Yritysalueiden liikenteellisten ja maankäytöllisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Launonen, Petri
dc.contributor.author Lehtonen, Pilvi
dc.date.accessioned 2012-09-20T06:55:39Z
dc.date.available 2012-09-20T06:55:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5189
dc.description.abstract One of the important steps of planning is to assess the impacts of the project. While drawing up the plan, it is needed to assess the impacts of the plan and the alternatives properly. Under the Land Use and Building Act the plan has to be founded on sufficient surveys. However, the act doesn't define the criterion for the sufficiency of the surveys. The goal of the thesis is to find out if there are any lacks in the impact assessment of the planning projects of business parks and how the assessment could be improved. The concentration is on traffic-related impacts. The impacts related to land use are dealt with the accessibility of services and workplaces. According to the results of the research, the impacts of the plans studied are assessed inexactly. The factors affecting the impacts should be paid more attention. It's not sufficient that for example accessibility with public transport is assessed to be good just because there is a bus line running in the neighboring area. The details of public transport have to be found out. That is necessary so that the standard of service could be assessed properly. Another result of the research shows the impacts related to land use are assessed in a too small area. The changes in the services should be estimated for the whole urban area. Besides, the assessment of theoretical purchasing power has too much importance. The impacts on shop network cannot be assessed with the specificity of individual stores. The impact assessment of business parks can be improved also by making the basis of the project better. If the project is launched suddenly and in a hurry without any research done, there is not enough time for detailed surveys. The best basis would be that the county or neighbouring counties have a general plan for the land use in the urban area. That makes it possible to survey without a hurry in advance. After doing this when there is a need for a business park, the planning could be based on the surveys done earlier. en
dc.description.abstract Yksi kaavoitusprosessin tärkeistä osa-alueista on vaikutusten arviointi. Kaavaa laadittaessa tulee tarpeenmukaisesti selvittää suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen vaikutukset. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin ja tutkimuksiin. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty tarkkoja kriteerejä vaikutusten arvioinnin riittävyydelle. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, onko yritysalueiden kaavoitushankkeissa vaikutusten arviointiin liittyviä puutteita ja miten yritysalueiden liikenteellisten ja maankäytöllisten vaikutusten arviointia voidaan parantaa. Työssä keskitytään liikenteellisten vaikutusten arviointiin. Maankäyttöön liittyviä vaikutuksia käsitellään palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuuden kannalta. Tutkimustulosten mukaan kaavojen vaikutukset arvioidaan melko yleispiirteisesti. Vaikutusten arvioinnissa ja selvityksissä tulisi kiinnittää enemmän huomiota yleisten vaikutusten taustalla oleviin tekijöihin. Ei riitä, että esimerkiksi saavutettavuus joukkoliikenteellä arvioidaan kohtuullisen hyväksi sen perusteella, että yritysalueen lähistöllä liikennöi jokin joukkoliikennelinja. Joukkoliikenteen yksityiskohdat tulee selvittää, jotta voitaisiin arvioida, kuinka sen aikataulut ja reitit palvelevat nimenomaan yritysalueelle suuntautuvaa liikennettä. Tutkimustulosten mukaan vaikutusten arvioinnissa on puutteita lisäksi vaikutusalueen koon määrittämisessä erityisesti maankäytöllisten vaikutusten arvioinnissa. Muutokset palvelurakenteessa tulee arvioida koko kaupunkirakenteessa. Lisäksi kaupallisten vaikutusten arvioinnissa tuudittaudutaan liikaa teoreettiseen ostovoimatarkasteluun. Vaikutuksia yksittäisiin yrityksiin ei tällöin saada arvioitua. Yritysalueiden vaikutusten arviointia voidaan kehittää myös parantamalla hankkeen lähtökohtia. Jos hanke käynnistyy yllättäen ja kiireellisesti ilman, että minkäänlaisia ennakkoselvityksiä on tehty, ei tarkkojen selvitysten ja arviointien tekemiselle ole riittävästi aikaa. Paras lähtökohta olisi, että kunnalla tai useammalla naapurikunnalla olisi olemassa osayleiskaavatasoinen suunnitelma kaupunkiseudun kehittämisestä. Tällöin voidaan tehdä selvityksiä rauhassa etukäteen. Kun jokin yritys ilmaisee kiinnostuksensa kuntaa kohtaan, voitaisiin suunnittelussa tukeutua aiemmin tehtyihin selvityksiin ja suunnitelmiin. fi
dc.format.extent 99 + [14] s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Yritysalueiden liikenteellisten ja maankäytöllisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen fi
dc.title The Improvement of the Traffic-Related and Land Use Related Impact Assessment of the Business Parks en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword vaikutusten arviointi fi
dc.subject.keyword kaavoitus fi
dc.subject.keyword yritysalueet fi
dc.subject.keyword saavutettavuus fi
dc.subject.keyword liikenne fi
dc.subject.keyword maankäyttö fi
dc.subject.keyword impact assessment en
dc.subject.keyword planning en
dc.subject.keyword business parks en
dc.subject.keyword accessibility en
dc.subject.keyword transportation en
dc.subject.keyword land use en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213126
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Liikennetekniikka fi
dc.programme.mcode Yhd-7
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Luttinen, Tapio


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse