Sukupuolistereotypiat organisaatioissa - Suomen Ekonomiliitto SEFE ry:hyn kuuluvien johtajien näkemyksiä naisjohtajuudesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Ojala, Sini
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:24:10Z
dc.date.available 2011-11-14T11:24:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/754
dc.description.abstract Tutkielmassa käsitellään naisjohtajiin liittyviä näkemyksiä tulkiten niitä sukupuoli-stereotypioiden näkökulmasta. Aihetta lähestytään esittelemällä aiempaa tietoa naisjohtajuus-tutkimuksen alalta sekä johtajien naisjohtajuusmielipiteitä kartoittaneelle kyselyaineistolle tehtyjen tilastollisten analyysien tuloksia. Aineiston pohjalta pyritään löytämään johtajien taustatietojen ja naisjohtajuusnäkemysten välisiä yhteyksiä. Tutkielma perustuu havaintoon, että työelämän rakennemuutoksista huolimatta johtamisen maskuliininen leima on jossakin määrin säilynyt, ja etenkin ylimmässä johdossa naisia on yhä harvassa. Perinteisiin sukupuolirooleihin perustuvien sukupuolistereotypioiden voidaan katsoa ilmenevän mielipiteissä ja arvioissa, joissa esimerkiksi naisten johtamistavat, sitoutuminen ja motivaatio-tekijät voidaan kokea erilaisiksi kuin miesten. Tutkimustiedon perusteella tällaiset yleistykset vaikuttavat kyseenalaisilta. Analysoitava aineisto koostuu joukosta naisjohtajuusväittämiä, joita koskevia näkemyksiä on kerätty Suomen Ekonomiliitto SEFE ry:hyn kuuluvilta johtajilta kyselytutkimuksessa. Aineistolle tehdään faktorianalyysi, jonka perusteella muodostetaan kolme naisjohtajuutta kuvaavaa summamuuttujaa: yksi faktori kuvaa näkemyksiä sukupuolisyrjinnän olemassaolosta, toinen naisten henkilökohtaisten valintojen merkityksestä ja kolmas perheellisyydestä naisten urahaasteiden selittäjänä. Lisäksi analyyseihin sisällytetään väittämä miesten johtamistavan paremmuudesta. Naisjohtajuusmuuttujien ja johtajien taustatietojen välisiä suhteita tutkitaan pääasiassa varianssianalyysin avulla. Tilastollisissa analyyseissa paljastuu vain harvoja ja pääosin käytännön merkitykseltään vaatimattomia yhteyksiä johtajien työsuhdetta ja elämäntilannetta koskevien muuttujien sekä naisjohtajuutta koskevien näkemysten välillä. Selvä ero havaitaan kuitenkin naisjohtajien ja miesjohtajien näkemyksissä: naisjohtajat ovat keskimäärin taipuvaisempia uskomaan sukupuolisyrjinnän olemassaoloon sekä perheellisyyden aiheuttamiin urahaasteisiin. He ovat myös keskimäärin vahvemmin sitä mieltä, etteivät miesjohtajat ole johtamistavoiltaan naisjohtajia tehokkaampia. Analyysien tulokset ovat osittain yhdenmukaisia aiemman tutkimustiedon kanssa, sillä johtajien on ennenkin havaittu olevan melko homogeeninen ammattiryhmä, mutta naisten ja miesten näkemyksissä naisjohtajuudesta on todettu eroja. Mahdollisina selityksinä yhteyksien vähäisyydelle esitetään johtajien valikoitumista ammattiinsa sekä samanlaisen koulutustaustan ja työn yhdenmukaistavia vaikutuksia. fi
dc.format.extent 79
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sukupuolistereotypiat organisaatioissa - Suomen Ekonomiliitto SEFE ry:hyn kuuluvien johtajien näkemyksiä naisjohtajuudesta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword johtaminen
dc.subject.keyword johtajat
dc.subject.keyword naiset
dc.subject.keyword organisaatiokäyttäytyminen
dc.subject.keyword sukupuoli
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181666
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon organisaatiokäyttäytyminen
dc.subject.helecon organizational behaviour
dc.subject.helecon psykologia
dc.subject.helecon psychology
dc.subject.helecon sukupuoli
dc.subject.helecon gender
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon naiset
dc.subject.helecon women
dc.subject.helecon johtajat
dc.subject.helecon managers
dc.ethesisid 12622
dc.date.dateaccepted 2011-09-02
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account