tutkimuksessa on selvitetty modulaarisen suunnittelun systemaattisten menetelmien soveltuvuutta elektroniikkateollisuuden käyttöön. Tarkoituksena on ollut tutkia sekä em. menetelmiä niiden käytettävyyden ja eritysvaatimusten suhteen että niiden avulla saavutettavia tuloksia, joskin tulosten vähäisyyden takia pääpaino on itse menetelmien tutkimisella. Tutkimuksessa on perehdytty myös kirjallisuudessa esitettyjen numeeristen tuotealustan arviointimenetelmien (indeksien) käytettävyyteen ja sovellettavuuteen tuotekehityksen johtamisen apuvälineenä. Moduulijakomenetelmät havaittiin piirteiltään keskenään varsin erilaisiksi. Odotetusti DSM (Design Structure Matrix) osoittautui helppokäyttöiseksi ja soveltuvaksi tuotekehityshenkilöstön päivittäiseen käyttöön moduulien rajapintasuunnittelutyökaluna. MFD:n (Modular Function Deployment) soveltuvuus tutkimuksessa tehtyyn tuotteen yksityiskohtaiseen analyysiin havaittiin rajalliseksi. Paremmin menetelmä soveltunee tuotekehitysjohdon käyttöön strategisena työkaluna. Moduuliheuristiikkojen vaikea sovellettavuus ja tulosten tulkinnanvaraisuus vaikeuttavat niiden käyttöä, mutta niiden avulla tuotteita voidaan analysoida hyvin yksityiskohtaisesti. Työssä on tutkittu tuotealustan arviointia helpottavia, kirjallisuudessa esitettyjä, tuotealustaa mittaavia indeksejä. Näiden avulla voidaan kuvata tuotealustan mahdollistamaa tuotevarianssia suhteutettuna esimerkiksi moduulien lukumäärään. Parhaiten tutkituista indekseistä tähän soveltuu varianttien jousto -indeksi. Kattavan kuvan saamiseksi useita eri indeksejä tulee käyttää rinnakkain. fi
dc.format.extent 93
dc.language.iso fi en
dc.title Development of modular product platform concept for measuring instruments en
dc.title Mittausinstrumenttien modulaarisen tuotealustakonseptin kehittäminen fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Konetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword modular en
dc.subject.keyword modulaarinen fi
dc.subject.keyword module en
dc.subject.keyword moduuli fi
dc.subject.keyword product platform en
dc.subject.keyword tuotealusta fi
dc.subject.keyword product architecture en
dc.subject.keyword platformi fi
dc.subject.keyword tuotearkkitehtuuri fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120449777
dc.programme.major Koneensuunnitteluoppi fi
dc.programme.mcode Kon-41 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_91861
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 19940
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics