Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Melin, Kirsti
dc.contributor.author Melin, Kristian
dc.date.accessioned 2013-01-04T09:30:07Z
dc.date.available 2013-01-04T09:30:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4940-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-4939-7 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4969 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4950 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4950 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7293
dc.description.abstract The entrepreneurial activity in Finland is higher among immigrants than among Finnish people. Immigrants think more frequently than native people that entrepreneurship is a channel to social and economic independence and appreciation. For a part of the immigrant entrepreneurship is the best way to get a good income in their new homeland and in a foreign culture. Reasons for interest in entrepreneurship can be many. Already immigration to another country tells about the activity and ability to take a risk of the person. These are also qualities needed for entrepreneurship. Many of the ethnic entrepreneurs also come from cultures where entrepreneurship is very common and the attitudes toward entrepreneurship are positive. Many immigrants can also get a job quickest by self-employment.  Some people who cannot get any job otherwise. That is called forced entrepreneurship. The younger age among immigrants also favor entrepreneurship. This research consists of two parts. The first part creates based on statistics a profile of immigrant entrepreneurs in Pohjanmaa. The Statistical are mainly based on the data from National Board of Patents and Registration of Finland at the end of 2011. In the other part of this research we are seeking answer to the question: To what extent the entrepreneurship integrates immigrants to the Finnish society. In this part 30 immigrant entrepreneurs in Pohjanmaa have been interviewed. There are 20 different nationalities in 11 different municipalities in Pohjanmaa.  The data has been analyzed using analysis of content. According the statistical data there were 418 companies of the immigrants in Pohjanmaa in 2011. The number of entrepreneurs was 520 and of them 27 % were women. The greatest business areas were trade, hotel and restaurant business, construction business and welfare services. Most of the companies have been established after 2006. Among the interviewed 22 persons thought that entrepreneurship had integrated them to the Finnish society. On the opposite 6 respondents saw that entrepreneurship had not integrated them to Finnish society and two respondents could not say anything about the matter. Factors that favored integration of entrepreneurs to Finnish society were networking, good education and professional skills of the immigrants. In addition the help of foundation, advice and finance of Finnish society, positive attitude and confidence of the Finnish people. en
dc.description.abstract Yrittäjyys elää Suomessa maahanmuuttajien keskuudessa kantaväestöä vahvempana. Maahanmuuttajat mieltävät yrittäjyyden keskimääräistä useammin väylänä yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen riippumattomuuteen ja arvostukseen. Osalle maahanmuuttajista yrittäjyys on paras keino kunnollisen elannon hankkimiseksi uudessa kotimaassa ja vieraassa kulttuurissa. Syitä yrittäjyyden kiinnostavuuteen voi olla monia.  Jo pelkästään toiseen maahan muutto kertoo henkilön aktiivisuudesta ja riskinottokyvystä, mitä ominaisuuksia myös yrittäjyydessä tarvitaan. Monet etniset yrittäjät tulevat lisäksi kulttuureista, joissa pienyrittäjyys on yleistä ja siihen suhtaudutaan myönteisesti.  Monelle maahanmuuttajalle yrittäjyys voi olla myös nopein keino työllistyä. Tosin mukana on niitäkin, joille yrittäjyys on ainut keino saada työtä. Silloin puhutaan pakkoyrittäjyydestä. Lisäksi maahanmuuttajien kantaväestöä nuorempi ikärakenne suosii yrittäjyyttä. Tämä tutkimus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa luo saatavissa olevan tilastoaineiston perusteella kuvan siitä, minkälainen profiili Pohjanmaalla olevilla maahanmuuttajayrittäjillä ja yrityksillä on tällä hetkellä. Tutkimuksessa on pääasiassa hyödynnetty vuoden 2011 Patentti- ja rekisterihallituksen tilastoaineistoja. Tämän tutkimuksen toisessa osassa pyritään hakemaan vastausta siihen: Missä määrin yrittäjyys integroi maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan? Tässä osuudessa on haastateltu 30 maahanmuuttajayrittäjää Pohjanmaan maakunnassa. Heidät on valittu tilastoaineiston perusteella harkinnanvaraista otantaa käyttäen. Haastatellut edustavat 20 eri kansallisuutta 11 eri kunnassa. Tutkimustuloksia on analysoitu sisällön analyysillä. Tilastollisen tarkastelun mukaan maahanmuuttajien yrityksiä oli Pohjanmaalla vuoden 2011 lopussa 418 kappaletta. Yrittäjiä oli 520 ja näistä naisyrittäjiä 27 %. Suurimmat toimialat olivat kaupan-ala ja majoitus- ja ravitsemusala, rakennusala sekä sosiaali- ja terveysalan palvelut. Suurin osa yrityksistä oli perustettu vuoden 2006 jälkeen. Haastatelluista 22 maahanmuuttajayrittäjää katsoi, että yrittäjyys oli integroinut heitä suomalaiseen yhteiskuntaan. Kuusi vastaajaa katsoi, että yrittäjyys ei ollut vaikuttanut integroitumiseen ja kaksi vastaajista ei osannut sanoa asiasta mitään. Integroitumista edistäviksi tekijöiksi yrittäjyyttä ja integroitumista yhdistävässä tarkastelussa nähtiin: verkostoituminen, maahanmuuttajan hyvä koulutus ja ammattitaito, perustamis-, neuvonta- ja rahoitusapu sekä ihmisten positiiviset asenteet ja luottamuksen saavuttaminen. fi
dc.format.extent 147
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER fi
dc.relation.ispartofseries 24/2012
dc.subject.other Entrepreneurship en
dc.title Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla fi
dc.title Entrepreneurship a Method of Integration of Immigrants in the Pohjanmaa Region en
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Biotechnology and Chemical Technology en
dc.subject.keyword maahanmuuttajat fi
dc.subject.keyword maahanmuuttajien integroituminen fi
dc.subject.keyword maahanmuuttajien yrittäjyys fi
dc.subject.keyword etninen yrittäjyys fi
dc.subject.keyword Immigrants en
dc.subject.keyword Integration of Immigrants en
dc.subject.keyword Immigrant Entrepreneurship en
dc.subject.keyword Ethnic Entrepreneurship en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4940-3
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab Tehdassuunnittelun tutkimusryhmä fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account