VAATE MAISEMASSA —TUTKIELMA VAATTEEN JA MAISEMAN SUHTEESTA

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Niinimäki, Kirsi
dc.contributor.author Maaranen, Satu
dc.date.accessioned 2013-02-20T07:39:47Z
dc.date.available 2013-02-20T07:39:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7771
dc.description.abstract Opinnäytteeni on sekä kirjallinen, että visuaalinen tutkielma vaatteen ja maiseman suhteesta. Sen teoreettinen perusta tarkastelee vaatetta maisemassa, maisemaa vaatteessa sekä maisemaa kan-kaalla. Näkökulmia tarkasteluun antaa aiheeseen sopivat esimerkit camouflage- ilmiön, ympäris-tötaiteen, maisemasuunnittelun, maisemamaalauksen sekä suomalaisen pintasuunnittelun saral-ta. Lisäksi opinnäytteeni tarkastelee vaatteen roolia suojana ja viestinä kun liikutaan sekä raken-netussa että luonnon maisemassa. Opinnäytteessäni tutkin mikä on vaatteen suhde maisemaan? Voiko luontoon pukeutua? Onko mahdollista suunnitella vaatemallisto ottamalla sitä ympäröivä maisema huomioon? Miten vaat-teesta voi tulla harmoninen osa maisemaa? Minkälaisia uusia kankaanpainoon liittyviä erikoistek-niikoita voi hyödyntää vaatesuunnittelussa ja materiaalien työstössä? Tutkin tätä koska, koen sen olevan ajankohtainen aihe niin alalleni kuin taiteen kentällä. Myös siksi, että aiheesta ei ole tehty aiemmin opinnäytteitä. Tutkin aihetta kooten yhteen kirjallisia sekä kuvallisia esimerkkejä, jotka liittyvät maiseman ja vaatteen suhteeseen. Tämän pohjalta tutkin aihetta suunnittelemalla vaatemalliston ja siihen kuuluvat materiaalit. Opinnäytteen tärkeimmät tulokset liittyvät nimenomaan materiaalien innovatiiviseen työstöön sekä uuteen näkemykseen maastovaatteista. Opinnäyte on tarkoitettu kaikille muotoilun ja tai-teen kentällä työskenteleville sekä kyseisistä aloista kiinnostuneille. Opinnäytteeni pohjalta selvisi, että vaate rakentaa maisemaa, toimii siinä suojana sekä viestijänä. Se miten ihminen kokee maiseman, liittyy muuhunkin kuin vain näkemiseen. Kokonaisvaltaisella tuntemisella on merkitystä kun pukeutuva ihminen astuu maisemaan. Sen lisäksi, että vaate voi liikkua rakentavana objektina maisemassa, voi maisema pukea ihmistä. On mahdollista suunnitel-la vaatemallisto niin, että se on harmoninen osa maisemaa ja, että sen suunnittelussa on otettu huomioon ympäristö. Opinnäytteen aikana toteutettiin vaatekokoelma. Opinnäytteen produktiivinen osuus, teoreettisen perustan pohjalta suunniteltu vaatemallisto, antaa visuaalisen vastauksen tutkimuskysymyksiini. fi
dc.description.abstract My thesis is written and visual study of the relationship between the garment and the landscape. It gives perspective to the subject through camouflage phenomenon, environmental art, landscape design, landscape painting as well as Finnish pattern design. In addition, my thesis examines the role of garment as a protector and as message when one moves in constructed and natural landscape. My thesis studies how clothing can be found as a harmonic or discordant part of the landscape. Can one wear nature? Is it possible to design a clothing line by taking into account the surrounding land-scape? What kind of new techniques can be used in designing garment materials? I studied the topic because I find it to be current at my profession field. Also because of the absence of previous theses about the topic. I studied the topic by bringing together the literary and visual examples relating to the relationship between the landscape and the garment. Based on this I designed a fashion collection and materials used in it. The main results of the thesis are specific to working with innovative materials and a new view about camo clothing. The thesis is intended for all working on design and art field, as well as those interested in the fields. During my thesis it became clear that the garment builds a landscape, works as a protection and as a communicator. It is about how one experiences the landscape, with more than just by seeing it. When a dressed person steps in to the landscape, comprehensive experience is important. In addition, the garment moves as an object constructing landscape, can landscape dress up people. It is possible to plan a clothing collection, so that it is a harmonious part of the landscape, and that its design takes into account the environment. During the thesis process I carried out a clothing collection. Productive part of the thesis, clothing collection is based on the theoretical part of the thesis which provides a visual answer to the research questions. en
dc.format.extent 114
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart LOOKBOOK
dc.subject.other Fashion and Clothing design en
dc.title VAATE MAISEMASSA —TUTKIELMA VAATTEEN JA MAISEMAN SUHTEESTA fi
dc.title GARMENT IN LANDSCAPE — Thesis about the relationship between the garment and the landscape en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword camouflage fi
dc.subject.keyword maastoutuminen fi
dc.subject.keyword maisemasuunnittelu fi
dc.subject.keyword ympäristötaide fi
dc.subject.keyword muoti fi
dc.subject.keyword käsipaino fi
dc.subject.keyword maisemamaalaus fi
dc.subject.keyword erikoistekniikat fi
dc.subject.keyword camouflage en
dc.subject.keyword landscape design en
dc.subject.keyword environmental art en
dc.subject.keyword landscape painting en
dc.subject.keyword fashion en
dc.subject.keyword special techniques en
dc.subject.keyword screen printing en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201301231223
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Laitinen, Tuomas
dc.programme Degree Programme in Fashion and Clothing Design en
dc.programme Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account