Toiminnan muuttaminen strategisen ohjausjärjestelmän avulla - Case: tuloskortin kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Hakansuu, Paula
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:44Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/587
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on kuvailla strategisen ohjausjärjestelmän kehittämisprosessia ja ohjausjärjestelmää toiminnan muuttamisen työvälineenä. Tutkimuksessa tarkastellaan tuloskortin kehittämisprojektia, joka toteutettiin erään Suomessa toimivan rahoitusyhtiön kahdessa liiketoimintayksikössä. Tarkastelu tapahtuu aiemman tutkimuksen pohjalta kehitettävän viitekehyksen avulla. Viitekehys koostuu kolmesta vaiheesta, joissa ensin analysoidaan tuloskortin kehittämisprosessiin johtanutta alkutilannetta, toiseksi varsinaista kehittämisprojektia sekä lopuksi kehittämisen lopputuloksena saatua tuloskorttia. LÄHDEAINEISTO Tutkimus toteutettiin case -tutkimuksena. Lähdekirjallisuutena käytettiin tuloskorttiin, johdon ohjausjärjestelmään, johdon ohjausjärjestelmän muutokseen ja myynnin toiminnanohjaukseen liittyvää kirjallisuutta. Empiriaosuudessa tiedonhankinta tapahtui useita menetelmiä käyttäen, kuten haastattelemalla ja kohdeyrityksestä saatujen materiaalien avulla. TULOKSET Tutkimustulokset koostuvat useista havainnoista. Tuloskorttiprojektin keskeisenä strategisena tavoitteena oli horisontaalisen yhteistyön lisääminen myyntiyksiköiden välillä, mikä toteutettiin uudessa tuloskortissa entistä laajemmalla vastuun jakamisella. Kehitetyn tuloskortin käyttötavasta todettiin, että se sisälsi ulottuvuuksia kaikista neljästä Simonsin (1995) määrittelemästä kontrollitasosta. Erityisesti tuloskortti toimi uskomusjärjestelmänä, sillä sen avulla tuettiin yksilökeskeisen organisaatiokulttuurin muutosta yhteisökeskeiseksi. Suurin osa kehittämisprosessin haasteista liittyi yrityksessä käynnissä olleeseen laajamittaisen muutoksen keskeneräisyyteen. fi
dc.format.extent 85
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Toiminnan muuttaminen strategisen ohjausjärjestelmän avulla - Case: tuloskortin kehittäminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword balanced scorecard
dc.subject.keyword tasapainotettu tuloskortti
dc.subject.keyword johdon ohjausjärjestelmä
dc.subject.keyword muutosprosessi
dc.subject.keyword myynnin toiminnanohjaus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181499
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon muutos
dc.subject.helecon change
dc.subject.helecon myynti
dc.subject.helecon sales
dc.subject.helecon ohjausjärjestelmät
dc.subject.helecon control systems
dc.subject.helecon tuloskortti
dc.subject.helecon balanced scorecard
dc.ethesisid 12455
dc.date.dateaccepted 2011-01-04
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account