Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Seppänen, Leena
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:24:05Z
dc.date.available 2011-11-14T11:24:05Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/725
dc.description.abstract Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on tarkastella visuaalisen ilmeen strategista roolia yritys-brändin rakennuksessa. Visuaalinen ilme on osa yrityksen kokonaisidentiteettiä. Yritysidentiteetin johtamisen tarkoitus on muodostaa yritykselle hyvä imago ja maine tärkeimpien sidosryhmien keskuudessa. Näiden myötä yritys voi rakentaa it-sestään brändin, mikäli se on sille strategisesti tärkeätä. Näiden tarkoitus on luoda yritykselle kilpailuetua. Visuaalista ilmettä tarkastellaan tässä työssä strategisena resurssina. Se tarkoittaa muun muassa, että visuaalista ilmettä ja yritysbrändiä johdetaan ylimmän johdon taholta, ja ilmeen käyttö integroidaan koko liiketoimintaan, jotta yrityksestä luodaan yhtenäinen kuva kaikille sidosryhmille. Tarkoitus on tutkia ilmeen strategista mer-kitystä yrityksessä, perehtyä sen johtamiseen sekä havaita niin johtamiseen kuin käyttöön liittyviä haasteita. Tutkimusaineisto ja –menetelmät Ilmiötä tarkastellaan empiirisen tapaustutkimuksen avulla. Aineistona käytetään teemahaastatteluita. Kysymyksissä ja haastateltavien valinnassa on huomioitu, että yritysbrändi muodostuu Hatchin ja Schultzin (2003) mukaan kolmen tekijän yhteis-työssä: strategisen vision (johto), organisaatiokulttuurin (henkilöstö) ja mielikuvien (sidosryhmät). Haastateltavat on valittu näistä kolmesta ryhmästä. Tulokset Tutkimuksessa korostui tapausyrityksen vahva ja omaleimainen identiteetti. Tämän vuoksi mielikuvien muokkaaminen vie aikaa, vaikka niitä muokataan tietoisesti viestinnän ja visuaalisen ilmeen avulla. Vaikka sidosryhmillä on erilaisia mielikuvia yrityksestä, on yrityksen maine erittäin positiivinen. Visuaalisen ilmeen elementit, nimi, logo, fontti, värit ja slogan, ilmentävät yrityksen strategiaa, ja niitä muokataan strategisten muutosten yhteydessä. Visuaalisen ilmeen käyttö tukee yrityksen brändiä; ilme on integroitu kautta liiketoiminnan ja henkilöstö käyttää sitä johdonmukaisesti. Yrityksen monoliittinen brändiarkkiteh-tuuri mahdollistaa brändi-ilmeen yhtenäisen käytön eri välineissä ja kanavissa kai-kille sidosryhmille. fi
dc.format.extent 87
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword yritysidentiteetti
dc.subject.keyword corporate identity
dc.subject.keyword yrityskuva
dc.subject.keyword company image
dc.subject.keyword maine
dc.subject.keyword reputation
dc.subject.keyword visuaalinen identiteetti
dc.subject.keyword visual identity
dc.subject.keyword yritysbrändi
dc.subject.keyword corporate brand
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181637
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish and Communication en
dc.programme.major Suomen kieli ja viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon suomen kieli
dc.subject.helecon Finnish language
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon brandit
dc.subject.helecon brands
dc.subject.helecon suunnittelu
dc.subject.helecon planning
dc.subject.helecon identiteetti
dc.subject.helecon identity
dc.subject.helecon visuaalinen
dc.subject.helecon visual
dc.ethesisid 12593
dc.date.dateaccepted 2011-06-16
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account