Henkilöstörahaston vaikutus työn imuun ja organisaatioon sitoutumiseen - Case Handelsbanken

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Kujansuu, Saara
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:24:12Z
dc.date.available 2011-11-14T11:24:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/780
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, miten henkilöstörahasto työn voimavarana vaikuttaa organisaatioon sitoutumiseen ja työntekijöiden kokemaan työn imuun. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, kuinka sitoutuneita Handelsbankenin työntekijät ovat ja kokevatko he työn imua. Samalla tutkimuksen tavoitteena oli tutkia työpaikan vaihtoaikeiden yhteyttä organisaatioon sitoutumiseen. Tavoitteena oli myös tutkia, miten työn imun kokeminen vaikuttaa organisaatioon sitoutumiseen ja työpaikan vaihtoaikeisiin. Lisäksi selvitettiin muiden työn voimavarojen ja vaatimusten yhteyttä työn imuun ja organisaatioon sitoutumiseen. Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot Tutkimus oli kvantitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin survey-tutkimuksena. Kyseessä oli kokonaistutkimus, joka kohdistettiin Handelsbankenin Suomen aluepankin työntekijöihin. Tutkimusaineiston analysointi suoritettiin SPSS-ohjelman avulla. Menetelminä käytettiin mm. ristiintaulukointia, korrelaatioita, summamuuttujia ja regressioanalyysiä. Tutkimuksen tulokset Lähes kaikki työntekijät ovat vähintään keskinkertaisesti sitoutuneet Handelsbankeniin. Noin puolet työntekijöistä on erittäin sitoutuneita. Myös työpaikan vaihtoaikeet viestivät työntekijöiden sitoutuneisuudesta. Suurimmalla osalla työntekijöistä on matalat tai korkeintaan keskinkertaiset työpaikan vaihtoaikeet. Työntekijät kokevat erittäin voimakasta työn imua. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Työn imun ja organisaatioon sitoutumisen välillä on erittäin voimakas myönteinen yhteys. Organisaatioon sitoutuminen vaikuttaa negatiivisesti työpaikan vaihtoaikeisiin. Sekä työn voimavarat että työn vaatimukset ovat yhteydessä työn imuun. Työn voimavaroilla on myönteinen yhteys työn imun kokemiseen. Lisäksi työn vaatimukset ja työn voimavarat ovat negatiivisesti yhteydessä toisiinsa. Henkilöstörahastolla on heikko yhteys työn imun kokemiseen. Henkilöstörahasto vaikuttaa kuitenkin myönteisesti organisaatioon sitoutumiseen. Se myös vähentää työpaikan vaihtoajatuksia. Työntekijät eivät kuitenkaan koe henkilöstörahastoa eniten Handelsbankeniin sitouttavaksi tekijäksi. fi
dc.format.extent 100
dc.language.iso fi en
dc.title Henkilöstörahaston vaikutus työn imuun ja organisaatioon sitoutumiseen - Case Handelsbanken fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword organisaatioon sitoutuminen
dc.subject.keyword työn imu
dc.subject.keyword työn voimavarat
dc.subject.keyword henkilöstörahasto
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181692
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon sitoutuminen
dc.subject.helecon commitment
dc.subject.helecon motivaatio
dc.subject.helecon motivation
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.subject.helecon rahastot
dc.subject.helecon funds
dc.subject.helecon pankit
dc.subject.helecon banks
dc.ethesisid 12648
dc.date.dateaccepted 2011-09-02
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account