Learning Centre

360°-arviointi ja johtamisen kehittäminen - Asiantuntijaorganisaation esimiesten kokemuksia ja näkemyksiä monitahoarvioinnista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Vuorenvirta, Riitta
dc.date.accessioned 2013-01-14T11:35:03Z
dc.date.available 2013-01-14T11:35:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7428
dc.description.abstract Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten 360°-arviointi vaikuttaa johtamisen laadun kehittämiseen asiantuntijaorganisaatiossa. Tarkastelen kohdeorganisaation esimiesten kokemuksia ja näkemyksiä 360°-arvioinnista ja tutkin, miten esimiehet suhtautuvat arviointiin ja siitä saatavaan palautteeseen, miten he hyödyntävät saamaansa palautetta ja mitä esimiehet muistavat palautteesta lyhyellä aikavälillä. Tutkimuksen taustalla on organisaatiossa vuonna 2012 suoritettu 360-kysely ja annan sen avulla kehitysehdotuksia kohdeorganisaatiolle 360-prosessin uudelleentoteuttamiseksi. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu tehtyyn tutkimukseen 360º-arvioinnista. Empiirinen aineisto koostuu yhdeksästä organisaatiossa työskentelevän esimiehen haastattelusta sekä ulkopuolisen henkilöstökonsultointiyrityksen suorittaman 360-mittauksen palauteraporteista. Tutkimusmenetelminä käytin teemahaastatteluja ja havainnointia ja tutkimusaineiston analyysin suorittamiseksi käytin teemoittelua ja tyypittelyä. Jaoin haastattelukysymykset kolmen teeman mukaisesti ja havainnoinnin suoritin 360-prosessiin sekä esimieskoulutuksiin osallistumalla. Keskeiset tutkimustulokset Tutkimus kokoaa yhteen tietoa 360°-arvioinnista ja sen vaikutuksesta johtamisen kehittämiseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yksin 360-mittauksella ei voida muuttaa johtamisessa olevia kehittämisalueita, mutta sen avulla voidaan tehokkaasti havaita ongelma-alueita ja epäkohtia. Esimiehen motivaatio ja palautteen pohjalta asetetut tavoitteet vaikuttavat suuresti johtamisen laatuun. Esimiehet suhtautuvat arviointiin ja siitä saatavaan palautteeseen myönteisesti. Palautetta hyödynnetään ja käytetään vahvistamaan jo olemassa olevaa käsitystä omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä sen avulla tarkastellaan omaa käyttäytymistä eri tilanteissa niin alaisten kuin asiakkaiden kanssa toimittaessa. Tutkimus tukee aiempaa teoriaa siitä, että arvioitavana olleet henkilöt muistavat parhaiten saamansa positiivisen palautteen. Syynä tähän oman tutkimukseni kohdalla oli se, että esimiesten saama palaute oli pääosin myönteistä. Muistamiseen vaikuttaa vahvasti avoin sanallinen palaute vahvuuksien ja kehittämisalueiden osalta. Tutkimus antaa myös konkreettisia kehitysehdotuksia 360-mittauksen suorittamiseksi. Kohdeorganisaation kohdalla prosessin toteutuksessa on parannettavaa kyselyn sisällön, arviointiasteikon, arvioijien valinnan, ajoituksen, viestinnän ja tiedottamisen sekä organisaation tuen osalta. Avainsanat 360º-arviointi, monitahoarviointi, asiantuntijaorganisaatio, johtamisen kehittäminen, kehittämismenetelmät, kompetenssi fi
dc.format.extent 84
dc.language.iso fi en
dc.title 360°-arviointi ja johtamisen kehittäminen - Asiantuntijaorganisaation esimiesten kokemuksia ja näkemyksiä monitahoarvioinnista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword 360º-arviointi
dc.subject.keyword monitahoarviointi
dc.subject.keyword asiantuntijaorganisaatio
dc.subject.keyword johtamisen kehittäminen
dc.subject.keyword kehittämismenetelmät
dc.subject.keyword kompetenssi
dc.subject.keyword palaute
dc.subject.keyword feedback
dc.subject.keyword asiantuntijaorganisaatiot
dc.subject.keyword knowledge organizations
dc.subject.keyword johtaminen
dc.subject.keyword management
dc.subject.keyword kehitys
dc.subject.keyword development
dc.subject.keyword esimiehet
dc.subject.keyword supervisors
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163142
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon asiantuntijat
dc.subject.helecon specialists
dc.subject.helecon kehitys
dc.subject.helecon development
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.ethesisid 13084
dc.date.dateaccepted 2012-11-30
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 13084


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics