Learning Centre

Hallitsematon tekijä? - Sosiaalisen median rooli kaupunkisuunnittelussa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Staffans, Aija, Dr., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.contributor.author Nummi, Pilvi
dc.date.accessioned 2020-09-25T09:00:16Z
dc.date.available 2020-09-25T09:00:16Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-952-64-0032-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-64-0031-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/46637
dc.description.abstract Along with the ongoing digital transformation, eParticipation tools are establishing their position in participatory urban planning practice. Despite social media being an essential part of the everyday life for many citizens, it is still seeking its role in Finnish planning-related public participation. The aim of this dissertation is to clarify the role of social media and its potential for urban planning, and to promote the development of a well-functioning electronic participation approach. The research design is a combination of an in-depth case study, which was carried out in a Finnish municipality through action research, and a broader survey and a workshop that focused on the role of social media in the context of urban planning in Finland. The theoretical framework builds on the tradition of participatory planning, and applies a dualistic model of eParticipation and the concept of planning culture. A central part of the framework is the concept of Extended Urban Planning, an approach that incorporates citizens' self-organization and people's everyday practices into planning. Based on the findings, the concept of planning culture is then extended towards a technology-oriented planning culture that emphasizes the impact of digitalization on urban planning. Based on the results, three different roles are suggested for social media in Extended Urban Planning: an interaction tool for participatory planning, a channel for bottom-up self-organization, and a source of information that reflects everyday practices. However, the results show that the prevailing Finnish planning culture is difficult to combine with the self-organizing features and uncontrollability of social media. The vague and conflicting role of social media cannot be explained solely by planners' personal experiences and attitudes, but is mediated by the conscious and unconscious elements of local planning cultures, such as the Finnish urban planning culture with its strong roots in comprehensive rationalist planning. Open knowledge building and multidirectional interaction that integrates bottom-up self-organization with administrative top-down participation has been proposed as a starting point for smart city planning. Based on the findings of this research, in order to adequately benefit from the potentials of the open and participatory citizen society also in the context of urban planning, this approach together with the different roles of social media should be taken into account both in the development of local planning practices, and in the digitalization of land use planning in general, as well as in the ongoing renewal of the Finnish Land Use and Building Act. en
dc.description.abstract Digitalisaation myötä sähköisen osallistumisen työkalut ovat vakiintumassa osaksi vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun käytäntöjä. Vaikka sosiaalinen media on osa monen kansalaisen arkipäivää, hakee se vielä paikkaansa suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. Väitöskirjan tavoitteena on selventää sosiaalisen median roolia ja antia kaupunkisuunnittelussa sekä edistää toimivan sähköisen vuorovaikutuksen kehittymistä. Tässä tutkimuksessa sähköisen vuorovaikutuksen innovaatioita tutkittiin ja kehitettiin monimenetelmäisen toimintatutkimuksen keinoin yhdessä suomalaisessa kunnassa. Lisäksi kaupunkisuunnittelun parissa työskentelevien kokemuksia ja odotuksia sosiaalisen median käytöstä kartoitettiin laajalla kyselytutkimuksella ja asiantuntijatyöpajalla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu vuorovaikutteisen suunnittelun perinteelle. Tutkimuksessa sovelletaan laajennetun kaupunkisuunnittelun konseptia, joka liittää perinteiseen kaupunkisuunnitteluun kansalaisten itseorganisoituvan toiminnan ja arkielämän käytännöt. Lisäksi analysoinnissa sovelletaan suunnittelukulttuurin ja sähköisen osallistumisen kaksijakoisuuden malleja. Tutkimus tuottaa tulkinnan teknologiaorientoituneesta suunnittelukulttuurista, joka korostaa digitalisaation vaikutuksia kaupunkisuunnitteluun. Tutkimustulosten valossa sosiaaliselle medialle esitetään laajennetun kaupunkisuunnittelun konseptissa kolme erilaista roolia: osallistuvan suunnittelun viestinnän ja vuorovaikutuksen väline, kansalaisten itseorganisoitumisen alusta sekä arkielämän käytäntöjä heijastavan informaation lähde. Tulokset kuitenkin osoittavat, että vallitsevaan suunnittelukulttuuriimme sosiaalinen media on vaikeasti sovitettavissa erityisesti sen itseorganisoituvuuden ja hallitsemattomuuden vuoksi. Sosiaalisen median epäselvä ja ristiriitainen rooli ei selity ainoastaan kaupunkisuunnittelijoiden henkilökohtaisilla kokemuksilla ja asenteilla, vaan taustalla vaikuttavat myös paikalliset suunnittelukulttuurit sekä niihin liittyvät monet tiedostetut ja tiedostamattomat tekijät, kuten suomalaiselle kaupunkisuunnittelulle tyypillinen komprehensiivis-rationalistinen suunnitteluperinne. Tulevaisuuden älykkäälle kaupunkisuunnittelulle on ehdotettu lähtökohdaksi avointa tiedonrakentamista ja monensuuntaista sähköistä vuorovaikutusta, joka mahdollistaa myös alhaalta ylös ohjautuvan, sosiaalisen median tapaan itseorganisoituvan osallistumisen ja vaikuttamisen integroitumisen hallintojohtoiseen kaupunkisuunnitteluun. Jotta avoimen ja vuorovaikutteisen kansalaisyhteiskunnan voimavarat voisivat kanavoitua kaupunkisuunnitteluun, tämä tutkimus esittää, että sosiaalisen median eri roolit tulisi ottaa huomiooon niin paikallisten suunnittelukäytäntöjen kehittämisessä kuin suunnittelun tietojärjestelmien kehityksessä että maankäyttö- ja rakennuslain meneillään olevassa uudistamisessa. fi
dc.format.extent 126 + app. 100
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS fi
dc.relation.ispartofseries 137/2020
dc.relation.haspart [Publication 1]: Eräranta, Susa; Kahila-Tani, Maarit; Nummi-Sund, Pilvi. 2015. Web-based Public Participation in Urban Planning Competitions. International Journal of E-Planning Research, 4(1), 1-18. DOI: 10.4018/ijepr.2015010101
dc.relation.haspart [Publication 2]: Nummi, Pilvi; Tzoulas, Tuija. 2015. Engaging Citizens in Cultural Planning with a Web Map Survey. Culture and Local Governance, 5(1-2), 161-173. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202001171595. DOI: 10.18192/clg-cgl.v5i1-2.1470
dc.relation.haspart [Publication 3]: Nummi, Pilvi. 2018. Crowdsourcing Local Knowledge with PPGIS and Social Media for Urban Planning to Reveal Intangible Cultural Heritage. Urban Planning, 3(1), 100–115. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201805222290. DOI: 10.17645/up.v3i1.1266
dc.relation.haspart [Publication 4]: Nummi, Pilvi. 2017. Social Media Data Analysis in Urban e-Planning. International Journal of E-Planning Research, 6(4), 18-31. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201903052188. DOI: 10.4018/IJEPR.2017100102
dc.relation.haspart [Publication 5]: Nummi, Pilvi. 2019. ”Ei kaupunkisuunnittelu ole mikään tykkäämisjuttu”. Sosiaalisen median mahdollisuudet ja esteet kaupunkisuunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu, 57(2), 26-46. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202007034271. DOI: 10.33357/ys.83676
dc.subject.other Regional planning en
dc.title Hallitsematon tekijä? - Sosiaalisen median rooli kaupunkisuunnittelussa fi
dc.title An Uncontrollable Factor? The Role of Social Media in Urban Planning en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword sähköinen osallistuminen fi
dc.subject.keyword sosiaalinen media fi
dc.subject.keyword kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject.keyword vuorovaikutteinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword suunnittelukulttuuri fi
dc.subject.keyword eParticipation en
dc.subject.keyword social media en
dc.subject.keyword urban planning en
dc.subject.keyword participatory planning en
dc.subject.keyword planning culture en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-0032-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kyttä, Marketta, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.opn Ruoppila, Sampo, Dr., Turun yliopisto, Finland
dc.rev Ruoppila, Sampo, Dr., Turun yliopisto, Finland
dc.rev Ylipulli, Johanna, Dr., Aalto-yliopisto, Finland
dc.date.defence 2020-10-09
local.aalto.acrisexportstatus checked 2020-11-17_1835
local.aalto.formfolder 2020_09_25_klo_10_54
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse