Teknologian hyväksyminen ja käyttö kotihoidossa: Kotihoidon asiakkaiden näkemyksiä videoneuvotteluteknologian käytöstä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Pietikäinen, Jorma
dc.date.accessioned 2013-03-20T02:30:20Z
dc.date.available 2013-03-20T02:30:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/8935
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet: Käyttäen teknologian hyväksymiskirjallisuutta lähtökohtana, tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää kotihoidon asiakkaiden näkemyksiä videokuvayhteyden mahdollistaman teknologian hyväksymisestä ja käytöstä osana heidän kotihoitoaan. Tutkimuksessa pyritään lisäksi selvittämään, miten videokuvayhteyden muodostamismahdollisuus hoitohenkilökuntaan vaikuttaa kotihoidon asiakkaiden yksinäisyyden ja turvallisuuden tunteisiin. Kirjallisuuskatsaus ja metodologia: Teknologian yleistymisen myötä teknologian hyväksymistä on alettu tarkastella muissakin kuin tietojärjestelmätutkimuksissa. Terveydenhuollossa teknologian hyväksymistä on tutkittu useasta eri näkökulmasta käyttäen useita teoreettisia malleja ja teknologioita. Videoneuvotteluteknologian sovelluksia on kuitenkin toistaiseksi ollut vielä vähän. Tämä tapaustutkimus tarjoaa uusia ja merkityksellisiä näkemyksiä videoneuvotteluteknologian hyväksymisestä ja käytöstä asiakkaan näkökulmasta. Seitsemän kotihoidon asiakkaan näkemyksiä videoneuvotteluteknologiasta kartoitettiin teemahaastatteluilla, joiden teemat rakentuivat tehdyn teknologian hyväksymiskirjallisuuskatsauksen perusteella. Tutkimus-aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tutkielma on osa laajempaa KOVI -projektia. Tulokset ja päätelmät: Teemahaastatteluissa esiintyneet kotihoidon asiakkaiden näkemykset videoneuvotteluteknologian käytöstä luokiteltiin kolmeen pääteemaan ja 14 alateemaan. Haastatellut kotihoidon asiakkaat kokivat videoneuvottelulaitteen välityksellä keskustelun luontevaksi. Keskeistä teknologian hyväksymisessä ja käytössä vaikuttaa olevan yksilön näkemykset videoneuvotteluteknologian hyödyllisyydestä. Videoneuvottelulaitteen käyttöä ei pidetty erityisen haasteellisena, joten teknologian helppokäyttöisyys ja laitteen käytön oppiminen eivät välttämättä ole keskeisiä haasteita ikääntyneillekään ihmisille. Aikaisemman teknologiakokemuksen vähäisyys tai puute tuli kuitenkin esille peruskäytön ulkopuolisissa tilanteissa. Opastusta ja ohjeistusta vikatilanteisiin ja laitteen ylläpitoon pidettiinkin tärkeinä. Yksilön kokema muutosvastarinta, fyysiset rajoitteet ja teknologian kustannukset saattavat myös vaikuttaa keskeisesti teknologian hyväksymiseen ja käyttöönottopäätökseen. fi
dc.format.extent 152
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Teknologian hyväksyminen ja käyttö kotihoidossa: Kotihoidon asiakkaiden näkemyksiä videoneuvotteluteknologian käytöstä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Information and Service Economy en
dc.contributor.department Tieto- ja palvelutalouden laitos fi
dc.subject.keyword teknologian hyväksyminen
dc.subject.keyword teknologian omaksuminen
dc.subject.keyword telelääketiede
dc.subject.keyword etähoito
dc.subject.keyword videoneuvottelu
dc.subject.keyword kotihoito
dc.subject.keyword geronteknologia
dc.subject.keyword potilaan näkökulma
dc.subject.keyword KOVI -projekti
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201303221849
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Logistics en
dc.programme.major Logistiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon logistiikka
dc.subject.helecon logistics
dc.subject.helecon teknologia
dc.subject.helecon technology
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon neuvottelut
dc.subject.helecon negotiation
dc.subject.helecon koti
dc.subject.helecon home
dc.subject.helecon vanhukset
dc.subject.helecon old persons
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon terveystalous
dc.subject.helecon health economics
dc.ethesisid 13127
dc.date.dateaccepted 2013-02-15
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account