Kaupan koettu turvallisuus: Tutkimus myymälävartijan vaikutuksesta kaupassa asioivaan kuluttajaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Puustinen, Marilla
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:35Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/494
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisena ärsykkeenä(elementtinä) kuluttaja myymälävartijan kokee asioidessaan kaupassa, sekä millä tavoin tämä mahdollisesti vaikuttaa hänen asiointikokemukseen. Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkittiin haastattelujen avulla, miten teorian pohjalta rakentunut teoreettinen malli toteutuu, kun tarkastellaan kuluttajan ja vartijan välistä vuorovaikutteista kohtaamista myymäläympäristössä. Tutkimus toteutettiin toimeksiantona Kaupallisten keskusten turvallisuus ja kilpailukyky – hankkeelle. Tutkimuksen teoriaosassa lähteinä käytettiin ympäristöpsykologiaan ja myymäläympäristö tutkimuksiin liittyvää tieteellistä kirjallisuutta sekä artikkeleja. Empiirinen osa muodostui myymälässä tehdyistä kuluttajahaastatteluista ja niiden analysoinnista. Tutkimus on kvalitatiivinen. Vastaukset tutkimuksen pääongelmaan sekä alaongelmiin on pyritty saavuttamaan teorian ja käytännön vertailun avulla. Tutkimus antoi riittävän kuvan kuluttajan havainnoin tasosta, kun tarkastellaan kuluttajien havaintoja myymälävartijasta. Valtaosa haastatelluista kertoi havaitsevansa vartijan myymälässä. Lähtökohtaisesti kuluttajan huomion myymälävartijasta herättää vartijan asuste tai - merkki. Tehdyt haastattelut vahvistivat käsitystä siitä, että vartija voidaan liittää osaksi myymäläympäristön ilmapiirielementtejä. Kuluttajat ovat myös tiedostaneet vartijan läsnäolon merkityksen myymälässä. Näkyvällä vartioinnilla kauppa suojaa ennen kaikkea omaisuuttaan. Haastateltujen kuluttajien mielestä näpistykset ja myymälävarkaudet ovat jo siinä mielessä arkipäivää, että kaupan tulee varautua näiden ehkäisemiseen. Myös mahdollisten konfliktien ennaltaehkäisy ja niihin puuttuminen, olivat päällimmäisinä kuluttajien mielessä. Ymmärrys vartijan tarpeellisuudesta myymälässä, on omalta osaltaan edesauttamassa kuluttajan positiivisen tunnetilan ilmaantumista. Positiivisista tunnetiloista turvallisuus, nousi päällimmäisenä haastateltujen kuluttajien mieleen. Tutkimuksen teorian mukaan riittävän voimakkaiden tunnetilojen on todettu vaikuttavan yksilön käyttäytymiseen. Nämä tunnetilat ilmentyvät kahtena eri käyttäytymismuotona: lähestymisenä tai loitontumisena. Haastatteluista kävi ilmi, etteivät ilmaantuneet tunnetilat saavuttaneet sellaista tasoa, jotta nämä edelleen vaikuttaisivat kuluttajien ostokäyttäytymiseen tai ostopaikanvalintaan. Vartijalla ei näin ollen tämän tutkimuksen pohjalta voitu todeta olevan vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen tai ostopaikanvalintaan. fi
dc.format.extent 69
dc.language.iso fi en
dc.title Kaupan koettu turvallisuus: Tutkimus myymälävartijan vaikutuksesta kaupassa asioivaan kuluttajaan fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword myymäläympäristön elementit; myymäläympäristön ilmapiiri; kuluttaja; vartija
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181406
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon myymälät
dc.subject.helecon shops
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.subject.helecon asiakkaat
dc.subject.helecon customers
dc.subject.helecon turvallisuus
dc.subject.helecon security
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon vartiointi
dc.subject.helecon guard duty
dc.subject.helecon asenteet
dc.subject.helecon attitudes
dc.ethesisid 12362
dc.date.dateaccepted 2010-08-23
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse