Valmiiksi tavoiteajassa? : teknillistieteellisen alan opiskelijoiden opintojen eteneminen ja opiskelukokemukset tekniikan kandidaatin tutkinnossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Rantanen, Elisa
dc.contributor.author Liski, Eero
dc.date.accessioned 2011-11-28T13:22:28Z
dc.date.available 2011-11-28T13:22:28Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-951-22-9774-0
dc.identifier.issn 1797-9986
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/893
dc.description.abstract Teknillistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen -hanketta on toteutettu Opetusministeriön rahoituksella kaikissa Suomen teknillistieteellistä koulutusta antavissa yliopistoissa ja tiedekunnissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen lähtökohtana on vuonna 2005 voimaan tullut tutkinnonuudistus sekä yliopistolaissa säädetty opiskeluaikojen rajaus. Hankkeen tausta-ajatuksena oli, että tukemalla opiskelijan opintopolkua, opiskelua ja oppimista voidaan vähentää opiskelijan kokemaa yksinäisyyttä ja irrallisuutta tiedeyhteisöstä ja siten tehostaa opiskelun edistymistä. Jotta opintopolkuun ja opintojen edistymiseen voidaan vaikuttaa, tarvitaan riittävästi tietoa siitä, miten opintopolku uudessa tutkintojärjestelmässä etenee ja mitkä seikat hidastavat opintojen etenemistä. Käsillä on hankkeen loppuraportti, jossa kootaan yhteen pääosia kaikista hankkeen tiimoilta kerätyistä aineistoista. Tässä raportissa esitellään pääasiassa yliopistojen opintorekistereistä kerättyä aineistoa opintojen etenemisestä 1.-3. opiskeluvuotena. Toisekseen esitellään tuloksia opiskelijoiden opiskelukokemuksia kartoittavista kyselytutkimuksista, jotka lähetettiin opiskelijoille sekä 1. että 3. vuoden opintojen päättyessä. Pääosin kyselyaineistojen tuloksista tarkastellaan opintoja hidastavia tekijöitä sekä opintojaksojen mitoitukseen ja opiskeluaikaan liittyviä tekijöitä. Rekisteriaineiston analyysit on tehty R-ohjelmistolla. Kyselyaineistoja on sen sijaan käsitelty SPSS-tilasto-ohjelmalla. Tulokset osoittavat, että ensimmäisten opiskeluvuosien aikana tekniikan kandidaatin tutkintoa DIA-valinnan kautta suorittamaan tulleiden opiskelijoiden opinnot eivät aina etene yliopistolaissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, vaan vuonna 2005 opintonsa aloittaneista ja kuusi lukukautta läsnä olleista vajaa viidennes näyttäisi valmistuvan diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi viidessä vuodessa. Lähes kahden kolmesta voidaan kuitenkin ennustaa valmistuvan seitsemässä vuodessa tai nopeammin. Useimmat opiskelijat uskoivat pystyvänsä kokopäiväisesti opiskellen suorittamaan lukuvuodessa 60 opintopistettä, mutta valmistumista viidessä vuodessa ei sen sijana pidetty kovin realistisena. Opiskelijat kokivat, että heidän opintojaan ovat hidastaneet useimmin epämotivoivilta tuntuvat kurssit, huonot opetusjärjestelyt, ajankäytön vaikeudet sekä motivaation puute. Harvimmin opintojen etenemisen hidastumiseen liitettiin perhesyyt, terveydelliset syyt, fysiikan ja matematiikan kurssien vaikeus sekä luottamustoimet. Ensimmäisen vuoden opiskelijat kertoivat käyttävänsä opiskeluun aikaa keskimäärin 34 tuntia viikossa. Kolmantena opiskeluvuotena puolet opiskelijoista koki työmäärän olevan pienempi tai sopiva saatuihin opintopisteisiin nähden. fi
dc.format.extent 94
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja en
dc.relation.ispartofseries 3/2009 en
dc.subject.other Education en
dc.title Valmiiksi tavoiteajassa? : teknillistieteellisen alan opiskelijoiden opintojen eteneminen ja opiskelukokemukset tekniikan kandidaatin tutkinnossa fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys fi
dc.contributor.department Library en
dc.contributor.department Kirjasto fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012759
dc.type.dcmitype text en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse