Yrityssalaisuuden suojaamisen merkitys yrityskaupassa ja liiketoiminnassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Lautjärvi, Heidi
dc.date.accessioned 2012-09-29T01:30:44Z
dc.date.available 2012-09-29T01:30:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5268
dc.description.abstract Tutkielman kohteena on yrityssalaisuuden sekä luottamuksellisen tiedon merkitys ja tunnuksenomaisuus Suomen yrityskaupoissa. Yrityssalaisuuteen liittyvää varsinaista lakia ei ole. Tulkinta-apua antaa kansallinen oikeuskirjallisuus ja eri lait, mitkä ovat tulkinnanvaraisia. Tutkielman painotus on yrityskauppoja edeltävissä tilanteissa. Tarkoitus on vastata kysymykseen mitä yrityskaupat ovat. Tutkielmassa käsitellään inter alia yhtiön ja työntekijän suhdetta yrityssalaisuuden säilyttäjänä sekä yrityssalaisuuden suhdetta sisäpiiritiedon väärinkäyttöön. Yrityksen liikearvo alenee sitä enemmän, mitä laajemmin yrityksen yrityssalaisuudet ovat tiedossa. Tässä tutkielmassa yrityssalaisuuksia tarkastellaan pääosin rikosoikeudellisesta- ja kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta, ja muuta lainsäädäntöä, kuten arvopaperimarkkinaoikeutta käydään läpi vain eri asiayhteyksien vaatimassa laajuudessa. Tutkielma jakautuu viiteen osaan. Tutkielman ensimmäisessä osassa esitellään lyhyesti työn taustaa sekä esitellään tutkielman rajaukset. Se toimii tutkielman johdantona, missä esitellään yrityksen liikesalaisuusnäkökohdat yleisellä tasolla. Tutkielman toisessa osassa käsitellään yrityskauppoja ja yrityskauppoihin yleisesti liittyviä näkökohtia. Osiossa käydään seikkaperäisesti läpi yrityskaupan sisältöä ja tunnusmerkkejä kilpailuoikeudelliselta näkökannalta. Tutkielman kolmannessa osiossa esitellään keskeisiä yrityssalaisuus-, ja tietoturva-näkökohtia sekä rikosoikeudellisia periaatteita. Neljännessä luvussa arvioidaan tutkielman luotettavuutta ja validiteettia. Lopuksi esitellään tutkielman kokoavat näkökohdat, tutkielman ehdotukset ja jatkotutkimusaiheet. Tutkielman johtopäätös on, että yritysvakoilu ja yrityssalaisuuksien väärinkäyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti ja tapauksia tulee tietoon yhä enemmän. Yritykset kiinnittävät yrityssalaisuuksien vaalimiseen liian vähän huomiota sekä kokevat viranomaisten toiminnan riittämättömäksi. Tämän osoittaa myös Suomessa ratkottujen tapausten pieni määrä. Alempien oikeusasteiden oikeustapauksien tulkinnat ovat ristiriitaisia keskenään. Tulkinta-apua voi hakea ulkomailta, mutta eri maiden lakien erityispiirteiden vuoksi ne eivät kuitenkaan sovellu sellaisenaan Suomeen. Lainsäädäntöä tulisikin yhtenäistää ja kehittää sisältövaatimusten osalta. Pyrkimys on, että lailla pystyttäisiin paremmin ehkäisemään rikoksia eikä tulkintaerimielisyyksiä enää aiheutuisi. Tutkielma vahvistaa näkemystä, että oikeustilamme on epäselvä. Yritysten tulisi voida luottaa viranomaisjärjestelmäämme. Sanktioiden määrä tulisi asettaa korkeammalle tasolle ja ratkaisuja tulisi yritysvakoilu- ja yrityssalaisuusasioissa antaa enemmän. Lainsäädännön tulisi antaa rikollisille ja rikosta yrittäville johtopäätös, ettei rikos kannata koskaan. fi
dc.format.extent 121
dc.language.iso fi en
dc.title Yrityssalaisuuden suojaamisen merkitys yrityskaupassa ja liiketoiminnassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword Liiketoiminta
dc.subject.keyword yrityskauppa
dc.subject.keyword yrityssalaisuus
dc.subject.keyword rikosoikeus
dc.subject.keyword tietoturva
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209303196
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon yhtiöoikeus
dc.subject.helecon company law
dc.subject.helecon yrityskaupat
dc.subject.helecon corporate acquisitions
dc.subject.helecon tietoturva
dc.subject.helecon information security
dc.subject.helecon liikesalaisuudet
dc.subject.helecon business secrets
dc.subject.helecon rikosoikeus
dc.subject.helecon criminal law
dc.ethesisid 12956
dc.date.dateaccepted 2011-07-25
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse