Henkilöstö yrityksen maineen rakentajana sosiaalisessa mediassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Karlsson, Katariina
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:47Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/618
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on kuvata sitä, kuinka yrityksissä suhtaudutaan henkilöstöön yrityksen maineen rakentajana sosiaalisen median kontekstissa. Haen tutkimuksessani vastauksia siihen, minkälaisia merkityksiä yrityksen identiteetti ja maine sekä henkilöstö yrityksen maineen rakentajana saavat ja kuinka henkilöstöä yrityksen maineen rakentajana - erityisesti juuri sosiaalisessa mediassa - pyritään hallitsemaan. Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa henkilöstö on noteerattu tärkeänä yrityksen maineen rakentumisen kannalta, mutta aiheesta ei juuri löydy tutkimusta sosiaalisen median kontekstissa. Pohjaan tutkimustyöni viitekehyksen niin yritysten mainetta ja maineen hallintaa kuin toimintaympäristön uusia tunnuspiirteitä, tässä tapauksessa erityisesti Internetiä ja sosiaalista mediaa käsittelevään aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Toteutin tutkimuksen kahden yrityksen tapaustutkimuksena. Saadakseni monipuolisemman näkökulman tutkittavaan ilmiöön valitsin hyvin erilaisia toimialoja edustavat tapausyritykset: pankin ja sosiaalisen median asiantuntijayrityksen. Tutkimusotteeni on laadullinen ja menetelmänä käytin teemahaastatteluja. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu johto- ja päällikköportaan haastatteluista, joita tein viisi kummassakin tapausyrityksessä. Haastatteluaineiston tiivistäminen ja analysointi tapahtui kummankin erillisen tapauksen kohdalla seuraavien kolmen teeman alla: Identiteetti, Maine, henkilöstö ja sosiaalinen media sekä Maineen ja henkilöstön hallinta. Lopuksi tarkastelin tapauksia ja näiden yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia rinnakkain. Tutkimukseni perusteella mainetta pidetään yritykselle elintärkeänä ja henkilöstöä tärkeänä yrityksen maineen rakentajana. Henkilöstö maineen yleisönä ei sen sijaan nouse empiirisessä aineistossani esiin. Toimitusjohtaja nousee tutkimusaineistossani erityiseen valokeilaan yrityksen maineen rakentumisen kannalta. Se, kuinka yritykset ovat mukana sosiaalisessa mediassa ja kuinka henkilöstön sosiaalisen median viestintään suhtaudutaan, näyttäytyy hyvin erilaisena eri alojen tapauksissa: toisessa tapausyrityksessä sosiaalinen media on päivittäisen työn ja yrityksen maineen rakentamisen ytimessä, toisessa puolestaan työajalla kokonaan kielletty. Alakohtaiset erot nousevat selvästi esiin myös vapaa-ajan sosiaalisen median käytön kohdalla. Yrityksen maineen rakentaminen tapahtuu kuitenkin tutkimukseni perusteella pääasiallisesti työn kautta ja työaikana. Yrityksissä nähdään, että jonkinlaiset pelisäännöt henkilöstön sosiaalisen median viestinnälle on hyvä olla. Koetaan, että kontrollia on vaikeampi ulottaa työntekijöiden vapaa-aikaan, mutta ongelmien ilmetessä olisi kuitenkin keskustelun, jopa varoituksen paikka. Minkäänlaiseen ylimainostamiseen ei henkilöstöä näytetä kannustavan. Tutkimukseni perusteella henkilöstön jäsenet myös itse miettivät työstä viestimistään - tai viestimättömyyttään - hyvinkin tietoisesti. fi
dc.format.extent 103
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Henkilöstö yrityksen maineen rakentajana sosiaalisessa mediassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword maine
dc.subject.keyword identiteetti
dc.subject.keyword sosiaalinen media
dc.subject.keyword Internet
dc.subject.keyword henkilöstö
dc.subject.keyword maineen hallinta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181530
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon sosiaalinen media
dc.subject.helecon social media
dc.subject.helecon maine
dc.subject.helecon reputation
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.ethesisid 12486
dc.date.dateaccepted 2011-03-01
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account