Odotusten ja edellytysten ristiriita esimiesviestinnässä - Case-tutkimus henkilöstön ja esimiesten näkemyksistä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Leino, Taira
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:39Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/542
dc.description.abstract TUTKIMUSTEHTÄVÄ Tutkimuksen tavoitteena on selvittää eroja ja yhtäläisyyksiä henkilöstön esimiesviestintään kohdistamien odotusten sekä esimiesten kokemien käytännön haasteiden välillä ja analysoida syitä niihin. Tutkimus on tapaustutkimus, jonka kohdeorganisaationa on suomalainen kodin- ja sisustusalan designyritys. Tutkimus kartoittaa esimiesviestinnän nykytilaa ja kehittämisalueita kohdeyrityksen Suomen organisaatiossa. TUTKIMUSAINEISTO Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu transformationaalisen johtamisen ja sosiaalisen konstruktionismin malleihin. Tutkimusaineisto on koottu esimiestyöhön, johtamiseen ja viestintään liittyvään lähdekirjallisuuteen pohjautuen sekä hyödyntämällä kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmetodia siten, että empiirinen tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksena (henkilöstön näkökulma) ja teemahaastatteluilla (esimiesten näkökulma). TULOKSET Tutkimusaineistosta käy ilmi, että henkilöstön näkökulmasta esimiesviestinnän kehittämistarpeet liittyvät lähinnä avoimen ja kunnioittavan ilmapiirin rakentamiseen sekä viestinnän kaksisuuntaisuuteen. Haastatellut esimiehet puolestaan kokevat haasteelliseksi tiedon suodattamisen suuresta informaatiomäärästä ja toisaalta oman ajoittaisen tiedonpuutteensa. Sekä henkilöstö että esimiehet kokevat, että viestinnälle ei ole tarpeeksi aikaa. JOHTOPÄÄTÖKSET Esimiesviestintään kohdistuvat odotukset henkilöstön taholta ovat tutkimusaineiston perusteella jonkin verran ristiriidassa sen kanssa, miten esimiesviestintää on käytännössä mahdollista toteuttaa. Esimiehet tasapainoilevat omien tavoitteidensa ja toisaalta tiimiensä odotusten välimaastossa. Henkilöstö ja esimiehet eivät välttämättä ole kaikilta osin tietoisia toistensa odotuksista. Tutkimuksen perusteella esimiesviestinnän yhtenä kehittämisalueena voidaan pitää viestinnällisten vastuiden ja roolien kirkastamista sekä esimiehille että henkilöstölle, sillä viestintä ei ole yksin esimiesten toteutettavissa, vaan koko työyhteisö vaikuttaa viestinnällisen ilmapiirin rakentumiseen. Esimiesviestintään kohdistuvien odotusten kartoittaminen ja toisaalta niiden toteutumisen seuranta ovat edellytyksiä sille, että esimiesviestintää voidaan kehittää. fi
dc.format.extent 93
dc.language.iso fi en
dc.title Odotusten ja edellytysten ristiriita esimiesviestinnässä - Case-tutkimus henkilöstön ja esimiesten näkemyksistä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword esimiesviestintä
dc.subject.keyword johtamisviestintä
dc.subject.keyword työyhteisöviestintä
dc.subject.keyword vuorovaikutusjohtaminen
dc.subject.keyword esimiestyö
dc.subject.keyword johtaminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181454
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon esimiehet
dc.subject.helecon supervisors
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.ethesisid 12410
dc.date.dateaccepted 2010-10-29
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account