Vihreä lisäarvo yrityssektorin asiakassuhteissa - Case Puukeskus Oy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Aarninsalo, Susanna
dc.date.accessioned 2013-01-14T11:34:39Z
dc.date.available 2013-01-14T11:34:39Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7316
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Pro gradu /Kevät 2011 Markkinoinnin laitos Susanna Aarninsalo k80025 Aalto yliopisto/Kauppakorkeakoulu VIHREÄ LISÄARVO YRITYSSEKTORIN ASIAKASSUHTEISSA Case Puukeskus Oy Tutkittava kohdeilmiö Yrityssektorin asiakassuhteissa rakentuva vihreä lisäarvo Tutkimuskysymykset Mitä lisäarvoa asiakasyrityksille muodostuu yrityssektorin asiakassuhteissa toimittajan ympäristötoiminnasta? Alaongelmina: Miten asiakkaan kokema arvo rakentuu ja määrittyy yrityssektorin asiakassuhteissa? Miten lisäarvo määritellään ja miten sitä tuotetaan? Minkä tekijöiden kautta yrityssektorin asiakassuhteet rakentuvat ja miten niitä tulisi hoitaa pitkällä aikavälillä? Miten liiketoiminnan ympäristöystävällisyys määritellään ja mitä hyötyjä ja haittoja siitä voi yrityksille jatkossa seurata? Tavoitteet Tutkimus on tehty toimeksiantona rakennustarviketoimittajalla Puukeskus Oy:lle, ja työn tarkoituksena on ollut selvittää millaisia odotuksia yrityksen nykyisillä asiakkailla on tällä hetkellä ja tulee lähitulevaisuudessa olemaan toimittajiensa ympäristötoimintaan liittyen. Pyrin tutkimuksellani myös osoittamaan sen, että asiakkaat voivat saada toimittajan tehostuneen ympäristötoiminnan kautta omaan toimintaansa erilaisia lisäetuja ja että näiden vihreiden lisäarvojen merkitys tulee tulevaisuudessa ainoastaan kasvamaan. Tutkimuksen lähtökenttänä toimivat sekä liiketoiminnan ympäristöystävällisyyden että arvon ja suhdearvon luomisen sekä erityisesti asiakkaan käsittämän arvon ympärillä pyörivät teoriakeskustelut. Tutkimustapa Tutkimusta on lähdetty suorittamaan kvalitatiivisella tutkimustavalla haastattelemalla Puukeskus Oy:n nykyisiä asiakkaita. Puolistrukturoituihin haastatteluihin valikoitui yhdeksän Puukeskuksen avainasiakasta eri viideltä eri asiakassegmentiltä ja haastattelut suoritettiin keväällä 2010. Tulokset Empiirinen tutkimus tuki pitkälti työn teoreettista viitekehystä, siten että asiakasyritysten eniten arvostamien vihreiden lisäarvojen joukkoon nousivat riskienhallinnan parantuminen, ympäristömarkkinoinnin tehostuminen sekä yhteistyön tiivistyminen. Toimittajan ympäristötoiminnasta saatiin myös muita etuja, kuten tukea oman ympäristötyön jatkuvaan kehittämiseen, yritysimagon parantumista sekä luottamuksen lisääntymistä toimijoiden välille. Miltei kaikissa tutkituissa tapauksissa ympäristötoiminta nähtiin liiketoiminnan oleellisena osana nyt ja tulevaisuudessa, tosin kustannuskysymykset koettiin vielä jonkinlaisina esteinä ympäristötoiminnan kehittämiselle, varsinkin pienempien yritysten kohdalla. Toimittajilta vaadittiin jo nyt tiettyjä ympäristötoimia, ja jatkossa näiden vaatimusten oletettiin vain kasvattavan merkitystään asiakassuhteissa. Avainkäsitteet Arvo, asiakassuhde, asiakkaan kokema arvo, kestävä kehitys, lisäarvo, toimitusketjun hallinta, ympäristöjohtaminen, vihreä lisäarvo fi
dc.format.extent 124
dc.language.iso fi en
dc.title Vihreä lisäarvo yrityssektorin asiakassuhteissa - Case Puukeskus Oy fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword Arvo
dc.subject.keyword asiakassuhde
dc.subject.keyword asiakkaan kokema arvo
dc.subject.keyword kestävä kehitys
dc.subject.keyword lisäarvo
dc.subject.keyword toimitusketjun hallinta
dc.subject.keyword ympäristöjohtaminen
dc.subject.keyword vihreä lisäarvo
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201301151019
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon puu
dc.subject.helecon wood
dc.subject.helecon puutuotteet
dc.subject.helecon wood products
dc.subject.helecon sahateollisuus
dc.subject.helecon sawmilling industry
dc.subject.helecon ympäristötalous
dc.subject.helecon environmental economics
dc.subject.helecon kestävä kehitys
dc.subject.helecon sustainable development
dc.subject.helecon lisäarvo
dc.subject.helecon value added
dc.subject.helecon asiakkaat
dc.subject.helecon customers
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.ethesisid 12972
dc.date.dateaccepted 2010-08-23
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account