Learning Centre

Advancing sustainable transformation of cities - An analysis of city and household level efforts in the pursuit of carbon-neutrality targets

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Häkkinen, Tarja, Dr., VTT Technical Research Centre of Finland, Finland
dc.contributor.author Ahvenniemi, Hannele
dc.date.accessioned 2020-12-02T10:00:18Z
dc.date.available 2020-12-02T10:00:18Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-952-64-0193-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-64-0192-8 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/73172
dc.description.abstract It has been widely recognised that cities and particularly the built environment have a major role in fighting against climate change. Acknowledging the challenge, city governments have been eager to declare ambitious carbon-neutrality targets along with smart city strategies. Simultaneously academia and the business sector have announced a number of measures and solutions as to how these targets can be reached. However, a commonly accepted definition on smart cities – and an understanding of the link to sustainable cities – is still lacking. High expectations are also faced by households, major contributors of cities' greenhouse gas emissions, who are expected to be motivated to adopt smart and sustainable measures and understand the significance of them. This dissertation composes of five individual studies examining the topic 'Advancing sustainable transformation of cities' from various angles and on both city and household levels. The first part of the dissertation focuses on the target setting of cities, studying 1) the similarities and differences of smart and sustainable city targets, and 2) how cities express their environmental sustainability targets in their strategies. The second part of the dissertation deals with the household level, studying the environmental impacts and economic benefits of sustainability measures implemented by households, as well as other motivational factors behind sustainable choices. The results of the publications show that advancing environmental sustainability efficiently on both city and household levels may be challenging. When cities aim for 'smartness', they do not automatically pursue environmental sustainability. It seems that remarkable efforts are still needed to incorporate environmental sustainability targets of cities to an all-compassing action plan. When households implement carbon mitigating actions, these actions may not always lead to efficient results, nor do they necessarily provide economic benefits. Forerunner households who have implemented renewable energy technologies however report other type of benefits: they experience pleasure from energy self-sufficiency and being able to share information, among others. Information is crucial regarding households' efforts to cut carbon by implementing actions, and smart technologies may play a key role here. While smartness targets have become pervasive – bringing along technologies and measures to speed up sustainable transformation – it is essential for cities to clarify which of the smart measures truly are useful in regard of environmental sustainability goals. en
dc.description.abstract Kaupunkien sekä rakennetun ympäristön suuri merkitys ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on tunnistettu laajasti. Tarttuakseen haasteeesen, kaupungit ovat julistaneet kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita sekä julkaisseet 'smart city' (älykkään kaupungin) strategioita. Samaan aikaan useat eri tahot ovat tarjonneet lukuisia keinoja ja ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. Laajasti hyväksyttyä määritelmää älykkäille kaupungeille – eikä myöskään ymmärrystä linkittymisestä kestävän kaupungin käsitteeseen – ei kuitenkaan edelleenkään ole. Kovia odotuksia kohdistuu myös kotitalouksiin, joiden toiminta aiheuttaa merkittävän osuuden kaupunkien kasvihuonekaasupäästöistä: kotitalouksien odoteetaan olevan motivoituneita ottamaan käyttöön kestäviä sekä 'älykkäitä' keinoja ymmärtäen myös näiden vaikutuksen. Tämä väitöskirja koostuu viidestä erillisestä tutkimuksesta, jotka kaikki tarkastelevat kaupunkien kestävyystavoitteiden saavuttamista eri näkökulmista, sekä kaupungin että kotitalouksien tasolla. Ensimmäinen osa keskittyy kaupunkien tavoiteasetantaan tarkastellen 1) ekologisesti kesävien sekä älykkäiden kaupunkien eroja ja yhtäläisyyksiä, ja 2) kuinka kaupungit ilmaisevat ympäristötavoitteita strategioissaan. Väitöskirjan toinen osa käsittelee kotitalouksia, tarkastellen kotitalouksien vähähiilisyystoimenpiteiden ympäristövaikutuksia ja taloudellisia hyötyjä, sekä myös muita motivaatiotekijöitä valintojen takana. Tulokset osoittavat, että ekologisen kestävyyden tehokas edistäminen sekä kaupunkien että kotitaloukisen tasolla voi olla haastavaa. Kun kaupungit pyrkivät olemaan 'älykkäitä', ne eivät välttämättä samalla tavoittele ekologista kestävyyttä. Merkittäviä ponnisteluja siis tarvitaan, jotta ympäristötavoitteet saataisiin laajemmin osaksi kaupunkien toimenpidesuunnitelmia. Kun kotitaloudet puolestaan tekevät valintoja pienentääkseen hiilijalanjälkeä, nämä toimenpiteet eivät välttämättä johda merkittäviin tuloksiin, eivätkä ne aina tarjoa kotitaloudelle taloudellisia hyötyjä. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät edelläkävijäkotitaloudet sen sijaaan raportoivat muunlaisia koettuja hyötyjä: he kokevat iloa muun muassa energiaomavaraisuudesta ja siitä, että voivat tarjota informaaatiota muille. Informaatiolla on keskeinen merkitys hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, ja älykkäät teknologiat voivat olla hyödyksi tässä. Siinä missä älykkyystavoitteet ovat keskeisessä roolissa kaupungeissa – tarkoituksena tuoda yhteen erilaisia teknologioita ja keinoja kestävyystavoitteiden edistämiseksi – on kuitenkin tärkeää, että kaupungit selventävät, mitkä näistä toimenpiteistä voivat todella olla hyödyksi ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. fi
dc.format.extent 64 + app. 94
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 214/2020
dc.relation.haspart [Publication 1]: Ahvenniemi, Hannele; Huovila, Aapo; Pinto-Seppä, Isabel; Airaksinen, Miimu. 2017. What are the differences between smart and sustainable cities? Cities, volume, 60A, pages 234-245. DOI: 10.1016/j.cities.2016.09.009
dc.relation.haspart [Publication 2]: Ahvenniemi, Hannele; Huovila, Aapo. 2020. How do cities promote urban sustainability and smartness? An evaluation of the city strategies of six largest Finnish cities. Environment, Development and Sustainability. DOI: 10.1007/s10668-020-00765-3
dc.relation.haspart [Publication 3]: Ahvenniemi, Hannele; Häkkinen, Tarja. 2020. Households' potential to decrease their environmental impacts: A cost- efficiency analysis of carbon saving measures. International Journal of Energy Sector Management, volume 14, issue 1, pages 193-212.DOI: 10.1108/IJESM-02-2019-0009
dc.relation.haspart [Publication 4]: Ahvenniemi, Hannele; Pennanen, Kyösti; Knuuti, Antti; Arvola, Anne; Viitanen, Kauko. 2018. Impact of infill development on prices of existing apartments in Finnish urban neighbourhoods. International Journal of Strategic Property Management, volume 22, issue 3, pages 157-167. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201806294020. DOI: 10.3846/ijspm.2018.1540
dc.relation.haspart [Publication 5]: Karjalainen, Sami; Ahvenniemi, Hannele. 2019. Pleasure is the profit - The adoption of solar PV systems by households in Finland. Renewable Energy, volume 133, pages 44-52. DOI: 10.1016/j.renene.2018.10.011
dc.subject.other Mechanical engineering en
dc.title Advancing sustainable transformation of cities - An analysis of city and household level efforts in the pursuit of carbon-neutrality targets en
dc.title Kaupunkien kestävyystavoitteiden edistäminen – Hiilineutraaliustavoitteita edistävien menettelyjen tarkastelu kaupunkien sekä kotitalouksien tasolla fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Konetekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Mechanical Engineering en
dc.subject.keyword sustainable city en
dc.subject.keyword smart city en
dc.subject.keyword household energy en
dc.subject.keyword renewable energy en
dc.subject.keyword carbon mitigation en
dc.subject.keyword cost impact en
dc.subject.keyword household energy behaviour en
dc.subject.keyword kestävä kaupunki fi
dc.subject.keyword älykäs kaupunki fi
dc.subject.keyword kotitalouksien energiankäyttö fi
dc.subject.keyword uusiutuva energia fi
dc.subject.keyword hiilijalanjäljen pienentäminen fi
dc.subject.keyword kustannusvaikutukset fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-0193-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kosonen, Risto, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
dc.opn Olofsson, Thomas, Prof., Umeå University, Sweden
dc.opn Rode, Carsten, Prof., Technical University of Denmark, Denmark
dc.contributor.lab Energy Technology en
dc.rev Olofsson, Thomas, Prof., Umeå University, Sweden
dc.rev Nord, Natasa, Prof., Norwegian University of Science and Technology, Norway
dc.date.defence 2020-12-18
local.aalto.acrisexportstatus checked 2020-12-29_1336
local.aalto.formfolder 2020_12_02_klo_09_37
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse