Learning Centre

Sustainability Communication in an Environmentally Multifaceted Field

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Patala, Samuli
dc.contributor.author Huttula, Noora
dc.date.accessioned 2020-11-01T17:00:44Z
dc.date.available 2020-11-01T17:00:44Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/47363
dc.description.abstract Corporate sustainability is a concept that is often connected to reputation, for better or worse. Be it for avoiding scandals or attracting fresh talent, communicating about sustainability has become a routine expectation for corporations. However, rather than focusing on the often more visible external stakeholders, communicating to employees about sustainability is key in both implementing sustainability and driving employee engagement. This study aims to contribute to academic discourse on sustainability and sustainability communication by focusing on the perceptions of this key stakeholder group of employees. Furthermore, this study will reveal new insights by providing a unique and select contextual framework. This research is a qualitative single-case study of the forest-based bio industry company UPM Kymmene Oyj. UPM was chosen due to its unique position as a company providing sustainable alternatives to fossils through its inherently renewable raw material of wood, whilst also being a company involved in the heavy industry of forestry. In this study, UPM is coined to function in an environmentally multifaceted field. This thesis studies the perceptions of UPM employees towards sustainability in the case company. The research for this study is conducted primarily through semi- structured interviews of various case company employees. Company communication materials are studied as secondary data to provide further context. This study had several findings stemming from the empirical data, which will be presented in seven sections. Firstly, sustainability at UPM was seen as instrumental as well as highly integrated in the corporate strategy. Second, identifying oneself in terms of sustainability at UPM was often related to job function and role. Third, different communication channels had differing implications in terms of messages. Fourth, the general perception of the quality of communication at UPM is good but the amount is even too large. Fifth, an “expert” perspective towards sustainability communication at UPM highlighted the challenges of a large and scattered organisation with a focus towards customers. Sixth, many interviewees displayed a difficulty in naming a single memorable sustainability story of UPM. Finally, paradoxes were commonly rationalised by many UPM employees. en
dc.description.abstract Yritysvastuullisuus on konsepti, joka usein yhdistetään maineeseen. Skandaalien välttelystä lahjakkaan työvoiman houkuttelemiseen, vastuullisuusviestinnästä on tullut rutiiniodotus yhtiöille. Kuitenkin sen sijaan, että keskitytään näkyviin ulkoisiin sidosryhmiin, viestintä työntekijöille on tärkeää sekä vastuullisuuden toteuttamista varten että työntekijöiden sitouttamista varten. Tämä tutkimus tukee yritysvastuullisuuteen sekä vastuullisuusviestintään keskittyvää akateemista diskurssia keskittymällä työntekijäsidosryhmän käsitykseen vastuullisuusviestinnästä. Lisäksi, tämä opinnäytetyö paljastaa uusia oivalluksia tarjoamalla ainutlaatuisen ja valikoidun viitekehyksen tutkimukselle. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka aiheena on metsäalan bioteollisuuden yhtiö UPM Kymmene Oyj. UPM valikoitui tapaustutkimuksen aiheeksi ainutlaatuisen positionsa takia. UPM tarjoaa vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille luonnostaan uusiutuvien raaka-aineensa puun avulla. Samalla UPM on kuitenkin myös raskaan teollisuuden yhtiö, josta koituu päästöjä ja ympäristövaikutuksia. Tässä tutkimuksessa, UPM luonnehditaan yhtiöksi, joka toimii ympäristön kannalta monipuolisella alalla. Tämä opinnäytetyö tutkii UPM:n työntekijöiden käsityksiä yritysvastuullisuutta kohtaan UPM:llä. Datan keruu toteutetaan pääasiallisesti haastattelujen avulla. Yhtiön viestintämateriaaleja käytetään sekundäärisenä datana, jonka tarkoituksena on luoda kontekstia. Tällä tutkimuksella on useita löydöksiä, jotka ovat lähtöisin empiirisestä datasta. Löydökset on jaettu seitsemään osioon. 1) Vastuullisuus UPM:llä nähtiin instrumentaalisena sekä strategiaan integroituneena. 2) Samaistuminen UPM:n vastuullisuustyöhän oli yhteydessä työrooliin ja tehtäviin. 3) Eri kommunikaatiokanavilla oli erinäisiä konnotaatioita viesteihin. 4) Yleisesti ottaen viestinnän laatuun oltiin tyytyväisiä, mutta sen suureen määrään osin turhautuneita. 5) “Asiantuntija”- näkökulma vastuullisuusviestintään paljasti haasteita yritystoiminnan hajautumiseen sekä asiakkaisiin painottumiseen liittyen. 6) Monen työntekijän oli vaikea nimetä mieleenpainuvaa vastuullisuustarinaa UPM:llä. 7) Työntekijät rationalisoivat paradokseja liittyen vastuullisuusviestintään hyvin samoin tavoin.
dc.format.extent 98
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Sustainability Communication in an Environmentally Multifaceted Field en
dc.title The Employee Perspective – A Single-Case Study of UPM-Kymmene Oyj en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword sustainability en
dc.subject.keyword corporate communication en
dc.subject.keyword employee engagement en
dc.subject.keyword environmental sustainability en
dc.subject.keyword internal communication en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202011016246
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Global Management en
dc.location P1 I fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics