Learning Centre

Development of Aerobic Copper-Catalyzed Alcohol Oxidations for Synthesis and Lignin Valorization

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Koskinen, Ari, Prof., Aalto University, Finland
dc.contributor.advisor Joensuu, Pekka, Dr., University of Helsinki, Finland
dc.contributor.author Salonen, Eemil
dc.date.accessioned 2020-11-11T10:00:17Z
dc.date.available 2020-11-11T10:00:17Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-952-64-0116-4 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-64-0115-7 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/47579
dc.description The public defense will be organized via remote technology. Follow defence on 27.11.2020 12:00 – 15:00: https://aalto.zoom.us/j/64271118582
dc.description.abstract The conversion of alcohols to carbonyls is one of the core transformations in organic chemistry. Due to its widespread utilization in laboratories and chemical industry, and tightening environmental regulations, continuous development of this field is an essential goal. This thesis focuses on aerobic copper-based catalysis designed for selective alcohol oxidations useful in synthesis and for oxidative conversion of wood-based lignin polymer to deliver value-added biochemicals. The first part of this thesis deals with the advent and advances of biomimetic Cu-catalyst systems devised for aerobic alcohol oxidations. Following the literature overview, the aim was to study chemoselectivity with challenging diol substrates as well as to improve the catalytic efficiency over different classes of primary alcohols. The second part of the thesis contributes to the synthesis of the C8–C19 fragment of calyculin C, a highly bioactive natural product. While the optimal Cu/TEMPO-catalyzed alcohol oxidation was applied in the synthesis, the specific focus was on the construction of the challenging stereotetrad unit. The correct relative stereochemistry was evidently assigned but the determination of the absolute configuration requires further work for which suggestions were provided. The third part forms the ultimate focus of this thesis. The project concerned the valorization of lignin fraction, which faces major challenges compared to the carbohydrate portion (hemicellulose and cellulose) of wood biomass, but serves as an ideal resource for the production of renewable aromatic chemicals. The initial idea to activate the lignin depolymerization via alcohol oxidation eventually led to the development of two types of Cu/TEMPO-based catalyst systems. In the first method, careful mechanistic studies showed that unstable aldehydes arising from chemoselective primary alcohol oxidation served as the key intermediates during the copper-mediated cascade delivering simple aromatic aldehydes from dimeric β-O-4 lignin model compounds. The quest to successfully apply the Cu-based oxidation to lignin conversion was accomplished with an improved protocol, where the reaction medium served as one of the key adjustments.Oxidative depolymerization of Finnish birch lignin delivered total four phenolic aldehydes and acids as the explicit major monomeric products to which three main reaction pathways were proposed based on reaction profiling and mechanistic studies with several model compounds. Finally, aiming to address the further potential of the oxidative methodology for early-stage catalytic conversion of lignin, the thesis culminates to studies using Finnish birch and pine sawdust as direct feedstocks. In this one-pot strategy, the major aromatic monomers were obtained in higher overall yield compared to the two-step lignin isolation-oxidation process. en
dc.description.abstract Alkoholien hapetukset karbonyyliyhdisteiksi ovat tärkeitä reaktioita orgaanisessa kemiassa. Niitä hyödynnetään monipuolisesti laboratorioissa ja kemianteollisuudessa ja siksi kestävän kemian kannalta menetelmien jatkuva kehitys on varsin tärkeää. Tämä väitöskirja keskittyy aerobisten kuparikatalyyttien kehitystyöhön tarkastellen alkoholien selektiivistä hapetusta hyödyllisenä synteesiin ja hapettavaan puupohjaisen ligniinin konversioon biopohjaisiksi arvoyhdisteiksi. Väitöskirjan ensimmäinen osa käsittelee biomimeettisten Cu-katalyyttien kehitystä aerobiseen alkoholien hapetukseen. Aiemmin raportoitujen menetelmien ja mekanismitutkimusten pohjalta päädyttiin kokeellisessa osassa tutkimaan kemoselektiivisyyttä haastavilla dioli-substraateilla sekä parantamaan katalyyttistä tehokkuutta erityyppisten primäärialkoholien hapetuksessa. Toisessa osassa väitöskirjaa tutkitaan calyculinin C8–C19 lohkon synteesiä osana monipuolisesti bioaktiivisen calyculin C:n kokonaissynteesiä. Optimoitu Cu/TEMPO hapetus sovellettiin synteesiin, jossa kuitenkin ensisijaisesti keskityttiin haastavan stereotetradin muodostamiseen.Tavoiteltu suhteellinen stereokemia voitiin todistetusti osoittaa, mutta absoluuttisen konfiguraation määrittämiseen tarvitaan lisää synteesityötä, johon annettiin jatkotutkimusehdotukset. Työn kolmas osa muodostaa suurimman ja samalla vaikuttavimman osan väitöskirjaa. Projektin tavoitteena oli valorisoida puun ligniinifraktio, joka on selvästi haastavampi hyödyntää puun hiilihydraattiosaan (selluloosa ja hemiselluloosa) verrattuna. Alkuperäinen idea aktivoida ligniinindepolymerointi sen alkoholiryhmien hapetuksella johti kahden erilaisen Cu/TEMPO-pohjaisen katalyyttisysteemin kehitykseen. Ensimmäisessä metodissa kattavat mekanismitutkimukset osoittivat primäärialkoholien hapetuksessa syntyvien epästabiilien aldehydien toimivan keskeisinä välituotteina Cu-katalysoidussa kaskadiprosessissa, joka tuotti yksinkertaisia aromaattisiaaldehydejä dimeerisistä ligniinin β-O-4 malliaineista. Jotta kuparipohjainen hapetus voitiin onnistuneesti soveltaa ligniinin konversioon, kehitettiin lopulta paranneltu menetelmä, jossa muun muassa reaktioliuotin oli yksi avainratkaisuista.Suomalaisesta koivusta saatavan ligniinin hapettava depolymerointi tuotti yhteensä neljä fenolista aldehydiä ja karboksyylihappoa selkeinä monomeeripäätuotteina, joihin ehdotettiin kolmea erilaista reaktioreittiä perustuen kattaviin reaktioprofiileihin ja mekanismitutkimuksiin erilaisia ligniinin malliaineita hyödyntäen. Lopuksi väitöskirja huipentuu kehitetyn menetelmän soveltamiseen suoraan puuhun, jossa tutkittavina olivat kotimaisen koivun ja männyn sahanpurut. Tässä yhden astian strategiassa saatiin aromaattiset monomeeripäätuotteet tuotettua jopa tehokkaammin verrattuna kaksivaiheiseen menetelmään, jossa ligniini eristettiin puusta ennen hapetus prosessia. fi
dc.format.extent 219
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 176/2020
dc.subject.other Chemistry en
dc.title Development of Aerobic Copper-Catalyzed Alcohol Oxidations for Synthesis and Lignin Valorization en
dc.title Aerobisten kuparikatalysoitujen alkoholien hapetukset synteesiin ja ligniinin valorisaatioon fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Kemian ja materiaalitieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Chemistry and Materials Science en
dc.subject.keyword aerobic oxidation en
dc.subject.keyword copper catalysis en
dc.subject.keyword lignin en
dc.subject.keyword diastereoselective synthesis en
dc.subject.keyword aerobinen hapetus fi
dc.subject.keyword kuparikatalyysi fi
dc.subject.keyword ligniini fi
dc.subject.keyword diastereoselektiivinen synteesi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-0116-4
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Koskinen, Ari, Prof., Aalto University, Department of Chemistry and Materials Science, Finland
dc.opn Stenstrøm, Yngve, Prof., Norwegian University of Life Sciences, Norway
dc.contributor.lab Koskinen Research Group en
dc.rev Samec, Joseph, Prof., Stockholm University, Sweden
dc.rev Repo, Timo, Prof., University of Helsinki, Finland
dc.date.defence 2020-11-27
local.aalto.acrisexportstatus checked 2020-12-28_1631
local.aalto.infra Bioeconomy infrastructure
local.aalto.formfolder 2020_11_10_klo_15_01
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics