”Arvaa ja korjaa” – IT –hallintotavan muodostaminen ja sen merkitys fuusion jälkeisen IT –integraation onnistumisessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Hyppönen, Kasper
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:56Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/663
dc.description.abstract IT –hallintotapa on käsitteenä sekä akateemisessa keskustelussa, että IT –alan ammattilaisten keskuudessa jokseenkin määrittelemätön ja monimuotoinen käsite. Akateemisessa keskustelussa käsite on alkanut saada jollain tapaa yhteneväisen muodon vasta hiljattain, mutta siitä huolimatta mitään yhteisesti hyväksyttyä IT –hallintotavan määritelmää ei ole olemassa. Asianmukaisen ja toimivan IT –hallintotavan merkitys – toisaalta IT –toiminnan kyvyssä luoda arvoa sen organisaatiolle, ja toisaalta yleisten vastuu– ja hallintotapojen (engl. governance) tärkeyden noustessa esiin – on korostunut entisestään, kun organisaatioiden kilpailukyky on yhä enenevässä määrin riippuvainen erilaisista tietojärjestelmäratkaisuista. Fuusio, sekä erityisesti fuusion jälkeinen IT –integraatio on puolestaan organisaatiolle kriittinen muutoksen ja uudistumisen prosessi, jota on akateemisessa keskustelussa käsitelty verrattain vähän. Asianmukaisen IT –hallintotavan muodostaminen on eritoten fuusioituvan organisaation IT –toiminnan tavoitteiden saavuttamisen, sekä tähän liittyvien päätöksentekorakenteiden toimivuuden kannalta kriittinen tehtävä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda ymmärrystä IT –hallintotavan muodostamisen keskeisistä tekijöistä erityisesti fuusiota seuraavassa integraatiovaiheessa. Tätä kautta pyritään vastaamaan kysymyksiin siitä, mitä tekijöitä tulisi IT –hallintotapaa suunniteltaessa ottaa huomioon ja miten IT –hallintotapa tulisi muodostaa, sekä toisaalta miten fuusion jälkeinen integraatiovaihe tulisi huomioida IT –hallintotavan muodostamisessa. Tutkimuksen päätavoite on muodostaa empiirisesti validi viitekehysmalli IT –hallintotavan muodostamisesta fuusion jälkeiseen integraatiovaiheeseen, jota olisi mahdollista soveltaa mahdollisimman laajasti erilaisista tilannetekijöistä riippumatta. Tutkimus on osa SimLabin fuusion jälkeisen IT –integraation tutkimushanketta, ja se tehdään tapaustutkimuksena Aalto-yliopiston kolmen koulun, Helsingin kauppakorkeakoulun, Teknillisen korkeakoulun, sekä Taideteollisen korkeakoulun IT –toimintojen fuusiosta vuosien 2007-2010 aikana. Kvalitatiivinen tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla tapauskohteen henkilöstöä monipuolisesti eri organisaatioista ja niiden eri tasoilta. Lisäksi aineistoa on kerätty dokumenttien muodossa eri lähteistä. Tutkimuksen keskeinen tulos on konseptuaalinen viitekehysmalli IT –hallintotavan muodostamiseksi, sekä IT –integraatioon liittyvän fuusiokontekstin tunnistamiseksi. Mallin teoreettinen arvo perustuu sen yleistettävyyteen ja holistisuuteen, jolloin sitä voidaan käyttää IT –hallintotavan vuorovaikutus– ja päätöksentekorakenteiden analysoimiseen erilaisista tilannetekijöistä riippumatta. Tutkimuksen käytännön kontribuutio perustuu vahvasti myös kyseiseen konseptuaaliseen malliin, jonka avulla IT –hallintotapaa suunniteltaessa voidaan yksittäisten hallintomekanismien suunnittelun sijaan huomio kohdistaa hallintotavan kokonaisuuden kannalta keskeisiin rakennetyyppeihin ja niiden dynamiikkaan. fi
dc.format.extent 117
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title ”Arvaa ja korjaa” – IT –hallintotavan muodostaminen ja sen merkitys fuusion jälkeisen IT –integraation onnistumisessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Information and Service Economy en
dc.contributor.department Tieto- ja palvelutalouden laitos fi
dc.subject.keyword IT –hallintotapa
dc.subject.keyword fuusio
dc.subject.keyword integraatio
dc.subject.keyword tietojärjestelmä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181575
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Logistics en
dc.programme.major Logistiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon logistiikka
dc.subject.helecon logistics
dc.subject.helecon tietohallinto
dc.subject.helecon IT-administration services
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon tietotekniikka
dc.subject.helecon information technology
dc.subject.helecon integraatio
dc.subject.helecon integration
dc.subject.helecon tietojärjestelmät
dc.subject.helecon information systems
dc.ethesisid 12531
dc.date.dateaccepted 2011-05-10
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account