Yhteiskunnallisen keskustelun heijastuminen yhteiskuntavastuuseen ja siitä raportointiin energia-alalla vuosina 1990-2010 - vertaileva case-tutkimus: Fortum ja Helsingin Energia

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Vaskisalmi, Laura
dc.date.accessioned 2013-01-14T11:34:57Z
dc.date.available 2013-01-14T11:34:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7403
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten yhteiskunnallinen keskustelu on heijastunut yhteiskuntavastuuseen ja yhteiskuntavastuuraportoinnin muutokseen energia-alalla Suomessa vuosina 1990-2010. Tutkimuksessa käsitellään ensin teoreettisesta näkökulmasta yhteiskuntavastuun kehitystä sekä sen taustalla vaikuttavia tekijöitä; yrityksen roolia yhteiskunnassa, etiikkaa ja yrityksen sidosryhmiä, tutustutaan energia-alan erityispiirteisiin sekä esitellään lähemmin kaksi yhteiskuntavastuun teoreettista mallia, yhteiskuntavastuupyramidi sekä pilarimalli. Näiden mallien pohjalta luodaan tässä tutkimuksessa hyödynnettävä yhteiskuntavastuun viitekehys, jonka näkökulmasta energia-alan yhteiskuntavastuuta tutkitaan. Teoriaosassa tutustutaan myös yhteiskuntavastuuseen ja yhteiskuntavastuuraportointiin käytännössä ja käydään läpi niihin liittyviä tärkeimpiä ohjeistuksia. Tutkimusmenetelmänä käytetään diskurssianalyysiä, koska se sopii erityisen hyvin tutkimukseen, jossa tutkitaan erilaisten tekstien tai puheiden merkitystä ja vaikutusta ympäristöönsä. Yhteiskunnallisen keskustelun analyysi aiheesta pohjautuu talous- ja sanomalehtien artikkeleihin, tutkimusjakson sisällä aiheesta julkaistuihin kirjoihin, eduskunnassa käytyyn keskusteluun sekä EU:n julkaisemiin ohjeisiin ja tiedonantoihin. Case yritysten yhteiskuntavastuuta - ja raportointia tutkitaan puolestaan niiden julkaisemien vuosikertomusten sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraporttien avulla. Tutkimuksen empiirisessä osassa analysoidaan ensin yhteiskuntavastuuta ja - raportointia yhteiskunnallisen keskustelun pohjalta. Yhteiskunnallisesta keskustelusta pyritään tunnistamaan selkeitä ajureita, esimerkiksi teemoja, tapahtumia tai tutkimuksia, jotka ovat vaikuttaneet yhteiskuntavastuun käsitteeseen ja yhteiskuntavastuuraportointiin. Seuraavaksi tutkitaan, miten yhteiskuntavastuu-käsite ja yhteiskuntavastuuraportointi ovat muuttuneet tutkimusjakson aikana tutkimuskohteeksi valituissa yrityksissä, jotka ovat Fortum ja Helsingin Energia. Tämän jälkeen analysoidaan, millaisia yhteyksiä yhteiskunnallisen keskustelun ja case yrityksissä käytettyjen käsitteiden ja vastuuraportoinnin välitä löytyy. Tutkimuksen yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että tutkittavat yritykset ovat reagoineet yhteiskuntavastuusta käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun muokkaamalla toimintaansa, raportointiaan ja siinä käytettyjä käsitteitä. Tutkimuksen kohteena olleiden yritysten välillä havaittiin kuitenkin myös eroja esimerkiksi sen suhteen kuinka nopeasti uudet käsitteet on otettu yrityksen raportoinnissa käyttöön. fi
dc.format.extent 99
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yhteiskunnallisen keskustelun heijastuminen yhteiskuntavastuuseen ja siitä raportointiin energia-alalla vuosina 1990-2010 - vertaileva case-tutkimus: Fortum ja Helsingin Energia fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword yhteiskuntavastuu
dc.subject.keyword energia-ala
dc.subject.keyword yhteiskuntavastuuraportointi
dc.subject.keyword diskurssianalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163118
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon energiatalous
dc.subject.helecon energy economy
dc.subject.helecon yhteiskuntavastuu
dc.subject.helecon corporate responsibility
dc.subject.helecon raportit
dc.subject.helecon reports
dc.subject.helecon keskustelu
dc.subject.helecon discussion
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.ethesisid 13059
dc.date.dateaccepted 2012-11-29
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account