Brand loyalty and involvement in different customer levels of a service concept brand

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Dahlgren, Susanna
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:57Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/666
dc.description.abstract AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ECONIMICS ABSTRACT Department of marketing and management 10.05.2011 Master’s thesis Susanna Dahlgren BRAND LOYALTY AND INVOLVEMENT IN DIFFERENT CUSTOMER LEVELS OF A SERVICE CONCEPT BRAND PURPOSE OF THE STUDY In the highly competitive environment, organizations should protect the long-term interest of the customers so that these long-lasting relationships would enhance their profitability. The purpose of this research is to study is to build a framework to link the dimensions of brand loyalty and brand involvement and to capture the differences between different customer levels of a service concept brand. More specifically, this study contributes to the understanding of what factors contribute to loyalty and involvement in different customer levels of a group fitness brand. METHODOLOGY The data used in this study was collected by a web-based questionnaire, targeted to the participants and instructors of a global group fitness brand in the Nordic region. The data collected included 3 348 responses. Two multivariate data analysis techniques were used to address the research questions on the basis of the data. First, factor analysis was conducted in order to identify the underlying patterns in customer loyalty and involvement. Second, cluster analysis was conducted to categorize the customers and to discover different loyalty and involvement profiles among the respondents. FINDINGS Several differences were found between the framework and the loyalty and involvement dimensions in practice, especially in the context of brand loyalty dimensions. The factors detected through the statistical factor analysis imply that the multi-dimensional conceptualization of brand loyalty used in theoretical framework of this study is not directly applicable to the context of a group fitness brand. Thus, further development of the conceptualization of the dimensions of brand loyalty used as measures for service concept brands should be performed. The findings of the cluster analysis suggets that making a distinction between behavioral and attitudinal loyalty is an effective segmentation and target-marketing tool. KEYWORDS: brand loyalty, brand involvement, dimensions of loyalty, dimensions of involvement, consumer behavior, service concept brand, multivariate analysis AALTO YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Markkinoinnin ja johtamisen laitos 10.05.2011 Pro gradu -tutkielma Susanna Dahlgren BRÄNDIUSKOLLISUUS JA MERKITYKSELLISYYS PALVELUKONSEPTI-BRÄNDIN ERI ASIAKASTASOISSA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tämän tutkimuksen tavoitteena on rakentaa viitekehys linkittämään brändiuskollisuuden ja brändin merkityksellisyyden ulottuvuudet palvelukonseptibrändin eri asiakastasojen eroavaisuuksien havaitsemiseksi. Tarkoituksena on erityisesti lisätä ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat uskollisuuteen ja merkityksellisyyteen ryhmäliikuntabrändin eri asiakastasoissa. METODOLOGIA Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin kansainvälisen ryhmäliikuntabrändin ohjaajille ja loppukäyttäjille suunnatun sähköisen kyselylomakkeen avulla. Yhteensä 3 348 vastaajaa täytti kyselyn. Tutkimuskysymyksiä lähestyttiin kahden monimuuttujamenetelmän avulla. Aluksi brändiuskollisuuden ja merkityksellisyyden taustalla vaikuttavat keskeisimmät ulottuvuudet pyrittiin tunnistamaan faktorianalyysin avulla. Tämän jälkeen vastaajat ryhmiteltiin klusterianalyysin kautta toisistaan eroaviin mittausprofiileihin. TULOKSET Tutkimuksessa havaittiin useita eroavaisuuksia viitekehyksen ja käytännössä havaittujen brändiuskollisuuden ulottuvuuksien välillä. Tilastollisen faktorianalyysin kautta havaittujen tekijöiden perusteella voidaan väittää, että teoreettisessa viitekehyksessä käytetyt uskollisuuden ulottuvuudet eivät ole suoraan sovellettavissa ryhmäliikuntabrändin kontekstiin. Täten brändiuskollisuuden mittaamiseen käytettäviä ulottuvuuksia tulisi edelleen tutkia, jotta voitaisiin kehittää palvelukonseptibrändeihin sovellettava ulottuvuuksien patteristo. Klusterianalyysin löydökset viittaavat siihen, että käyttäytymiseen ja asenteeseen perustuvan uskollisuuden erottaminen toisistaan voi olla hyödyllinen työkalu asiakkaiden segmentoinnissa ja kohdistetussa markkinoinnissa. AVAINSANAT: brändiuskollisuus, brändin merkityksellisyys, uskollisuuden ulottuvuudet, merkityksellisyyden ulottuvuudet, kuluttajan käyttäytyminen, palvelukonseptibrändi, monimuuttuja-analyysi en
dc.format.extent 105
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Brand loyalty and involvement in different customer levels of a service concept brand en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword brändiuskollisuus
dc.subject.keyword brändin merkityksellisyys
dc.subject.keyword uskollisuuden ulottuvuudet
dc.subject.keyword merkityksellisyyden ulottuvuudet
dc.subject.keyword kuluttajan käyttäytyminen
dc.subject.keyword palvelukonseptibrändi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181578
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon brandit
dc.subject.helecon brands
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.ethesisid 12534
dc.date.dateaccepted 2011-05-12
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account