Impact of waste-to-energy on the demand and supply relationships of recycled fibre

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Karlsson, Markku
dc.contributor.advisor Diesen, Magnus
dc.contributor.advisor Kuusi, Osmo
dc.contributor.author Ristola, Petri
dc.date.accessioned 2012-12-21T09:30:07Z
dc.date.available 2012-12-21T09:30:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-38-7452-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-951-38-7451-3 (printed)
dc.identifier.issn 2242-1203 (electronic)
dc.identifier.issn 2242-119X (printed)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/7283
dc.description.abstract Today, recycled fibre is globally the most important papermaking raw material in terms of volume. Its collection and use has tripled in absolute terms since 1990 and its market share of all fibres used in papermaking has increased by roughly 1 %-unit per year. Still, globally speaking, about a third of the volume of used paper that could potentially be used for recycling is just disposed of. Thus, recycled fibre can, and is expected to, further increase its market share of papermaking fibres. There is, however, increasing turmoil in the market for papermaking raw materials as a consequence of the political agenda aimed at mitigating global warming and decreasing the use of fossil fuels. This has already become evident in the European fuel wood market, and there is also growing interest in the efficient utilisation of the fuel component in solid wastes, including the discarded paper that currently remains outside recycling. Today in Europe, just about a third of the solid waste is recovered as energy, mostly at relatively low-efficiency waste incineration facilities. The paper industry has recently played an active role in these trends, too. Recycled-fibre-based paper mills in Europe have started to employ modern technology for the sole and co-combustion of refuse-derived fuels and process tailings. These units are dimensioned for the energy needs of the paper mills and have been found to be highly effective in cutting the energy bill for recycled-fibre-based papermaking. In continuance of this theme, proposals have been made concerning more advanced concepts that employ fibre separation techniques from different solid waste streams for further utilisation in the manufacturing of paper products, or, for instance, in ethanol conversion. This development underlines the strong technical synergies between recycled-fibre-based papermaking and modern waste-to-energy technologies. At the same time it poses serious questions concerning the expected further increase in the usage of recycled fibre in papermaking. This dissertation discusses the application of modern waste-to-energy technologies in the paper industry as a means of improving individual paper mills’ competitive positions and financial performance. Their impact is found to be clearly significant and therefore the on-going investment activity can be expected to continue. As the use of various solid wastes for fuel potentially interferes with the targeted increase in paper recycling, there emerges a need to analyse the impacts of this development on the recycled fibre markets. This is achieved by developing a quantifiable model for analysing the composite market for various discardedpaper-containing waste flows and by conducting a Delphi study on the supply demand behaviour of recycled fibre. The Delphi study utilised a panel of experts to i) gain support and feedback concerning the construction of the composite market model, ii) gain qualitative insight on the likely development scenarios for the recovered paper market, and iii) create a basis for preliminary quantification and testing of the model. By combining the results of the Delphi study and the composite market model, this study paints a picture of a future scenario for the composite RCF market in Europe in 2020. The main scenario is complemented by a selection of alternative views of the future that stem from the Delphi process. It becomes evident that the times of inexpensive recycled fibre for papermaking are past, and that the energy sector is also developing significant paying capabilities for recycled-fibre-containing waste flows. en
dc.description.abstract Kiertokuitu on nykyisin määrällisesti mitattuna maailmanlaajuisesti merkittävin paperinvalmistuksen raaka-aine. Sen keräily ja käyttö on tonneissa kolminkertaistunut vuodesta 1990 ja markkinaosuus kaikesta paperiteollisuuden käyttämästä kuidusta on kasvanut vuosittain noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna edelleen noin kolmannes käytöstä poistetusta paperista, joka teoriassa voitaisiin kierrättää, hävitetään. Siten kiertokuitu voi ja sen edelleen myös odotetaan kasvattavan markkinaosuuttaan paperinvalmistuksen kuituraaka-aineiden joukossa. Yhtäältä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja toisaalta riippuvuutemme vähentämiseen fossiilisista polttoaineista, tähtäävät poliittiset päätökset ovat aiheuttaneet kasvavaa epävarmuutta paperinvalmistuksen raaka-ainemarkkinoilla. Kehityksen seuraukset ovat jo nähtävissä Euroopan energiapuumarkkinoilla. Myös kiinteisiin jätteisiin ja erityisesti niiden palavan jakeen tehokkaaseen hyödyntämiseen kohdistuu kasvavaa kiinnostusta. Tämä jae sisältää myös kierrätyksen ulkopuolella olevan jätepaperin. Nykyisin Euroopassa, ainoastaan noin kolmannes kiinteistä jätteistä hyödynnetään energiana, siitäkin suurin osa melko heikon hyötysuhteen jätteenpolttolaitoksissa. Myös paperiteollisuus on viime aikoina ollut aktiivinen tässä kehityksessä. Kiertokuituun perustuvat paperitehtaat ovat ryhtyneet ottamaan käyttöön modernia voimalaitosteknologiaa kierrätyspolttoaineiden ja tuotantojätteiden yhteispoltossa. Nämä yksiköt on tyypillisesti mitoitettu vastaamaan paperitehtaan energiatarpeeseen, ja ne pystyvät tehokkaasti pienentämään kiertokuitupohjaisten paperitehtaiden energiakustannuksia. Tähän liittyen on ehdotettu myös edistyksellisempiä konsepteja, jotka hyödyntävät kuidun erotustekniikoita erilaisista jätevirroista, jolloin jätevirtojen kuituosuus voidaan hyödyntää raaka-aineena paperin tai esimerkiksi etanolin valmistuksessa. Tämä kehityssuunta alleviivaa nykyaikaisen jätteiden energiakäytön ja paperinvalmistuksen synergioita, mutta samanaikaisesti herättää kysymyksen, voiko kiertokuidun markkinaosuus jatkaa odotettua kasvuaan paperinvalmistuksessa. Väitöskirja tarkastelee nykyaikaisten jätteiden energiakäyttötekniikoiden käyttöönottoa paperitehtailla keinona parantaa niiden kilpailuasemaa ja taloudellista kannattavuutta. Vaikutuksen todetaan olevan merkittävä, ja siksi nykyisen kehityksen voidaan olettaa jatkuvan. Koska erinäisten kiinteiden jätevirtojen hyödyntäminen polttoaineena saattaa häiritä tavoitteita lisätä paperin kierrätystä, on tarpeen analysoida tämän kehityksen vaikutuksia kiertokuitumarkkinaan. Tämä toteutetaan kehittämällä kvantifioitavissa oleva komposiittimalli, joka yhdistää paitsi keräyspa perin myös muut jätepaperia sisältävät jätevirrat yhteen markkinamalliin. Kiertokuidun kysyntä- ja tarjontakäyttäytymisen ymmärtämiseksi tehtiin Delfoi-tutkimus, jossa asiantuntijapaneelin avulla luodaan i) tarvittava tuki ja asiantuntijapalaute koskien mallin rakentamista, ii) kvalitatiivinen näkemys kiertokuitumarkkinan todennäköisistä kehitysskenaarioista ja iii) perusta mallin alustavalle kvantifioinnille ja testaamiselle. Tutkimuksessa yhdistettiin Delfoi-tutkimuksen tulokset ja markkinan komposiittimalli, ja lopputuloksena on visio kiertokuidun komposiittimarkkinan tilasta Euroopassa vuonna 2020. Pääskenaariota täydennetään joukolla Delfoi-tutkimuksesta johdettavia vaihtoehtoisia skenaarioita. On ilmeistä, että edullisen kiertokuidun aika on ohi ja että myös energiasektorille syntyy merkittävää maksukykyä jätevirroista, jotka sisältävät kiertokuitua. fi
dc.format.extent 190 + app. 130
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher VTT Technical Research Centre of Finland en
dc.publisher VTT fi
dc.relation.ispartofseries VTT SCIENCE en
dc.relation.ispartofseries 4
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Energy en
dc.title Impact of waste-to-energy on the demand and supply relationships of recycled fibre en
dc.title Jätteiden energiakäytön vaikutukset kiertokuidun kysyntä- ja tarjontasuhteisiin fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword pulp and paper industry en
dc.subject.keyword recycled fibre en
dc.subject.keyword recovered paper en
dc.subject.keyword wastepaper en
dc.subject.keyword waste-to-energy en
dc.subject.keyword foresight study en
dc.subject.keyword Delphi en
dc.subject.keyword price theory en
dc.subject.keyword constructive research en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-38-7452-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Eloranta, Eero
dc.opn Hameri, Ari-Pekka
dc.opn Vehlow, Jürgen
dc.date.defence 2012-06-04


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account