Learning Centre

Aurinkosähköjärjestelmien, elektronisesti kommutoitujen tasavirtamoottoreiden ja LED-valaistuksen käytön vaikutus rakennusten sähkön laatuun

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eskelinen, Sirpa
dc.contributor.author Zaitseva, Katerina
dc.date.accessioned 2012-09-20T06:23:21Z
dc.date.available 2012-09-20T06:23:21Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5177
dc.description.abstract Helsingin kaupungin omistamissa kiinteistöissä on kokeiltu aurinkosähköjärjestelmien, elektronisesti kommutoitujen tasavirtamoottoreiden eli EC-moottoreiden ja LED-valaistuksen käyttöä. Nämä uudet energiatehokkaat teknologiat sisältävät kuitenkin epälineaarisia komponentteja, jotka synnyttävät harmonisia yliaaltojännitteitä sähköverkkoon. Diplomityön päätavoitteena oli tutkia Helsingin kaupungin kouluissa sijaitsevien aurinkosähköjärjestelmän, EC-moottorin ja LED-valaistuksen tuottamia harmonisia yliaaltojännitteitä. Työn osatavoitteena oli tutkia edellä mainittujen tutkimuskohteiden tuottamia harmonisia yliaaltovirtoja. Tutkimuskohteiden harmonisia yliaaltoja tutkittiin suorittamalla standardin SFS-EN 50160 mukaiset sähkön laadun mittaukset Fluke 435 kolmivaiheisen sähkön laadun analysaattorin avulla. Kaikista tutkimuskohteista mitattuja harmonisia yliaaltojännitteitä verrattiin standardissa SFS-EN 50160 sallittuihin arvoihin ja LED-valaistuksen mitattuja harmonisia yliaaltovirtoja verrattiin standardissa IEC 61000-3-2 sallittuihin arvoihin. Diplomityön tutkimustulosten perusteella on havaittu, että mikään työn tutkimuskohteista ei aiheuta standardissa SFS-EN 50160 sallittuja arvoja ylittäviä jännitteen harmonisia yliaaltoja. Myöskään työssä tarkasteltava LED-valaistus ei aiheuta standardissa IEC 61000-3-2 sallittuja arvoja ylittäviä virran harmonisia yliaaltoja. Sekä harmonisten yliaaltojännitteiden että -virtojen tutkimustuloksista oli selvästi havaittavissa se, että parittomat yliaallot olivat dominoivia verrattuna parillisiin yliaaltoihin. Näiden tutkimustulosten valossa näyttää siltä, että Helsingin kaupunki voisi jatkaa aurinkosähköjärjestelmien, EC-moottoreiden ja LED-valaistuksen hankintaa kiinteistöihinsä. fi
dc.description.abstract The City of Helsinki has experimented with the use of photovoltaic systems, electronically commutated or EC motors and LED lighting in the city owned properties. However, these new technologies include non-linear components that generate harmonic voltages to the grid. The main goal of this master's thesis was to investigate the harmonic voltages produced by the photovoltaic system, EC motor and LED lighting that are located in the schools of the City of Helsinki. The secondary goal of this master's thesis was to investigate the harmonic currents produced by the LED lighting in the above-mentioned research subjects. The harmonics produced by the research subjects were studied by performing the power quality measurements in accordance with the standard SFS-EN 50160 and with a Fluke 435 Three Phase Power Quality Analyzer. All measured harmonic voltages produced by research subjects were compared with the values permissible in the standard SFS-EN 50160 and measured harmonic currents produced by the LED lighting were compared with the values permissible in the standard IEC 61000-3-2. The research results of this master's thesis show that none of the research subjects produces harmonic voltages that exceed values permissible in the standard SFS-EN 50160. Similarly, the LED lighting examined in this study does not produce harmonic currents that exceed values permissible in the standard IEC 61000-3-2. The research results of both harmonic voltages and currents clearly demonstrate that odd harmonics are dominating compared to the even ones. Based on these research results, it appears that the City of Helsinki could continue to purchase photovoltaic systems, EC motors and LED lighting to its properties. en
dc.format.extent 75 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Aurinkosähköjärjestelmien, elektronisesti kommutoitujen tasavirtamoottoreiden ja LED-valaistuksen käytön vaikutus rakennusten sähkön laatuun fi
dc.title The influence of the use of photovoltaic systems, electronically commutated motors and LED lighting on the power quality of buildings en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Elektroniikan laitos fi
dc.subject.keyword harmonics en
dc.subject.keyword harmonic voltages en
dc.subject.keyword harmonic currents en
dc.subject.keyword photovoltaic system en
dc.subject.keyword EC motor en
dc.subject.keyword LED en
dc.subject.keyword power quality en
dc.subject.keyword harmoniset yliaallot fi
dc.subject.keyword harmoniset yliaaltojännitteet fi
dc.subject.keyword harmoniset yliaaltovirrat fi
dc.subject.keyword aurinkosähköjärjestelmä fi
dc.subject.keyword EC-moottori fi
dc.subject.keyword LED fi
dc.subject.keyword sähkön laatu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201209213114
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Valaistustekniikka fi
dc.programme.mcode S-118
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_90060
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 45060
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse