Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus vaihto-omaisuuden määrään

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Isosaari, Markus
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:24:00Z
dc.date.available 2011-11-14T11:24:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/699
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko yrityskohtaisilla tekijöillä vaikutusta vaihto-omaisuuden määrään euroalueella listatuissa ja kotipaikkaansa pitävissä yrityksissä. Lisäksi pyritään selvittämään onko toimialojen välillä havaittavissa eroja. Tutkielman teoreettisessa osassa käsitellään vaihto-omaisuuden roolia osana yrityksen liiketoimintaa, vaihto-omaisuuden raportointiin ja arvostamiseen liittyvät vaatimukset sekä tunnetuimpia keinoja, joilla vaihto-omaisuuden tarvetta kyetään pienentämään. Teoriaosassa esitellään myös aiempaa vaihto-omaisuuden tutkimusta sekä aiempia havaintoja vaihto-omaisuuteen vaikuttavista yrityskohtaisista tekijöistä. Tutkielman empiirisessä osassa testataan eri yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus vaihto-omaisuuteen. LÄHDEAINEISTO Tutkimuksessa käytettiin kotimaista ja ulkomaista vaihto-omaisuuteen liittyvää lähdekirjallisuutta. Empiirisen osion aineistona käytettiin euroalueella listattujen ja kotipaikkaansa pitävien yritysten tilinpäätöstietoja vuosilta 2005–2010. Tutkimuksen aineisto kerättiin Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta. Tutkimuksen lopullinen otos koostui 5011 yritysvuodesta. AINEISTON KÄSITTELY Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutusta vaihto-omaisuuden määrään tutkittiin monimuuttujaregressioanalyysillä, jossa vaihto-omaisuuden määrää mitattiin suhteellisella osuudella taseen loppusummasta. Yrityskohtaisina tekijöinä oli yhteensä kymmenen muuttujaa, jotka kuvasivat yrityskokoa, kannattavuutta, kannattavuuden muutosta, kassavirtaa, vakavaraisuutta, kansainvälisyyttä ja likviditeettiä. TULOKSET Regressioanalyysin tulokset tukevat pääsääntöisesti aiemman tutkimuksen havaintoja yrityskohtaisten tekijöiden vaikutuksesta vaihto-omaisuuden määrään. Tulokset antavat viitteitä siitä, että positiivinen vaikutus olisi kannattavuuden muutoksella sekä vakavaraisuudella, ja negatiivinen vaikutus yrityskoolla, kannattavuudella sekä likviditeetillä. Kassavirralla ja kansainvälisyydellä ei havaittu olevan vaikutusta. Tutkimuksessa myös havaittiin toimialojen välillä olevan eroja vaihto-omaisuuden määrässä ja yrityskohtaisten tekijöiden vaikutuksessa. fi
dc.format.extent 73
dc.language.iso fi en
dc.title Yrityskohtaisten tekijöiden vaikutus vaihto-omaisuuden määrään fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword vaihto-omaisuus
dc.subject.keyword varasto
dc.subject.keyword IAS 2
dc.subject.keyword yrityskohtaiset tekijät
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181611
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon varastot
dc.subject.helecon storage
dc.subject.helecon standardit
dc.subject.helecon standards
dc.ethesisid 12567
dc.date.dateaccepted 2011-06-16
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account