Learning Centre

Yliopisto-opetuksella kukoistusta - elämänfilosofisen luentosarjan vaikuttavuus hyvinvointiin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saarinen, Esa
dc.contributor.advisor Lipponen, Jukka
dc.contributor.author Korhonen, Jaakko Mikael
dc.date.accessioned 2012-09-20T08:57:07Z
dc.date.available 2012-09-20T08:57:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5190
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa on tutkittu elämänfilosofisen luentosarjan vaikuttavuutta osallistujien hyvinvointiin. Luentosarja järjestettiin yliopistossa, ja sille osallistui noin 500 henkilöä, jotka olivat pääasiassa teknisen alan yliopisto-opiskelijoita. Tässä tutkimuksessa hyvinvointi nähdään laaja-alaisena ilmiönä, johon sisältyy sekä hedonisia että eudaimonisia tekijöitä. Hyvinvoinnin hedonisia tekijöitä ovat muun muassa tyytyväisyys, nautinnollisuus ja positiiviset tunteet. Eudaimonisia tekijöitä ovat puolestaan esimerkiksi henkilökohtainen kasvu, elämän merkityksellisyyden kokemus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Hyvinvointi voidaan nähdä itsessään arvokkaaksi, ja lisäksi sillä on tutkimusten perusteella myönteisiä vaikutuksia niin henkilön, hänen yhteisönsä kuin yhteiskunnankin kannalta. Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselylomakkeilla ja tutkimusote on määrällinen. Tutkimukseen osallistuneet (n = 66) raportoivat hyvinvointiaan ennen kurssia ja sen jälkeen useiden hyvinvointimittareiden avulla. Lisäksi tutkimuksen empiriaan sisältyy osallistuneiden arviot kurssin vaikuttavuudesta heidän hyvinvointiinsa. Tutkimuksen tulosten perusteella luentosarja vaikutti myönteisesti osallistujien hedoniseen ja eudaimoniseen hyvinvointiin. Lisäksi kurssi vaikutti osallistujien optimismiin. Osallistujien sukupuoli, ikä, opintovuosi tai opintopistemäärä ei ollut yhteydessä hyvinvoinnin muutokseen. Lähtötilanteen hyvinvointi oli yhteydessä kurssin aikana tapahtuneeseen hyvinvoinnin muutokseen useiden hyvinvointitekijöiden kohdalla. Eniten kasvoi sellaisten henkilöiden hyvinvointi, joiden hyvinvointi oli keskimääräistä alhaisempi ennen kurssia. Myös ennen kurssia keskimääräisesti voivien hyvinvointi kasvoi kurssin aikana mutta vähemmän kuin alhaiseen hyvinvointiryhmään kuuluvilla. Ennen kurssia korkeasti hyvinvoivilla muutokset olivat pääasiassa myönteisiä mutta pieniä, ja ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tutkimuksen perusteella on näyttöä siitä, että hyvinvointiin voidaan vaikuttaa elämänfilosofisella interventiolla, jossa on useita satoja osallistujia. Tässä tutkimuksessa ei ole tutkittu elämänfilosofisen intervention vaikutusmekanismia, joten tulevaisuudessa tarvitaan enemmän ymmärrystä siitä, mihin intervention vaikuttavuus perustuu. fi
dc.description.abstract This study focuses on the impact of a life-philosophical lecture series on well-being. The lecture series was held at a university, and it had approximately 500 participants, who were mostly technical university students. In this study, well-being is seen as a broad phenomenon that consists of hedonic and eudaimonic components. The hedonic component includes for example satisfaction, pleasure, and positive emotions. The eudaimonic component includes for example personal growth, purpose in life, and social integration. Well-being can be seen as valuable in itself and, in addition, based on previous research, it has positive impacts on the person themselves, their community and their society. The research method is quantitative, and the data was collected on questionnaires. The participants of the study (n = 66) reported their well-being before the course and after it using various well-being measures. In addition, the data includes participants' evaluations of the course's impact on their well-being. Based on the results the course positively impacted on the participants' hedonic and eudaimonic well-being. The participants' sex, age, study year, or study credits was not related to the change in their well-being. The level of well-being measured before the course was related to the change in their well-being. The well-being of those participants whose well-being was below the average before the course increased the most during the course. Additionally, also the well-being of those participants whose well-being was average before the course increased during the course but less than the well-being of below the average participants. The changes in well-being of those participants whose well-being was high before the course were mostly positive but small, and they were statistically non-significant. This study indicates that well-being can be increased by a life philosophical intervention with as many as hundreds of participants. Since the study does not consider the impact mechanism of the life philosophical intervention, more understanding is needed in the future about the impact mechanism of the intervention. en
dc.format.extent 137 + [13] s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Yliopisto-opetuksella kukoistusta - elämänfilosofisen luentosarjan vaikuttavuus hyvinvointiin fi
dc.title Creating flourishing through university teaching - the impact on well-being of a series of life-philosophical lectures en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword well-being en
dc.subject.keyword hedonic well-being en
dc.subject.keyword eudaimonic well-being en
dc.subject.keyword flourishing en
dc.subject.keyword well-being intervention en
dc.subject.keyword impact of university teaching en
dc.subject.keyword hyvinvointi fi
dc.subject.keyword hedoninen hyvinvointi fi
dc.subject.keyword eudaimoninen hyvinvointi fi
dc.subject.keyword kukoistus fi
dc.subject.keyword hyvinvointi-interventio fi
dc.subject.keyword yliopisto-opetuksen vaikuttavuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213127
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-53
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Saarinen, Esa
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05326
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 44273
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics